image-decoration-clould image-decoration-clould

Между блоковете на София

Темата е подготвена от:

Калоян Карамитов

Емил Христов

Александър Петров

Даяна Николова

Цветан Колев

Невена Германова

Цвета Йоцова

Жоро Пенчев

Любо Георгиев

Георги Лазаров

500 маркера

Александър Антонов


С подкрепата на:

|Не|Формално

Вход.Експерт

Urbid

Отвъд спорта

Безопасни детски площадки

image-decoration-block-and-mountain
image-decoration-blocks-and-cars

КАКВО НЕ Е НАРЕД?

Състоянието на междублоковите пространства е резултат от взаимно подсилващи се негативни фактори. Липсата на работеща форма на управление води до тяхното лошо състояние. Това от своя страна е причината за загубено чувство за принадлежност и общност сред обитателите. А отчуждаването от пространството зад блока и липсата на доверие помежду ни, водят до неспособността, или нежеланието да се намесим. Примерите на градинки пред входа са примери за геройството на част от обитателите им, но показват и липсата на система.

Вероятно ключовата причина за занемаряването на междублоковите пространства е това, че за повечето жители около тях е напълно неясно кой и доколко има отговорност да се грижи за тези площи. От една страна това е така, защото нормативната уредба е сложна и объркана, наследство още от реституцията. Няколко закона и наредби управляват този въпрос, но най-общо казано по подразбиране пространствата са отговорност на районните администрации, които ги управляват от името на общината. А там често липсва бюджет, експертиза и специализирана работна ръка и техника. По поддръжката често работят хора, които нямат необходимите познания, а обучението им отсъства напълно или е минимално. Текучеството е значително.

Ситуацията е усложнена от факта, че част от тези пространства не са общинска, а частна земя, където нито общината, нито районните администрации, нито жителите имат право да облагородяват, особено с публични средства. Така частните имоти или чакат застрояването си, или пустеят.

Когато не е ясно чия е отговорността, резултатът е добре познат като “групова безотговорност”. Там, където собствеността е общинска и следователно районните администрации имат задължения по поддръжката, те най-често нямат бюджет и човешки ресурс да се справят с тази задача. Етажната собственост почти никъде не поема инициативата и управлението. А там, където собствеността е частна, собствениците или не са налични, или нямат интерес от инвестиция в организация. Много често пространствата са и комбинация от тези варианти, което допълнително усложнява картината.

Законът за етажната собственост дава възможност на обитателите на даден блок да заявят регулиране на прилежащите към блока площи и каква да бъде тяхната употреба. Наредба 6/2009 г. урежда как става това. Но разбира се, не е толкова просто. Трябва общо събрание на етажната собственост, което често е трудно за организация и вземане на решение, особено при липсващи собственици. Така че дори жителите да знаят за тази възможност, което е рядкост, да се използва тя, е трудно.

Ако някой иска да облагороди нещо до блока със собствени средства и на своя глава, това също не е никак просто в законов смисъл. В общия случай то означава намеса в чужда собственост (общинска или частна), което изисква разрешение от собственика. Районната администрация е тромава в такива случаи и реагира пасивно, а частните собственици на земя предпочитат там да не се строи обществена инфраструктура, защото често техният интерес е препродажба или строителство, които са по-трудни при наличие на пейки, алейна мрежа и др. В резултат активните хора или се отказват, ако опитат да правят нещата “както трябва”, или действат на своя глава – незадължително правомерно, но често и без никакъв насрещен контрол от страна на районната администрация и останалите жители. Жителите около междублоковите пространства просто нямат мотив да са по-активни.

При планиране на комплексите имотите, върху които са изградени те, са били актувани като държавна собственост, което е позволило да бъдат отредени за обществени функции. В началото на 90-те години обаче същите тези имоти биват върнати на наследниците на предишните им собственици. В миналото почти всички от земите, върху които са изградени жилищните комплекси, са били ниви. Начинът на това връщане обаче е недомислен, което създава редица проблеми при поддръжката на пространствата и развитието на кварталите в наши дни.

При реституцията е възприет принципът, че собствеността трябва да се възстанови в реални граници. Тоест наследниците получават имотите на предците си в същите размери и местоположение, каквито са били и когато тези земи са били национализирани. Без да се съобрази, че при одържавяването им десетилетия преди това тези имоти са били ниви, а към този момент те вече се намират сред изградени жилищни комплекси с цялата налична инфраструктура. Затова днес част от междублоковите пространства са частна собственост. И във времето на яростно отхвърляне на системата за планиране и желание за насърчаване на частната инициатива, устройствените планове от 90-те позволяват тези имоти, намиращи се в урбанизирана територия, да бъдат предназначени за строителство, без да се отчита техният ефект върху средата, в която са разположени. Ако през 50-те държавата е национализирала нива на километри от тогавашния град, то през 90-те тя връща имот, намиращ се в урбанизирана среда – сред блокове, детски площадки, училища, зелени площи, улици, инфраструктура и т.н. Държавата поправя една несправедливост, създавайки друга.

Разбира се, правото на частна собственост е важна част от работещата пазарна икономика, това е несъмнен факт. В някои от случаите имоти в междублоковите пространства биват отредени за застрояване, което е позволило на собствениците да се възползват от наследството си. И е предизвикало гнева на живеещите в панелните блокове. Но има и много случаи, в които самите собственици са заключени в неблагоприятна ситуация. Това са казусите, в които имоти са отредени за публични функции, или са твърде близко до вече построените блокове. В тези случаи собствениците на реституирани имоти не могат да се възползват от наследството си. Общината от своя страна последователно абдикира от това да ги отчужди, въпреки че в много от случаите това е нейно законово задължение. А и собствениците, чиито земи трябва да бъдат отчуждени, не са съгласни да приемат неизгодна в техните очи оценка на земята си. В крайна сметка губят както собствениците на земя, така и обитателите. Несправедливостта продължава, а жителите в кварталите са в постоянно напрежение дали няма до техния блок да изникне нова кооперация.

Устройствените планове, които регулират тези територии, според закона са от типа “подробни”, или ПУП, които минават без особени обсъждания, позволяват застрояване на тези пространства и правят законни строителните намерения на собствениците. Това води до напрежение между тях и вече живущите в съседните сгради, които изразяват недоволството си от застрояване на местата, които, дори и не устроени като публични пространства, са ползвани като такива. Редица протести се случват в София през последните години, след като появата на нови сгради в междублоковите пространства не е единичен случай. Пример за това е и победата на последните местни избори в район Младост от гражданска инициатива против застрояването с над 60% изборна подкрепа.

Разпределение на вида собственост в междублоковите пространства на София
20те квартала/населени места, в които има най-много частна собственост в Жк устройствената зона

Законът за устройството на територията казва да планираме пространствата в мащаба на междублоковите с ПУП-ове. И наистина, в началото на новия век започва работа по изработване на подробни устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси. Целта на създаването на такъв тип планове за преструктуриране е била потенциалното ново строителство в жилищните комплекси да не се случва по хаотичен начин, а да отговаря на цялостна концепция за регулация, застрояване и благоустройство в съответните квартали.

Това е необходима стъпка за въвеждане на ред и устройване на териториите на жилищните комплекси. Но проблемът е в изпълнението. Има разлики в подхода, начина на оформление и залегналата в тях информация. Балансите на територията са различно оформени, въпреки че би трябвало да следват общ урбанистичен замисъл и Общия устройствен план. Често не става ясно какво е изходното положение и обхватът на плана, следователно не може да се оцени как планът въздейства върху територията. А това е ключово за постигането на качествена градска среда.
Честа практика е плановете да се одобряват, изключвайки от обхвата им самостоятелни имоти или групи имоти, чиито собственици обжалват плана пред съда. Често решението на съда променя предвиждането на плана за конкретния имот, или група от имоти. Проблем е, че впоследствие не се прави оценка на това как новото предвиждане влияе на общия баланс на територията и натоварването ѝ.

За някои от плановете има изчисление на потенциалното натоварване с обитатели и работещи, за други това не е така. Някои от плановете включват подробно изчисление на осигурените паркоместа (съществуващи и предвидени), но за други това изчисление липсва.

Плановете за преструктуриране често са трудно разбираеми за широката общественост и не се комуникират за неексперти. Обществените обсъждания може да не са широко популяризирани, а приложените материали са именно тези, които се одобряват. Гражданите често нямат възможност да разберат същността на предложенията и възможността си за въздействие.

Плановете много рядко адресират качеството на средата – как тя да бъде удобна, сигурна, достъпна, здравословна, устойчива и естетична. Недостъпният им експертен език на практика изключва мнозина жители от възможността да обърнат внимание именно на тези аспекти.

Дори при готов план за преструктуриране, общината масово не отделя достатъчен ресурс за реализацията на публичните елементи на плановете – озеленяване, социални и обществени услуги, транспорт, паркиране. Това води до усещането, че плановете са направени, само за да могат собствениците на земя да я продават за строителство, а инвеститорите да реализират печалба.

Застроителен и регулационен план жк Люлин 2 от 1975г. Източник: Градското планиране на София през прехода (1990 – 2010), техн. архив на НАГ
План за регулация и застрояване жк Люлин 2 от 2012г.
Източник: НАГ

В устройствения план на повечето комплекси са залегнали параметри, типични за жилищните комплекси от 70-те и 80-те години, а именно норма от 250 паркоместа на 1000 души. Към момента обаче в София моторизацията възлиза на над 600 автомобила на 1000 души, броейки регистрираните в София коли, но не и приходящите. Това обяснява огромния натиск за паркиране в уличното пространство.

Броят на колите в София надхвърля капацитета за паркиране, като в кварталите устройственият план е базиран на реалности отпреди 40 години. При липса на достатъчно регулирани паркоместа и ясна организация на движението, а понякога дори улици, това води до безразборно паркиране около жилищните блокове. Най-често за сметка на зелените площи. Не са малко и изоставените или рядко ползвани автомобили, което допълнително утежнява ситуацията. Контролът на паркирането е делегиран на три различни институции и това не е ефективно.

Жителите са принудени да търсят собствени решения. Най-често те се възползват от свръх габаритите на нормативните паркоместа. В изследваното от нас пространство в Овча Купел например те са успели да поберат около 45% повече автомобили в заложените площи. Като се добави и едно паркомясто в зелени площи на всеки три в рамките на платното за движение, ситуацията се доближава до настоящите нормативни изисквания за едно паркомясто на всяко жилище, които на свой ред не отговарят на реалността на историческото застрояване. Огромният натиск от количеството коли (някои не в движение) в София води до постоянни конфликти за пространство. И потърпевши са най-вече междублоковите територии и жителите около тях.

През последните 30 години за нуждите на зелената система няма отчуждени терени. Дори проекти, редовно обявявани за силно приоритетни, като транспортни артерии или големи градски паркове, не успяват да бъдат отчуждени в разумни срокове, а междублоковите пространства са оставени на съвсем заден план.

Дори да бъдат отчуждени всички необходими имоти, то капацитетът на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ ще трябва да бъде увеличен, за да се справи с по-големия брой казуси. В момента нито координацията с районните администрации е добра, нито има достатъчен човешки ресурс, който да бъде ангажиран за процедирането на голям брой нови имоти за отчуждаване.
И все пак по-голямата част от собствеността на земята в междублоковите пространства е на общината. А по закон собственикът е отговорен за доброто стопанисване на имота си. Поради това за поддръжката на всички терени общинска собственост отговорят районните администрации. Най-видимата тяхна дейност е косенето на трева. Понякога се прочистват храсти или се кастрят дървета. Има случаи на подмяна на настилки, както и само няколко случая за цяла София на пълно обновяване на междублоково пространство.

С бюджетите, които районните администрации получават, могат да се изпълняват само основни и спешни дейности по поддръжка. Те обаче не са достатъчни за цялостното обновяване на средата. А проблемите са много и не се ограничават до междублоковите пространства.
Малко цифри. Използвайки референции от администрацията на столичен район, както и от опита ни в кв. Тракия в Пловдив, можем да кажем, че цялостното обновяване на едно средностатистическо пространство между блоковете струва между 100 и 150 хил. лв. Да речем, че около това средностатистическо пространство има 3 блока, всеки с по 4 входа, всеки вход с по 24 апартамента. Средният годишен имотен данък на жилище с размери 60-80 кв.м. (типично за жилищните квартали) е в порядъка на 120-150 лв. Това прави общ приход за общината в размер на около 43 000 лв. Сметката не излиза.

Дори да имахме всичките пари на света, ние не сме готови с плановете и проектите. Изготвените и чакащи финансиране проекти за обновяването на междублокови пространства се броят на пръсти, а отделно стои проблемът с процеса на планиране, който вече разгледахме.

Но има една още по-сериозна причина. Липсва цялостна политика и концепция за тези пространства. Няма единна стратегия и поставени цели, които да могат да кажат – ето това е ситуацията в момента, това са нуждите, които тези пространства трябва да удовлетворят, ще ги постигнем ето така във времето. За детските площадки има наредба за стандарти, но липсва процес по обновяване съобразно текущите световни практики за среда, промотираща игра. Няма установени добри практики и обща визия за публичните елементи, които да се спазват на ниво община – районните администрации правят поръчки по свое усмотрение и без ясна посока и допълване дори на ниво квартал като функции, а да не говорим между кварталите. Не се правят анализи къде липсват функции, какво е състоянието и какво трябва приоритетно да се изгради и поддържа. Няма каталог с добри практики, нито критерии за оценка. По-скоро наблюдаваме самоинициативни действия от активни районни кметове и още по-активни граждани.

Това създава хаос. Без стандарти и цел усещането за идентичност намалява, а задачите на пространствата – да осигуряват природа, място за социализация, отдих и игра, не се осъществяват систематично. Не се прави връзка с това какви други локации има в кварталите и как решават тези задачи. Страда и качеството – някои пространства се обновяват, но с концепция отпреди десетилетия, други страдат от корупция. Поддръжката не е обвързана (разбира се, има изключения) с общите стратегии за зелената система, за спорта и за децата и младежите. На практика единствените последователни и цялостни действия в тази посока като анализ и изводи са на Софияплан във връзка с изготвянето на стратегиите София играе и София спортува, от които не са последвали значими резултати до този момент.

Почти половината жители из кварталите на София смятат детските площадки за неудовлетворителни.
Източник: Визия за София.

А всъщност какво точно наричаме междублоково пространство?

Междублоковото пространство е открита територия с публична функция, прилежаща към жилищните сгради и предназначена да обслужва живущите в тези сгради. Обикновено се свързва с комплексно застроените квартали, в които жилищните блоковете са разположени свободно в големи терени. Това е пространство, което не е разделено от улици и в по-голямата си част е замислено да бъде паркова среда. Междублоковото пространство e територия със заложени функции на отдих, спорт и игра, а дори и да не е дефинирано устройствено като такова, често жителите на съседните сгради го разпознават по този начин.

Сключени междублкови пространства

Център

Сателит
Морфология
Междублокови пространства

Преливащи междублокови пространства

ж.к. Яворов – разпръснати

Сателит
Морфология
Междублокови пространства

Ортогонални междублокови пространства в жилищни комплекси

ж.к. Свобода – перпендикулярни

Сателит
Морфология
Междублокови пространства

ПРОБЛЕМИТЕ

До какво води всичко това?

Видно е, че причините междублоковите пространства да изглеждат масово толкова неподдържани, са много и комплексни. Лошото им състояние води не само до популярността на затворените комплекси, ами и до поредица от негативни ефекти върху жителите и града като цяло.

ПРОБЛЕМ 1

Безразборното паркиране и калните точки

Колите са много и да намерим място на всички тях би било за сметка на много други ценни неща, като зеленината например. Анализирахме междублоково пространство в кв. Овча Купел, разположено между ул. Монтевидео, ул. Анастасия Димитрова и ул. Братя Бартел.

В подробния устройствен план за тази територия са предвидени места за паркиране, само част от които реално са изградени като паркинги. Истинският брой коли обаче надвишава дори предвиденото в плана. Ако приложим съвременната норма за всяко жилище да бъде осигурено по едно паркомясто, то местата не биха стигнали изобщо. Устройственият план, законовите норми и реалният брой коли на терен не кореспондират помежду си.

Обхват на разглежданата зона
Основни изчислени параметри

В пространството има трудно разграничима смесица от регламентирани и нерегламентирани площи за паркиране. Макар и подробният устройствен план (ПУП) да е предвидил паркинги извън уличните платна и джобове за перпендикулярно паркиране по продължение на улиците, не навсякъде тези площи са реализирани, а където съществуват, вече са силно амортизирани.

Наличните паркоместа са много по-малко от колите на обитателите. Ефектът е видим на снимката. Ползват се зелените площи за паркиране, като на места дори се забелязват частни инициативи за полагане на настилки – от насипване на чакъл до полагане на бетон и асфалтиране. Действително, част от тези “зелени” площи са предвидени за паркинги, но паркинги така и не са изградени.

Анализ на паркиране в избраното междублоково пространство в Овча Купел

Част от използваните прийоми – паркиране в маневрената зона на площните паркинги и успоредно по сравнително тесните квартални улици – безспорно нарушават комфорта на шофьора, но не са в директен конфликт с останалите функции на пространството.

Редом с това обаче са заети и площи, чието планирано предназначение е за озеленяване, които са превърнати в кални точки – съществен източник на прахово замърсяване и мръсотия по уличните платна. Видно е, че местните жители считат последното за проблем, тъй като се забелязват опити за покриване на почви с асфалт (т.нар. запечатване) с цел да се намали замърсяването. Такива действия, освен незаконни, са и вредни за околната среда, а оттам и за здравето на самите граждани. В други междублокови пространства се забелязват опити от страна на обитателите за ограничаване на паркиращите в зелени площи автомобили чрез кашпи, камъни, автомобилни гуми и други подръчни материали. Разбира се, не можем да подминем и добре познатата практика шофьори да си “заплюват” места, вандализирайки по всевъзможни начини автомобилите на съседи, които не са наясно с това заплюване или не се съобразят с него. Това повишава общия фон на недоверие, неприязън и индивидуализъм.

Търсенето на каквото и да е място за паркиране води до блокиране и разрушаване на тротоарите и съответно изтласкване на пешеходците на улицата, до отнемане на пространство за игра и зеленина, както и до по-висок риск от произшествия.

Асфалтирани “паркоместа” в зелени площи
Импровизирана настилка от насипан чакъл за паркинг в зелена площ
ПРОБЛЕМ 2

Ходенето невъзможно

Пространствата между блоковете са замислени и като трасета за преминаване. Идеята е била хората да не трябва да ходят по тротоари край улиците, ами сред зеленина. Само че в повечето от междублоковите пространства алейната мрежа е в лошо състояние и често не е била обновявана никога. Ако въобще е била създадена.

Дори там, където улиците са реализирани в пълен капацитет, те не биват поддържани. Липсващите капаци на шахти, запушените водоприемни шахти и нарушената настилка правят тези пространства негостоприемни, особено при неблагоприятни атмосферни условия, когато калните петна и локвите заемат по-голямата част от площите за движение. Подобна среда отблъсква жителите от ходенето пеша и ги подтиква да търсят “спасение” в сравнително комфортното пространство на личния си автомобил дори и за кратки пътувания. Ниското качество на тротоарното пространство и алеите е огромна бариера за трудноподвижните хора – възрастни, родители с детски колички, хора с намалена подвижност. Те естествено избират да се движат по уличното платно, което се превръща в потенциална опасност за всички пешеходци.

Неизползването на междублоковите пространства създава нужда от по-дълги маршрути за достъп до ежедневни обекти като магазини, заведения и други, което стимулира ползването на лични автомобили дори и за сравнително малки разстояния. Свикването с ползване на автомобил води до повишаване на степента на моторизация и предпочитането му като начин на придвижване.

Пешеходна мрежа в междублоково пространство в Младост 1

Липсата на изградени алеи може да се дължи и на това, че на съответното място е предвидена, но никога не е била реализирано училище, детска градина или друг вид обществена сграда според устройствения план на квартала. Ако такова изграждане не се е случило, днес имаме пустеещи територии. Те също имат своя потенциал като публични открити пространства, но без удобни маршрути за ходене остават диви.

Пример за празно в момента междублоково пространство в Люлин 5.
План на Люлин 5, според който на горното празно междублоково се предвижда застрояване. (Източник: Google Maps и План за регулация и застрояване на Люлин 5).

Друг въпрос са пешеходните маршрути, които се ползват от жителите и работещите наоколо. Обичайно търсените от хората посоки се изменят с времето. Създаването на нов обект може да привлича нови посетители, но и да блокира вече установен маршрут. Затварянето на обект пък често води до намаляване на потока към тази територия. При липсата на установена алейна мрежа и променящи се търсени дестинации, ползвателите изменят и маршрутите, през които преминават и сами прокарват пътеки през тревата, без да е налична настилка. Особено когато няма установена алейна мрежа или тя е в лошо състояние.

Това създава трудности, особено в дъжд и лошо време, когато утъпканите пътеки се превръщат в кални места, чието преминаване е невъзможно, избягвано или осъществявано само при силна необходимост и липса на друга алтернатива. Входовете към междублоковите пространства също невинаги са видими, добре оформени или свободни за преминаване. Често те не са обособени като такива или нещо възпрепятства влизането през тях, като паркирани автомобили или съдове за събиране на отпадъци.

Затрудненото пешеходно преминаване отблъсква потенциалните ползватели на междублоковите пространства, а липсата на хора от своя страна приветства буйното развитие на растителността с ниска видимост от съседните територии. Такива пространства предоставят възможности за хулигански или криминални дейности, предлагат подходящи условия за развъждане на вредители и допълнително влошават възприятията за средата на преминаващите в близост.

Прокарани от хората пътеки между блоковете
Силно затруднен достъп към междублоково пространство (Източник: Google Street View)

В София много често липсват каквито и да е визия и дизайн на тези пространства. Когато няма цялостен дизайн на пространствата, това се отразява не само в липсата на алейна мрежа, а и на техническа инфраструктура като осветление, което допълнително затруднява и усложнява преминаването през междублоковите пространства. Това от своя страна повлиява негативно на усещането за безопасност, което е ключово при избор на пешеходен маршрут. Получаваме тъмни и несигурни места, които отблъскват допълнително потенциалните ползватели.

Карта на осветлението в Столична община.
Източник: Визия за София

Друга ситуация, срещана в София, е хаотичното разполагане на гаражни клетки пред блоковете, с което се блокира междублоковото пространство, ограничава се достъпът до него, а самото пространство остава изолирано и трудно използваемо. През последните години има осъзнаване на проблема и засилващо се действие от страна на районните администрации, които последователно провеждат стъпки по премахването на незаконните гаражни клетки. Има реални действия, но въпреки това темпото е бавно и са нужни още усилия за цялостното решаване на проблема.

Източник: Google Street View
ПРОБЛЕМ 3

Оставаме без достъп до зеленина

Междублоковите пространства не са просто пространство за преминаване. Те са замислени да бъдат място за всекидневни дейности като разходка, игра, спорт, почивка, разговор и срещи на общността. Законът, а и урбанистичната логика, ги разглеждат като важна част от зелената система на общината и те следва да играят ключова роля за нейната цялост и свързаност. Същевременно обаче нормативната уредба, реституцията и финансовите ресурси на районните администрации не осигуряват възможности това да се осъществи по най-добрия начин.

Липсата на природна свързаност също така изолира биологичните екосистеми и оставя междублоковите пространства без живот. Това се отразява на самите растения по неблагоприятен начин и намалява разнообразието. Площите губят своята жизненост и привлекателен вид и стават по-малко устойчиви на промените в климата, на паразити и др.

Тоест, ние губим достъпа си до зеленина. Намаляват възможностите да се блокира шум, да се поглъща прах, да се осигурява сянка. Няма място за разходка и игра. Създават се условия за градските топлинни острови. Качеството на живот страда.

Източник: Софияплан

Начинът на уреждането и планирането в по-малко лошия случай създава изолирани острови на зеленина, вместо зелена система, а много често озеленяването се разглежда като пречка за постигане на максимални икономически ползи в частен интерес.

От устройствена гледна точка междублоковите пространства са натоварени с функции, много сходни, а в редица случаи дори по-разнообразни от функциите на градските градини. Въпреки това ЗУТ ги дефинира като „допълващо озеленяване“, приравнявайки ги към озеленяването на частните имоти и имотите със сгради за обществено ползване.

Липсата на конкретно териториално обособяване на междублоковите пространства в ОУП е допълнителна пречка за оптималното използване на потенциала, който междублоковите пространства имат, както в екологичен, така и в социален план. За разлика от макропланирането на ОУП, при конректиката на ниво ПУП често бива пропускано обвързването на елементите на зелената система в разглежданата територия с тези на контактните ѝ територии. Това води до изолираните зелени острови и не позволява те да се свържат в работеща екологично система. Друга особеност на планирането посредством ПУП е засиленият инвестиционен натиск, при който има тенденция озеленяването да се разглежда като пречка за застрояване върху частните имоти.

В зависимост от годините, през които са планирани и изграждани жилищните комплекси, лесно можем да видим съществени разлики в наличието на качествени, многофункционални и добре планирани междублокови пространства. Това се вижда и в озеленяването. Често то е без каквото и да било планиране и има див характер, сякаш е извадено парче от гора. Разбира се, това не е привлекателна среда за ползване и обитаване, независимо че има своите екосистемни ползи.

Данни от представително социологическо проучване, проведено през 2018 г., посочват какво се случва със зелените площи в кварталите, според наблюденията на жителите им. Основното впечатление на хората е, че зелените площи са занемарени и превърнати в паркинги. Малко под една трета от жителите на общината оценяват, че зелените площи в квартала, в който живеят, се поддържат. А 11% отбелязват, че зелените площи в квартала им се застрояват.

Състояние на зелените площи в квартала, %
Източник: Визия за София
Удовлетвореност от спортните съоръжения и игрища в квартала
Източник: Визия за София
Удовлетвореност от детски площадки в квартала, %
Източник: Визия за София
ПРОБЛЕМ 4

Разкъсва се общността и се създава безотговорно отношение към средата около нас

Нарушеното чувство за общност води до град, който съществува под формата на матрица от “лични крепости” – апартаменти, от места за работа и забавление, за които се грижи някой друг. На пръв поглед, това е просто град, си казваме – не е толкова важно, че е мръсен, опасен, депресиращ – свикнали сме. Но всъщност от това, че не сме свързани с хората около нашия дом, че нямаме обща грижа и общи постижения, обеднява нашият живот и ни прави по-нещастни. И това е измерим ефект. Например това канадско изследване открива до 3 пъти по-лошо усещане за здраве у хора с ниско чувство за принадлежност към общност и до 5 пъти по-лошо усещане за щастие и удовлетвореност, спрямо места с високо чувство за общност. Общностите са едновременно най-голямата жертва на нефункционалните междублокови пространства и най-големият инструмент за тяхното обживяване.

Един такъв пример са боклуците. В части от междублоковите пространства се образуват микро сметища, които превръщат голям периметър около тях в пустеещ. Всеки носи отговорност за мястото, на което изхвърля отпадъка, който произвежда, но при липса на контрол от администрацията и при липса на общност, в която хората да се познават и критикуват за лоши обществени постъпки, се разпада мотивацията на хората да поддържат чисто.

Друг пример е вандализацията. Детските и спортните площадки са неизменна част от планирането на всяко междублоково пространство. Днес редом с новоизградените места за игра стоят и металните катерушки, за които никой не се грижи. Не са редки случаите, в които местата за игра са изподраскани, а част от игрушките им са неизползваеми. Пейките са изпочупени, входовете са покрити с графити и стикери.

Всъщност паркирането върху тротоари, зелени площи и пред вратата на входа също е симптом на този ефект и на нарасналото чувство за индивидуализъм и липсваща общност, а в крайна сметка – и безотговорност. Действително, както видяхме, място за колите няма достатъчно. Но е въпрос на избор на всеки гражданин дали ще спре по-надалеч или ще наруши пространството, което е общо и на другите – тротоарите, по които вървят количките, входовете, от които трябва да излизат възрастни хора, и зелените площи, които вместо да служат за отдих и игра, калят целия квартал и замърсяват въздуха на целия град. Никой от нас няма гарантирано и неотменно право да паркира колата си близо до вкъщи. Ние просто търсим удобството. Но в една сплотена или поне различима общност малко хора са склонни да нарушат пространството на останалите, защото от една страна са близки, от друга страна са разпознаваеми като извършители. Обратно, когато няма контрол, когато хората не се познават и когато средата е занемарена, постепенно отпадат и избледняват задръжките да паркираме където решим, да вандализираме и да хвърляме боклуци.

Теорията твърди, че когато обществото пропуска и не обръща внимание на малките нарушения на реда като изхвърлянето на битови отпадъци на места извън предназначените, вандализъм, пиене на алкохол на публични места и други, провокира други хора към извършване на подобни или по-сериозни нарушения. Психологическият механизъм за това се илюстрира по следния начин: „Ако за другите може, защо не и за мен?“. При това нивото на нарушаване на правилата става все по-ниско и рано или късно води до по-сериозни нарушения.

И обратно, активната работа по предотвратяването на малките нарушения и наказването на нарушителите, дори за най-малките нарушения, създава атмосфера на нетърпимост към всички нарушения (нулева търпимост).

Това ще рече, че колкото по-малко поддържаме средата, толкова повече ще ни се налага да я поддържаме. Опазването и поддръжката на качествена градска среда е свързана и с добро взаимодействие на гражданите с органите на реда. Не полицейщина, а съвместна работа, изградена върху доверие и зачитане на права и достойнство.

Източник на част от текста: Уикипедия

Посочи ни важните за теб проблеми

  image-decoration-clould image-decoration-clould

  РЕШЕНИЯТА

  image-decoration-block-and-mountain
  image-decoration-blocks-and-cars
  Решение 1

  Нов подход към поддръжката и обновяването

  Може да е различно. Може когато излизаме от вкъщи, да преминаваме през една подредена, красива и сигурна среда, която разпознаваме като наша, и в която ни е приятно да останем. И която между другото би повишила цената на апартаментите ни.

  Как действа в момента общината?

  Общината е задължена да се придържа към поредица от правила и норми. Нито самите правила, нито звената, ангажирани с прилагането им обаче, работят в синхрон. Има и един добър пример за иновативно решение от страна на общината – програмата Зелена София.

  Поддръжката на зеленината, включително тази в междублоковите пространства, е регламентирана в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Много от нейните предписания обаче остават на хартия – липсва достатъчно координация, повечето проекти за озеленяване (ако въобще има такива) не са с добро качество, а има много какво да се желае и относно контрола на изпълнението. Изграждането и поддръжката на детски площадки е регламентирано от Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

  Контролът по паркирането пък се осъществява от цели три институции – КАТ, Столичния инспекторат и Центъра за градска мобилност. Очевидно е, че ефективността на техните действия е ниска. Координацията помежду им е лоша, а често фокусът е върху прехвърлянето на отговорността, вместо върху решаването на проблема.

  За да подпомогне инициативата на обитателите, Столична община е създала програмата Зелена София. Всяка етажна собственост може да кандидатства за нея и да получи материали за облагородяване на пространството около своя блок. Освен за поддръжката на средата, тя спомага и сплотяването на кварталните общности поради съвместните дейности на жителите. Това е една добре работеща програма, която поради липсата на разяснителни кампании в момента не е много популярна.

  Програма Зелена София. Източник: район Връбница

  Как да направим пространствата между блоковете по-добри?

  Дори общината да осигури достатъчно средства, за да бъдат обновени тези пространства, при сегашния модел на поддръжка – това няма да е достатъчно. Самият процес на обновяването е ключов за крайния резултат – дали той ще бъде припознат от гражданите, използван и пазен от всички нас, или ще остане единствено декор за рязане на лентички. Предложените от нас решения е необходимо да работят заедно. Работата на парче няма да доведе до резултат.

  Съвместен процес на проектиране, на място. Източник: One Architecture Week, Действие

  Първата стъпка е да бъдат установени и отбелязани на карта междублоковите пространства в града. Това включва тяхното дефиниране и фиксиране на ясни граници. Екипът ни подготви типология на пространствата, базирана на различното застрояване, сред което се намират, която да служи за ориентир. За всяко пространство трябва да се изчислят определени параметри – брой живеещи в съседните сгради или на определено пешеходно разстояние, наличие на училище, детска градина или друга обществена сграда в близост, наличие на пътна и пешеходна инфраструктура и др. Този анализ е важен, за да даде информация за въздействието на отделните междублокови пространства.

  Следваща стъпка е да се анализира видът собственост на всяко едно отделно междублоково пространство. Какъв дял от него е публична и какъв е частна? Има ли имоти, за които е започнал процес на отчуждаване? Има ли такива, за които се водят съдебни дела и на какъв етап са?

  Следващата стъпка е да се разгледат ПУП-овете за територията, обхващаща междублоковите пространства. Има ли ПУП, разработен за целия квартал с предложени показатели за озеленяване, които разчитат на междублоковите пространства, или няма? Има ли частични ПУП, които обхващат само определени имоти от междублоковото пространство и чиито предвиждания се различават от тези на ПУП на целия квартал? Какво предвиждат те? При наличие на частични ПУП следва отново да се пресметне балансът на територията за цялостния ПУП, от който са част, за да се проследи как промените на тяхното предназначение се отразяват на квартала – зелени площи, капацитет на обществените сгради и други параметри.

  След първоначалните изследвания се пристъпва към подбор на тези пространства, чието облагородяване би имало най-голям ефект. Как се мери ефектът? Един измерител може да бъде това, че живущите в близост нямат друга зелена площ и това пространство ще бъде единствената такава, тоест неговото обновяване е от голямо значение. Друг измерител е броят хора, които ще могат да го ползват – в колкото по-гъсто заселена среда е разположено то, толкова по-голям би бил този брой. Трети измерител е наличието на училище, което ще осигури допълнителна зеленина в близост. Четвърти измерител е дали сега се ползва пространството, за което признаци могат да бъдат саморъчно направени пейки, лостове, цветни градинки и други, което показва, че мястото е разпознато от гражданите като подходящо за определени активности. Това би се установило след теренно обхождане и наблюдение на тези пространства. Други измерители ще бъдат определени от анализа на собствеността и устройствения анализ. Определящ фактор е дали може да се пристъпи бързо към работа на терен или се водят съдебни дела, без ясен краен срок. Ако такива са налични за дадено пространство, а неговото обновяване би имало силен положителен ефект, то е важно да се предприемат мерки, с по-малък мащаб или в по-тесен обхват, но да не се оставя за неопределеното бъдеще. Ключово е въвличането на гражданите в процеса по приоритизация на имотите за отчуждаване за квартала, който обитават (чрез платформа за гласуване или директно в регистъра за отчуждаване).

  Паралелно с аналитичната работа на пространствата, е важно да се уточнят базови принципи, които ще бъдат посрещнати при обновяването на средата. За това е необходим преглед на добри съвременни практики и тенденции в облагородяването. Такива принципи могат да бъдат ландшафтни, като например да се ползват само местни видове дървета или само определени видове храсти. Други трябва да са насочени към пешеходната достъпност, чрез алейната мрежа да са спазени или подсилени определени посоки на движение – към входовете на жилищните сгради, детската градина или спирката на градския транспорт. Такива принципи на дизайн на пространствата е важно да бъдат събрани на едно място под формата на наръчник, който да бъде следван при намесата на различните пространства, за да се гарантира качеството на обновената среда и нейната функционалност. Добър пример е работата, която част от нашия екип извърши в партньорство с екипа на |Не|Формално през 2016-та в пловдивския квартал Тракия.

  Друга съществена дейност е регулирането на паркирането в междублоковите пространства. Изграждането на подземни и надземни многоетажни квартални паркинги, или реализирането на заложените в ПУП такива, е необходимо, за да се осигурят паркоместа извън зелените площи и да се ограничи тяхното нарушаване. Но това трябва да се прави с дългосрочна цел за постепенното ограничаване на ползването на автомобили. София не би могла да предостави пространство за паркиране и движение, ако хипотетично всяко домакинство притежава по една или дори две коли. Тази дейност е свързана с по-големи транспортни решения на градско ниво, които биха довели до по-малко ползване на автомобили, като развит градски транспорт и свързана велосипедна мрежа, и съответно по-малко търсене на паркоместа.

  За всяко избрано пространство за благоустройство е необходимо индивидуално задание, в което се посочва очаквания резултат и методите на изпълнение. Разбира се, използвайки добрите практики от всяка една извървяна пътечка на обновяване – няма всеки път да се започва от начало. Заданието трябва да бъде разработено съвместно с гражданите. Документът отбелязва важните работещи елементи или функции на всяко пространство, за да не бъдат те загубени при обновяването. Работещите практики и пространства по места трябва да бъдат запазени и доразвити. Тази стъпка включва процес по активна работа с местните жители, който е описан по-долу. В този етап се изчисляват нужните за това ресурси – бюджет, материали, хора, време. По време на разработването на заданието е възможно да се изпробват определени идеи, с по-малък бюджет, за да се проследи техният ефект и да се реши дали да бъдат заложени във финалния проект. Значителна тежест при проектирането трябва да има въпросът за това какви и колко ресурси са необходими за поддръжката на предложения проект.

  След подготовката, обсъждането и финализирането на заданието следва организирането на конкурс. От една страна, той би дал възможност за генериране на различни идеи за развитие на мястото. От друга, това би спомогнало за развитието на креативността и компетенциите у проектантите, които биха участвали в конкурса. В подобни конкурси е важен акцента върху ефективната комуникация между институции, граждани и проектантските екипи с цел постигане на по-адекватни решения. Законът за обществените поръчки предлага няколко формата на състезание на идеи, а в България вече има и добри практики. Добра чуждестранна практика е практиката на отворените покани, приложена в Белгия от офиса на фламандския главен архитект.

  В журито за избор на финалния проект е важно да присъстват както специалисти в сферата, така и активни местни жители, които са участвали в стъпките до този момент. Това би подпомогнало легитимирането на избрания проект пред местната общност, а и би допринесло за конструктивния диалог между отделните участници и сплотяването им в обща кауза. Към избрания проект могат да бъдат отправени препоръки, които да бъдат отразени във финалния вариант.

  Необходимо е увеличаване на бюджета на Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, поради факта, че сериозен процент от междублоковите пространства са частни и за тяхното облагородяване е нужно придобиването им. Процедурите по отчуждаване на имотите не са бързи и трябва да бъде подготвена приоритизация за избор на местата, чието обновяване би имало най-голям ефект за общността.

  Тази стъпка включва избора на изпълнител и всички съпътстващи процедури – подготовка на обществената поръчка, определяне на критерии за участие, комисия за избор на изпълнител, техническа комисия за допустимост на участниците, потенциални обжалвания и други. Освен изпълнителя е важно от страна на общината да бъде определен координатор или координационен екип, който да води целия процес заедно с различните участващи страни.

  След преминаване на всички стъпки вече може да започне работата на място. Организацията на процеса по физическа реализация трябва да включва и участието на местната общност. Обитателите могат да участват с труд, материали или друг вид ресурси. Важно е всяко едно действие да бъде част от цялото.

  Създаването на облагородено и използвано междублоково пространство не е еднократно действие, а процес, изискващ регулярни дейности по поддръжка. Интензивността на поддръжката е пряко зависима от функциите и степента на ползване на всяко отделно пространство. Затова е необходимо да има ясен график и отговорности при поддръжката на местата. Повсеместното косене например е ресурсоемко и често нецелесъобразно. В редица държави се преминава поетапно към изграждане на самоподдържащи се екосистеми, в които поддръжката отсъства напълно или е сведена до минимум. По този начин от една страна се пестят средства, а от друга се повишават екосистемните ползи (понижава се рискът от прегряване на териториите, увеличава се водозадържащата функция на зелените площи и др.). Поддръжката на елементите на градската среда също не трябва да се забравя, а да се случва редовно. Техният дизайн трябва да позволява лесно почистване. Тези аспекти трябва да бъдат предвидени още в проекта.

  Какви инструменти са необходими

  Дори общината да осигури достатъчно средства, за да бъдат обновени тези пространства, при сегашния модел на поддръжка – това няма да е достатъчно. Самият процес на обновяването е ключов за крайния резултат – дали той ще бъде припознат от гражданите, използван и пазен от всички нас, или ще остане единствено декор за рязане на лентички. Предложените от нас решения е необходимо да работят заедно. Работата на парче няма да доведе до резултат.

  За да можем да поддържаме зелените площи по-добре и по-устойчиво, то е необходимо да бъдат създадени поредица от инструменти.
  • Пътни карти на административно-бюрократичните стъпки по планиране, изграждане и стопанисване на публичните пространства. Картите следва да бъдат ясни, разбираеми, публично достъпни и същевременно точни и изчерпателни.
  • Наръчници за поддръжка на обществените пространства. В това число: извършване на резитби, напояване, торене, аериране на почвата и т.н.
  • Курсове и обучения за придобиване на практически умения при поддръжката на обществени пространства (грижи за растенията, полагане и ремонт на настилки, монтаж и ремонт на паркови съоръжения и мебели и др.)
  • Сертифициране на работна ръка – част от дейностите по поддръжка изискват по-висока степен на познание и умения. Сертифицирането на работна ръка би ограничило текучеството на кадри и би подобрило съществено качеството на поддръжката.
  • Общински/локални разсадници – към днешна дата основната част от посадъчния материал идва от разсадници, разположени в Южна България. Това противоречи на основния принцип на интродуцирането (внасянето) на нова растителност, а именно интродукцията да става от север на юг. Възобновяването на практиката от миналото общината да разполага със собствени разсадници би повишило значително степента на прихващане на новозасадената дървесна и храстова растителност, би гарантирало по-доброто изпълнение на общинските планове и програми, би понижило себестойността на посадъчния материал и би създало нови устойчиви работни места.
  Възможни рискове пред решението
  • Има риск, при облагородяването на зелените площи, да се предпочете т.нар. “стерилен” вид среда с висока нужда от поддръжка (райграс, туи и теменужки) и така да бъде загубен по-естественият вид на междублоковите пространства. А последните имат своята висока добавена екосистемна стойност – сянка и охлаждане на пространството, богато биоразнообразие и др. С подходящо обяснение и примери този риск може да бъде намален до минимум.
  • При изготвянето на проект, може да се пренебрегнат вече съществуващите пешеходни самонаправени пътеки, намалявайки по този начин пропускливостта и практичността на пространството. Това вече е правено в няколкото от случаите на по-мащабно обновяване, реализирани в София през последните години. За избягването на риска, проектът трябва да стъпи върху подробно картиране на съществуващата ситуация на всяко едно пространство.
  • При изготвянето на проект, може да се игнорират вече съществуващите функции в пространството, създадени от местните общности. За този риск важат същите коментари както при предишния.
  • При включването на повече заинтересовани страни ще има повече мнения, които трябва да се съобразяват. Изборът на решения ще изисква повече търпение и баланс между отделните мнения. Това може да обезкуражи участниците. Решението в този случай е да бъдат ангажирани експерти с опит в медиацията и съвместното проектиране на публични пространства. Такива има в България.
  • След облагородяването на дадено пространство е възможно паркоместата да бъдат с намалена бройка спрямо съществуващото положение. Това на първо време вероятно ще предизвика недоволство. Но в средносрочен план и при предоставянето на добри транспортни алтернативи, положителните ефекти от по-малкия брой коли ще бъдат усетени от всички.

  Какво мога да направя аз?

  1. Да дам личен пример като подобря междублоковото си пространство или да инициирам колективно облагородяване заедно със съседите
  2. Да поканя съседите си да кандидатстваме заедно по програмата Зелена София
  3. Да участвам в обществените обсъждания на ПУП за моя квартал – мнението ми има значение
  4. Да съм съвестен гражданини – да не замърсявам, да не чупя, да не вандалствам да не си паркирам колата на други места, освен регламентираните за целта 
  5. Да основа или да се включа в сдружение, асоциация или друг тип гражданска група от квартален характер, която да набира още хора и да оказва публичен натиск за по-добро публично пространство и по-добър квартал
  6. Да не съм безучастен – да подавам сигнали за нередности, най-лесно през Контактния център на общината
  ПРИМЕР

  Зона Б5 – Градина на Доброто

  Предимствата от осъществяването на проекта
  • Цялостен проект, а не работа на парче
  • Разчистване на нерегламентирано паркирали автомобили в тревните/кални площи
  • Изравняване, почистване и облагородяване на пространството с трева и дървета, прочистване на избуялата растителност
  • Наличие на спортна зона и детски площадки
  • Ново осветление, позволяващо използването в късните часове и даващо по-голяма сигурност
  • Изграждане на нови алеи и запазване на диагонална транзитна алея
  • Изграждане на зона за разхождане на кучета
  Неща за подобрение
  • Местните общности да не бъдат включени в процеса по проектиране и дизайн. Липса на комуникация, срещи, дискусии за това какво им липсва, какво искат да запазят, подобрят, надградят. Например съществуваща и често използвана беседка, създадена от местните преди ремонта, е премахната, без да е отчетена необходимостта от нея и не е заменена с друга.
  • Дребноразмерни новозасадени фиданки
  • Недобре обвързана алейна мрежа с входовете и подходите към съседните сгради
  • Липса на сянка на детските площадки, избор на неподходящи сенници и съоръжения, които не са интересни и привлекателни за детска игра. Ненужно поставяне на ограждения на детските площадки
  • Лоша поддръжка след изграждането – баскетболни кошове и други елементи, които са амортизирани, не са заменени
  • Неподдържана кучешка градинка, която често е с изцяло кална повърхност
  Решение 2

  Създаване на общности

  Изграждането на квартална общност влияе директно върху качеството на средата, която тази общност обитава. Общността едновременно създава механизъм за постоянен съседски надзор на поведението, но и грижа за мястото, което лека-полека гражданите припознават като свое. Активното включване на хората от кварталната общност (живеещи и работещи в близост) в процесите на планиране, изграждане, поддръжка и активно използване на междублоковите пространства е и първата стъпка към създаване на устойчива съседска общност. Когато си участвал в създаването на нещо, то вероятността да го приемеш за свое, да го пазиш и поддържаш е много по-голяма.

  Съседи в действие. Източник: One Architecture Week, Действие

  Как действа в момента общината?

  В момента Столична община не работи целенасочено за изграждането на общности. Подкрепа за тяхното създаване има по-скоро като страничен ефект от различни общински програми – Зелена София, Култура и Европа. Необходимо е да се работи целенасочено за изграждането на общности, за да можем заедно да променим качеството на средата, в която живеем.

  Как да създадем квартални общности?

  Когато предлагаме решение “създаване на общности”, ясно разбираме, че това е трудна задача с дългосрочен ефект. Но и знаем от опит, че това е и най-устойчивият начин за изграждане на разбиране за грижа заедно за общите пространства. В този ред на мисли, основните отговорници за това да има местна общност са местните жители. Но на нас, хората, често ни е трудно да се самоорганизираме. Затова този процес е необходимо да бъде подпомаган и насърчаван от местните институции, не само общински, а и образователни, социални и културни.

  По примера на подхода, предложен в стратегията София играе, за активирането на местните общности, особено в контекста на обновяването на междублоковите пространства, е необходимо въвличането на медиатори. Практиката показва, че най-продуктивни са ситуациите, в които медиаторите са външни на администрацията хора с опит, но подкрепени – ресурсно и процесно – от районната администрация. Именно такъв път беше извървян от членове на нашия екип за обновяването на пространството в ж.к. Тракия в Пловдив през 2016 г. Решението, което предлагаме, включва ангажирането от страна на районната администрация на малък медиаторски екип, който да работи на терен, с гражданите.

  Това разбира се ще струва пари. Източници за това могат да бъдат както общинския бюджет, така и т.нар. корпоративна социална отговорност, при която фирми даряват пари, или други ресурси, за кауза.

  Важно е тези медиатори да бъдат професионално подготвени за този процес. Прецеденти в България има и е необходима подготовка. Виж в края на предишното решение (Нов подход към поддръжката и обновяването) за примери.

  Въвличането на медиатори не е еднократно действие, с което администрацията да прехвърли отговорност, а изисква от нея създаването на нови процеси и подход на работа, които да направят възможно медиаторите да вършат своята работа по ефективен и качествен начин.

  Важна роля на медиаторите ще бъде да информират гражданите за техните права, но и отговорности.

  Най-голям ефект от действията на медиаторите и местната общност ще има, ако се работи в партньорство. Кварталното читалище, или училище, например може да предостави мястото, в което се провеждат срещите и се обсъждат действията. Служители от районната, или централната администрация могат да участват със знанието си за правилата и нормите. А кварталните активисти могат да са активатори на по-пасивните си съседи.

  Съюзник в съвместните действия могат да бъдат и университетите. Студентите имат необходимите качества, за да бъдат въвлечени в процесите на анализ и проектиране на междублоковите пространства. Те могат да бъдат част от експертна банка, която да консултира местните инициативни групи при реализиране на идеите им за развитие на междублоковите пространства.

  Медиаторите е необходимо да започнат разговор за бъдещето на мястото. Включване на жителите на квартала, както и местния бизнес в поредица от конкретни инициативи – работилници за мечти, които подпомагат процеса на създаване на идеен проект за трансформация и развитие на междублоковото пространство.

  Въвличането на децата също е важно. То може да придобие формата на постоянно оценяване на средата и системно регистриране на нуждите ѝ за развитие. В часовете в кварталното училище, с помощта на учители и експерти, могат да се събират данни и да се формулират предложения за подобряване на градската среда.

  Ключово е в тази стъпка да се постигане консенсус с и между местните жители относно изражението на предстоящите намеси в междублоковото пространство. Целта е интервенциите да бъдат съобразени с нуждите на най-много хора. Когато това е постигнато – доверието от местните към процеса и шансовете за създаване на общност се увеличават.

  В крайна сметка трябва да се действа, но заедно. Как предлагаме да се случи това, виж в описаното по-горе решение за Нов подход към поддръжката и обновяването. А когато говорим за работа заедно е важно да мислим и за тези, които рядко са пред очите ни – старите хора, слепите, глухите, трудно подвижните хора. Градът е на всички ни.

  Примери за съвместни действия
  1. Градско земеделие и зеленина в междублоковите пространства
   • Създаване на социални градини. Там се отглежда храна, която захранва социална кухня или детска кухня.
   • Създаване на квартални разсадници: в междублоковите пространства може да се отглежда разсад – цветя, храсти, дръвчета – за озеленяване на квартални градинки.
   • Организиране на беритба на плодни дръвчета и правене на квартална зимнина за социална квартална кухня.
  2. Организиране на събития
   • Провеждане на квартални празници/фестивали заедно с училища, детски градини, читалища, местни НПО, местен бизнес и др. Важно е в тях да се акцентира върху нещо характерно за квартала, примерно – Фестивал на кестена на улицата с Кестените в ж.к. Надежда, празник на черешата в Лозенец, където са били старите черешови градини на София и т.н.
   • Местата за игра могат да функционират като квартален двор – използват се за празнуване на рождени дни, лични празници, квартални барбекюта и вечери на двора. Това вече се случва в някои софийски паркове.
   • Квартални трапези – храната събира хората: организиране на дни на неделните обяди, в които съседите приготвят храната и сядат заедно на една маса в междублоковото пространство.
   • Изграждане на беседки, пейки, маси.
  3. Места за спорт и игра в квартала
   • Поддръжка и изграждане на детски площадки заедно с местната общност и съобразени със съвременните тенденции за дизайн, развиващ моторните функции и креативността
   • Поддръжка и изграждане на спортни площадки
   • Организиране на квартални спортни празници
   • Организиране на квартален маратон
  4. Домашни любимци
   • Създаване на общи места за игра на домашни любимци и отдих на местната общност
  Кино в квартала на събитие на Блок кино
  Градско земеделие. Източник: Споделена зеленчукова градина 1 – София

  Какво мога да направя аз?

  1. Още днес мога да започна да се грижа за зелените площи пред моя блок. Но най-добре не сам, а със съмишленици.
  2. Съмишленици мога да открия в кварталните магазини, в читалището, или сред съседите си.
  3. Мога да организирам общо събрание на моя вход/блок и заедно да обсъдим как искаме да облагородим пространството, около което живеем.
  ПРИМЕР

  Този път от Будапеща

  Преди обновяването
  Снимки – Даниел Радай
  След обновяването

  Чуждестранен, но географски близък пример за създаването на общности около обновяването на публични пространства, макар и не междублокови, е процесът за преправянето на улица Дери Микса (Déri Miksa utca) в Будапеща.

  Дискусия преди обновяването на ул. Дери Микса в Будапеща. Източник: hirnyolc.hu

  За обновяването на улицата районната администрация започва процес на консултации, които включват живеещите на и около улицата, както и професионалисти – урбанисти, социолози, архитекти, еколози. Процесът преминава през различни фази – допитване до живущите, обмяна на идеи, включване на децата, съвместно проектиране, презентации и др. Консултациите и проектирането продължават повече от година, а резултатът е осъществен в края на 2022 г.

  Възможни рискове пред решението

  Социалното сближаване е бавен процес, а резултатите от него са видими след по-дългосрочни усилия. Това може да обезкуражи всички участници в процеса. Затова е важно още от началото да има достатъчно ясна пътна карта, за да може всеки да види прогреса към целта. Хубавите неща стават бавно.

  Нерядко хората просто не искат да постигнат компромис. В града винаги има противоречащи си интереси и е необходимо да намерим решения за тях. Ако процесът на въвличане не е включил различни заинтересовани страни или не е проведен правилно, това може да доведе до конфликти. Затова е важно ангажирането на професионалисти с опит, търсенето на качество пред количество и откритият диалог.

  Друг възможен риск е конфликт между различни социални групи, които искат активно да ползват междублоковото пространство. А мястото в града е ограничено. Възможен отговор на това предизвикателство би бил добрият проект.

  Решение 3

  По-добри планове и процеси

  Когато се появят багерите в междублоковото пространство, вече е късно. Строителната площадка вече е подплатена от ПУП, строително разрешение и проект, който има законното право да бъде реализиран. Гражданското недоволство привлича медийното внимание и поставя управляващите в оправдателен режим. Но то почти никога не води до решение, изгодно за живущите около новата строителна площадка.

  Устройствените планове са един вид договори за пространството. Промяната им е сложен, тежък и съответно дълъг процес. Трябва обаче да си дадем сметка, че промяната на плановете и на начина на тяхното прилагане е устойчивият начин за решаване на проблема със застрояването на междублоковите пространства. Всяко друго решение е временно, на парче, а понякога дори на ръба на закона. За да можем да постигнем доверие и предвидимост в процеса на градско развитие, то е необходимо да работим през нормативните и административни инструменти. А когато те не са достатъчно добри, да работим за тяхната промяна.

  Как действа в момента общината?

  Столична община е наясно с многото дефекти в системата за планиране и некачествената градска среда, до която тя води. Общината е предприела някои мерки, но те далеч не са достатъчни. През 2018 г. по инициатива на главния архитект беше изменен Законът за устройството и застрояването на Столичната община, прекратявайки възможността за по-високи параметри на застрояване за ъгловите имоти. Наличието на такова изключение от правилата доведе до изграждането на мастодонти като кулите на НИКМИ на бул. Витоша, недостроената сграда “Златен век” на Артекс в Лозенец и много други. Успоредно с това през последните години се прилагат много по-често възможностите, предвидени в чл.16 от Закона за устройството на територията. Това води до създаването на повече цялостни планове, в които общината придобива автоматично земята за улици, градинки и друг вид публични функции. Тези действия на главния архитект са в правилната посока, но не са достатъчни. Системата за планиране е счупена, а общината прави твърде малко за нейното реформиране.
  Формално информацията за собствеността, устройствените планове, визите за проектиране и разрешителните за строеж в Столична община е публично достъпна. Това не е така във всички български общини и е едно от постиженията на настоящия главен архитект. Но малко хора знаят, че такава информация съществува. А дори да достигнат до нея, начинът на нейното поднасяне е неразбираем за масовата публика. Малко са и хората, които могат да разберат и оценят предвижданията на един устройствен план. Неспециалистите нямат познанията, за да разберат до каква градска среда ще доведе даден план.

  Нечетимост на ПУП. Източник: ГИС-София

  Как да направим плановете по-добри?

  Всеки собственик на жилище в блок има право да възрази срещу застрояването в рамките на имота, в който е построен блокът, има право да изисква да не се поставят обекти, които му пречат или нарушават спокойното ползване на жилището, както и да възрази против промяната на регулационните граници на парцела. Макар и да не е собственик на земята, всеки притежател на отделен имот в сградата има права и по отношение на прилежащите части върху имота, в който тя е построена. 

  В същото време най-сигурният и устойчив начин за влияние върху процесите на планиране и строителство е именно собствеността върху земята. Съществуващата правна уредба предоставя възможност на собствениците на жилищата в един блок да придобият имота, върху който е построен блокът, когато имотът е общински. В случая със София това покрива почти всички случаи. Често този имот включва не само “стъпката” на блока, а и прилежащото междублоково пространство. Придобиването на имота е възможно единствено по инициатива на самите собственици, а такива инициативи са изключителна рядкост. Ако обаче собствениците на жилища станат собственици и на земята около блока, то те биха могли да я управляват като обща част на етажната собственост. По този начин могат да се регулират голяма част от управлението на прилежащите околоблокови пространства към сградите.

  За да улесни устройването и управлението на междублоковите пространства, общината би могла да предприеме следните дейности:

  • Служебно да определи прилежащите площи (тоест междублоковите пространства) към отделните сгради в кварталите с комплексно застрояване. Това ще изясни правата и отговорностите за тяхното управление.
  • Да проведе разяснителни кампании, за да информира етажните собствености за тази възможност. Тя обаче трябва да бъде прилагана в комплект с решението за създаване на общности. Целим земята около блоковете да получи отговорни стопани, а не да разширим често срещаната в момента обща безотговорност. И разбира се винаги трябва да бъдат взимани предвид действащите устройствени планове, защото те ще са гаранцията прехвърлената земя да не се превърне в кръчми, паркинги, или покрити базари.
  • Да направи подробни изчисления на параметрите на действащите подробни устройствени планове, да оцени техните качества спрямо заложените стратегически цели (тези във Визия за София, както и в секторните общински стратегии) и в случай на нужда да предприеме мерки за редакцията на тези планове.
  Имоти, позволяващи застрояване в междублокови пространства в кв. Обеля. Източник: петиция на Войслав Тодоров

  Качеството на устройствените ни планове е необходимо да бъде значително подобрено. Общият устройствен план (ОУП) например дава възможност за строителството на жилища за още близо 1 млн души в София. Подробните планове (ПУП) от друга страна се правят на парче и водят до много високо натоварване на територията, което не може да бъде обезпечено от съществуващата, а в някои случаи дори и предвидената инфраструктура. Примери за това са кварталите Кръстова вада и Манастирски ливади – Изток

  От друга страна съществуващите правила за изработване на общ и подробни устройствени планове по-често засягат количествените и по-рядко качествените аспекти. Например няма изисквания за необходимите минимални зелени площи на жител, за максималните разстояния до спирки на градския транспорт или до детска градина, за функционалния микс в кварталите и т.н. Необходимо е да определим показателите за качество на средата, към които да се стремим.

  Друг аспект на плановете е самото им изработване. Една от ключовите характеристики на един план е балансът на територията. Необходимо е той да бъде изработван по един и същи начин за всички подробни устройствени планове, а това от своя страна да кореспондира с Общия устройствен план. За съжаление това в момента е по-скоро рядкост.

  От всичко това следва, че е необходимо въвеждането на стандарти за изработване на планове. 

  И още – градоустройствените параметри не трябва да се ограничават до няколко, които показват колко високо и плътно може да се строи, а да са остойностени показатели за постигане на всеобщата концепция за развитие. Целевите стойности на тези параметри трябва да са стремеж за осигуряване на високо качество на средата и задоволен обществен интерес (кв.м. зелена площ на жител, коефициент за транспортно обслужване и т.н.). Превеждането на тези параметри от стойности и коефициенти към разбираеми проявления в средата е процес, който не трябва да се пропуска. По този начин планирането би се доближило до гражданите и би дало яснота за това, какво да се очаква като среда при определени параметри и предназначения на територията.

  Решението е да обновим значително процеса на планиране – да актуализираме ОУП, да инвентаризираме и оцифрим всички ПУП, двата вида планове да бъдат обвързани в една практична за прилагане система за планиране и процесът да бъде наблюдаван и публично отчитан от пространствена концепция до разрешително за ползване на сграда. Във връзка с това трябва да се въведе механизъм за постоянно наблюдение и инвентаризация на елементите на градската среда, както и на демографията на всеки един квартал, което от своя страна да води до идентифициране на проблеми с натоварването на територията и изпълнението на плановете.

  Схема на действащия ОУП. Източник: Софияплан

  Плановете, освен да бъдат създадени, трябва и да бъдат реализирани. В реализацията на един план има две основни действащи страни – публичният и частният сектор. В повечето случаи първият изгражда различни видове инфраструктура – социална, зелена, транспортна, инженерна и т.н., а вторият – проекти с инвестиционна цел, основно офиси и жилища.

  Приемането на един план “отключва” възможността за реализацията на неговите предвиждания. В момента по-голямата част от елементите на един план, които биват реализирани, се осъществяват от частния сектор – застроява се основно с офиси и жилищни сгради. Общината обаче силно изостава в изграждането на публичната инфраструктура. Причините за това ги разгледахме по-горе. Това води до усещането в обществото, че устройствените планове се правят, само за да бъде удовлетворен частният интерес, а публичната инфраструктура остава пожелателна.

  Необходимо е да бъдат определени работещи инструменти за реализацията на плановете, тъй като не може да се разчита само на общинския бюджет в сегашната му форма. Например според вече приетите устройствени планове за зелената система на София е необходимо да бъдат придобити 3 257 387 кв.м. частни имоти. Цената, на която биват отчуждавани частни имоти за такива цели, не е административно регулирана. Столична община купува имоти на цени от 10 лв./кв.м. до близо 200 лв./кв.м. Ако приемем по-скоро ниска средна цена от 50 лв./кв.м., то за отчуждаването на 3 257 387 кв.м. частни имоти ще са необходими близо 163 млн. лева. За сравнение в последните 10 години Столична община е отделила 0 лв. за отчуждаване на имоти за озеленяване. 

  Нереалистично е да се разчита на общинския бюджет за изкупуването на земята и впоследствие изграждането на необходимата инфраструктура, предвидени в устройствените планове. Тъй като това предизвикателство е много голямо и заслужава специално внимание, Екипът ни ще предложи решение за него в отделна тема.

  Грешната практика – първо изграждаш сградите в частните имоти, а после публичната инфраструктура. Източник: Drone Reporter

  Процесът на информиране и включване на гражданите на Столичната община по време на съставянето на плановете за градската среда е силно неуспешен. Информацията за това, че се работи по планирането на дадена територия или че за даден имот се проектира сграда, достига на практика до много малко хора. Не защото информацията е скрита, а защото тя е представена по труден за разбиране начин, на различни места и чрез силно-специализирана терминология. Това води до неглижирането от страна на гражданите на планирането и проектирането като досаден, сложен и твърде експертен процес, от който те няма смисъл да разбират. Твърде малко хора в София участват в обществени обсъждания. Това е така не защото не се интересуват от града, в който живеят, а защото информацията за тези обсъждания не достига до тях, самите обсъждания често са неразбираеми, хаотични и непродуктивни, а гражданите не виждат последствия от своето участие.

  Същевременно има добри примери за включването на граждани в процеса на планиране – работата по Визия за София и Софияплан са едни от тях. Необходимо е вече натрупаният опит и добри практики да бъдат приложени към плановете, които все още не са завършени. Това означава много по-активна роля на общината с цел разясняване на разбираем за неспециалисти език, и то по лесно-достъпни и популярни канали. Впоследствие е нужно да бъде проведен процес за обяснение на предвижданията на вече приетите планове, особено тези за преструктуриране на жилищните комплекси, тъй като участието на заинтересованите страни в тяхното създаване е било по-скоро нищожно.

  Съвместното планиране би довело до по-силно ангажиране на гражданите със средата, в която живеят, включвайки ги в процесите, които я оформят. По този начин гражданите ще могат да са информирани и за развитието на своя квартал, което се планира за определен времеви хоризонт.

  Диалози за София, Визия за София. Източник: Софияплан

  Настоящата практика е такава, че всички устройствени планове се одобряват с изключени от обхвата им самостоятелни имоти или групи имоти. Това ще рече, че планът е надупчен като швейцарско сирене от имоти, за които той не важи. Такива примери има именно за жилищните комплекси, в които имоти в междублокови пространства биват изключени от обхвата на плана за съответния квартал. Тези изключения не биват взети предвид при изчислението на баланса на територията и оценката на въздействието. А пространството е едно. Впоследствие не се прави оценка на това как реализирането на инвестиционни инициативи в изключените имоти влияе на общия баланс на територията и натоварването ѝ. Това планиране на парче води до лоша градска среда.

  Необходимо е всички пространствени планове (устройствени, екологични, инженерни и др.) и техните предвиждания да бъдат въведени в обща база от данни. Пропуските в информацията, примери за които са споменати по-горе, трябва да се запълнят. Тази статична база на предвижданията трябва да започне да се сравнява редовно и систематично с реално-измерени характеристики на средата. Това ще позволи да имаме постоянен поглед върху степента на изпълнение на плановете, ефекта от тяхното прилагане, както и сферите, в които нещата не работят. Нито един план не е перфектен и състоянието на средата, до което той води, трябва да е постоянен коректив и стимул за неговата актуализация.

  Възможни рискове пред решението

  Включването на гражданите в процеса на планиране изисква по-големи усилия и ресурси от страна на администрацията. Налага се тя да приеме ролята на медиатор, а и да установи и насърчи включването. В момента не се отделя почти никакъв финансов ресурс за това, а общинските служители нямат опита за воденето на такъв процес. Балансирането между различни мнения и взимането на решения, които дори и минимално ще накланят везната към определена теза, е способност, която изисква допълнителни усилия от страна на водещите процеса. За тази цел трябва да се предвидят допълнителни финансови средства, обучения на служители и ангажирането на нови експерти с опит в медиацията.

  Преосмислянето на параметрите на ОУП би било дълъг процес за определяне на най-подходящите нови подходи. Освен това такъв един процес ще излиза извън установените практики на устройствено планиране. Това носи риска от недоволство срещу преминаването към нещо ново и с неясен краен резултат. От друга страна е видно, че сега действащите процеси не водят до качествена градска среда. Ако те не бъдат променени, проблемите само ще продължат да се задълбочават.

  Забраната на ПУП за отделни имоти би предизвикала негодувание сред инвеститори, които разчитат на тази практика, за да могат да адаптират параметрите на своя имот спрямо максималните на ОУП, без да зачитат баланса на територията, изчислен в цялостния ПУП на съответния квартал. Този аргумент обаче отслабва, отчитайки ефекта на презастрояването, видимо в немалко столични квартали.

  Какво мога да направя аз?

  1. Да съм сигурен, че адресната ми регистрация да съответства на актуалното ми местоживеене – това позволява плановете да са адекватни на реалния брой жители в града
  2. Да се включвам в обществени обсъждания за ПУП и обявени инвестиционни намерения – информация за това какво се предвижда е налична на сайта на НАГ и районните администрации
  3. Да подавам сигнали към контактния център в случай на съмнения за нередности
  4. Да се информирам в районната администрация за това в каква ситуация се намираме аз и моите съседи по отношение на собствеността на нашия блок и терена, върху който е построен. Ако е необходимо, да предприемем действия.
  ПРИМЕР

  Нови модели на градско планиране

  Системите за планиране във всяка една държава, а понякога и регион, са различни. Това е нормално, защото планирането и най-вече неговото прилагане, са силно зависими от нормативната уредба, географските характеристики, икономическото състояние, културата и много други специфични за дадено място фактори. Същевременно проследяването на практики и тенденции на други места е полезно за измислянето на нови подходи и практики в София. Такова изследване е направено през 2020 г. по поръчка на Софияплан и в него се вижда, че близки до нас градове експериментират с нови подходи на планиране и прилагане на плановете.
  Практики, които се прилагат по света и които могат да бъдат полезни на София, включват обвързването на параметрите за застрояване с качествата на съществуващата среда (Тирана), активно и автентично въвличане на гражданите в различните фази на планиране (Братислава), придобиване на собственост не чрез заплащане, а чрез даване на допълнителни или прехвърляне на съществуващи права за строителство (Тел Авив), както и поддръжка на специфични градски структури за планиране (IPR Прага).

  Залата за събития. Източник: IPR Praha

  Следваща тема

  Прохладна София