Район „Връбница“

Район “Връбница” се нарежда на 20-о място по площ и на 14-о място по брой население в Столична община, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят близо 44 хил. души. Районът обхваща кварталите – Модерно предградие и Република 2, Обеля (разделен на кв. “Обеля”, ж.к. “Обеля 1” и ж.к. “Обеля 2”), Връбница (разделен на Връбница 1 и Връбница 2), както и селата Волуяк и Мрамор, с множеството прилежащи към тях местности. 

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Връбница”

На 25 май 2023 г. екипът ни се срещна с жители на район “Връбница”, за да обсъдим заедно предимствата и недостатъците на кварталите в района.

Гражданите споделиха, че като цяло не срещат разбиране от страна на районната администрация относно проблемите им. Те не забелязват санкциониращи действия във връзка с незаконното строителство примерно. Според нас, решението, което значително би облекчило този проблем е дигитализирането на архивните планове (регулационни, кадастрални и др.), които да бъдат обединени в една платформа и това да служи за улеснение както на самата администрация, така и на общността. 

За жителите на отделните квартали в района на дневен ред се оказаха различни проблеми. Живеещите в квартал “Модерно предградие” например споделиха следните:

  • няма яснота кога предстои изграждането на нова канализация след приключване на етапа по отчуждаване на имотите, подлежащи на такова
  • наблюдават се свободно изливащи се отпадни води от незаконно построена в квартала къща
  • получен е отказ за свързване на читалището “Св. Св. Кирил и Методий” с канализацията
  • дъждовните води от индустриалните бази създават предпоставки за наводняване на улици и булеварди. 

Сред гражданите има усещане за липса на контрол и адекватни реакции от страна на полицията. Като пример беше посочен фактът, че след 17:00 ч. подадените сигналите се обработват само от дежурни екипи на районното управление. Участниците наблегнаха, че са обезпокоявани от шум от ромските къщи. Част от незаконното строителство и замърсяването в районна спред тях се дължи именно на тази общност. Същевременно българското население демонстрира дискриминационни нагласи към ромите. Данни за тежки престъпления, кражби и посегателства срещу личността обаче няма.

По отношение на чистотата в района – в земеделски земи в крайните му точки се наблюдават нерегламентирани сметища. Въпреки че районният кмет провежда акции по извозване на отпадъците от тях, не става ясно дали има контрол по изхвърлянето им и действително наложени санкции. През зимата част от тези отпадъци се събират за битово отопление от някои от жителите, което задълбочава проблема със замърсяването на въздуха. По-малки нерегламентирани сметище се откриват и в дворовете на частни имоти. “Плащаш колкото изхвърляш” е принцип, който според нас би довел до добри резултати. Предпоставка за въвеждането му е наличието на индивидуални контейнери за отпадъци пред къщите. Не на последно място гражданите отбелязаха и некачественото почистване на улиците.

Посочените акценти от срещата ни с жители на район “Връбница” ще послужат за основа на последващ разговор относно възможни конкретни решения на набелязаните проблеми. Целта ни е заедно с гражданите да формулираме “Насоки за управлението” на района, които да са в услуга както на администрацията, така и на самите граждани. 

Факти за район “Връбница”

“Връбница” е средностатистически тип район, що се отнася до възрастовата структура на населението. Наблюдава се контраст между жилищните комплекси с по-висока концентрация на деца и хора в работоспособна възраст, спрямо селата, където делът на пенсионерите е по-висок. Характерно за района е, че голяма част от него е нежилищна и незаселена, тъй като има немалък дял земеделски и индустриални територии. 

В район “Връбница” са налични различни типове градска среда. Квартал “Обеля” е с изцяло ниско еднофамилно застрояване с характерна селска структура, докато съседните на него ж.к. “Обеля 1” и “Обеля 2” са с високо едропанелно строителство. От друга страна, “Модерно предградие” е със смесена структура от нискоетажно строителство и обособена зона с високо панелно строителство. Двете села, Волуяк и Мрамор, са също с ниско строителство, но са заобиколени от земеделска земя. Като цяло, районът е с много ниска плътност на застрояване, преобладаващо ниско строителство и много свободни площи, типично за периферните райони. 

Делът на издадените разрешения за строеж в периода 2010-2017 г. в район “Връбница” е под средното ниво за СО, което е характерно за северните райони на общината. От друга страна, спрямо действащия Общ устройствен план (ОУП), на територията на района все още има сериозна възможност за допълнително застрояване и уплътняване, достигайки максималните устройствени параметри. На територията на “Връбница” в ОУП са заложени и голяма площ далекоперспективни територии (предимно земеделски земи), които имат потенциала при определени условия да бъдат “отключени”. Едно от тези условия е срокът 2025 г., заложен в ОУП.

Районът се характеризира с недобро икономическо развитие, като средните месечни доходи на населението са под средните в СО. Публичните инвестиции в района са много малко. Наблюдават се единични проекти, свързани с реконструкция или рехабилитация на уличната мрежа, но в много малък мащаб, без нито един проект за изграждане на нова улица. 

От гледна точка на инженерната инфраструктура, на територията на района преминават няколко довеждащи и магистрални водопроводи, като мрежата на места е фрагментирана. Тръбите на много места са остарели, като се наблюдава висока концентрация на етернитови тръби, особено в селата. В района няма нито един изпълнен проект за водопровод в десетилетието преди 2017 г. Същото важи и за канализацията. В селата Волуяк и Мрамор степента на изграденост на канализационната мрежа е много малка – под 25%. Проблемът се задълбочава, тъй като отсечки от канализацията преминава през частни имоти.

В кварталите Обеля 1 и 2 има централно отопление, но в другите квартали и села от района гражданите използват твърдо гориво за отопление.

През район “Връбница” преминават няколко главни пътни артерии, като Околовръстен път, бул. “Ломско шосе”, и бул. “Сливница”. Тези пътни артерии от една страна спомагат за по-добрата транспортна свързаност на района, но от друга са сериозни физически бариери за пресичане. Завършването (разширяването) на бул. ”Ломско шосе” до Околовръстен път, е от ключово значение за района. През територията на район “Връбница” е планирано да мине трасето на друга голяма пътна артерия, а именно последния участък от магистрала “Европа” между селата Мрамор и Волуяк. Концентрацията и провеждането на такива тежки пътни артерии е важно да бъде осъществено в съчетание с разнообразни мерки свързани с тяхното безпрепятствено и безопасно преодоляване.

Характерно за на район “Връбница” е, че по протежението на почти цялата му територия преминават жп трасета. Готов е проектът за модернизацията на жп линиите на територията на София и прилежащите територии. Наличната жп инфраструктура предоставя голям потенциал за района за улесняване на неговата свързаност с другите квартали, централната градска част и околните общини. Подобряването на условията на жп транспорта, интегрирането му в общата градска и регионална транспортна схема и адекватното изграждане и обновяване на гарите в района, биха подобрили значително достъпа до населените места в района. 

Велосипедната инфраструктура в Столичната община е фрагментирана, неудобна, а понякога и опасна. “Връбница” е един от малкото райони, на чиято територия няма нито една велоалея. Планирана е алея по улица „Адам Мицкевич“. 

Пешеходната мрежа също не е с добра вътрешна свързаност и интегрираност, което ще рече, че ходенето пеша е неудобно, а това от своя страна често стимулира ползването на автомобил.

Мрежата на градския транспорт не е особено добре развита. През района преминават няколко автобусни линии, които свързват квартала със съседни квартали и централните градски части, както и други важни точки на мобилност, като метростанция. Достигането на метрото до южните части на района, подобрява значителното неговата обвързаност. 

Концентрацията на здравна инфраструктура не е добра. В района се намира малък брой здравни обекти (спешни медицински центрове, аптеки и др.), предимно в “Обеля 1” и “Обеля 2” и село Мрамор. Само в южните части на района населението има достъп до ДКЦ. Същото се отнася и за образователната инфраструктура – по-добре развита е тя в кварталите “Обеля 1” и “Обеля 2” – основни, средни, специални и национални училища. Броя на детски градини и ясли в района също не е много голям, като най- висока концентрация се наблюдава отново в “Обеля 2”. 

Концентрацията на културна инфраструктура е сравнително ниска. На територията има разположени няколко библиотеки, неформални пространства, единични недвижими културни ценности, паметници. Такива обекти се намират предимно в Обеля, но в сравнение с другите райони в София те са малко. Състоянието на материалната база на голяма част от културните обекти не е добро.

Както и в други периферни райони, в район “Връбница” наличието на читалища компенсира до известна степен отдалечеността от центъра на София, където са съсредоточени почти всички обекти на културата. В района има 6 читалища с разнообразни активности като библиотечна дейност, танцови школи, езикови школи, кръжоци и школи по изкуства и др.

От екологична гледна точка, на територията на район “Връбница”, не се наблюдават превишения на азотен диоксид и фини прахови частици във въздуха. Малко по-високи стойности има в южните части на района, където има и най-голяма концентрация на хора и услуги, както и на пътни артерии. В селата стойностите са минимални. Въпреки това при тях се наблюдава замърсяване на въздуха от битовото отопление, особено през зимния сезон. В района има няколко територии с установени замърсявания на почвите.

На територията на района не попадат защитени зони и няма нито един голям парк за широко обществено ползване. Близостта на Северен парк на границата с район “Надежда”, както и Западен парк са решение само за някои жители на район “Връбница”. Голям е броят на жилищните сгради, които нямат пешеходен достъп до паркове и градини. Междублоковите пространства и малките градинки са решението за повечето жители на района. Частните дворове не могат да компенсират липсата на паркове, а широките опустели полета също не са решение. В ОУП има планирани зони за обекти на зелената система за широко обществено ползване, но те не са реализирани. Високият дял на земеделски земи, в съчетание с липсата на големи обществени паркове, са и причината в района да има сравнително малък брой дървета.  

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на Facebook страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2566 граждани. 33 от тях са посочили, че живеят в район “Връбница”. Разпространихме допълнително анкетата сред жители на района и към 19.05.2023 г. общият брой на попълнилите анкетата, живущи в район “Връбница” е 52.

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата?

Делът на жените, попълнили анкетата, е 57,7%, а на мъжете – 38,5%. Обхванати са респонденти на различна възраст. Най-голям е делът на респондентите между 36-45 години (30,8%), следван от този на 26-35-годишните (21,2%), 46-55-годишните (19,2%) и 56-65-годишните (17,3%). Мнозинството от респондентите са хора, придобили висше образование (70%), а приблизително всеки пети от жителите на район “Връбница”, взел участие в анкетата, има придобита най-висока степен – средно образование (22%). 

Доходите на член на семейството на повечето респондентите (общо 75,1%) са под средната работна заплата за София (2 692 лв. бруто за декември 2022 г.), като доходът, който се пада на член от семейството, за всеки пети респондент е дори под минималната работна заплата (20,5%). 

В анкетата са взели участие предимно жители на района, които живеят от деца в него или поне през последните 20 години. 

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района?

Най-често жителите на район “Връбница”, попълнили нашата анкета, са посочвали, че намират квартала си за “по-лош от средното за града” (58,8%). Анкетираните от двете части на жилищния комплекс “Връбница” по-често посочват, че кварталът им е “по-добър от средното за града”, докато живущите в кв. Модерно предградие са категорични, че кварталът им е “по-лош от средното за града”.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

Според мнозинството от анкетираните кварталите в район “Връбница” през последните 5 години се развиват “към по-лошо – стават по-лошо място за живеене (64%) или не биват променяни (24%).

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района?

Най-голямото предимство на района, според анкетираните, е добрата транспортна свързаност с останалите части от града, като за това допринася във висока степен достъпът до ползване на метро. 

Живущите в район “Връбница” ценят още тишината и спокойствието, което предлага районът. Жителите на кв. Модерно предградие посочват като предимство на квартала си и това, че все още не е презастроен.


Някои от респондентите намират местоположението на квартала си за удобно спрямо Центъра и Околовръстния път. За друга част е предимство наличието на зелени площи и сравнителната близост до някои градски паркове – Северен и Западен парк. Наличната мрежат от услуги – магазини и хипермаркети в района също е посочвана сред предимствата му.

Според 14% от отговорилите на въпрос “Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?”, кварталът им не притежава никакви предимства.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района?

Най-големият проблем, общ за всички квартали от район “Връбница”, е състоянието на пътната инфраструктура. Някои части на района имат също така съществен проблем с канализацията. Проблем представлява и чистотата, и поддръжката на района – улиците са кални и прашни и често се изхвърлят отпадъци в междублоковите пространства. 

Жителите на кв. “Модерно предградие” и ж.к. “Обеля 2” посочват като проблем високия дял хора от малцинства, живущи в квартала, чието придвижване с животинска сила и начин на отопление през зимния сезон, чрез горене на отпадъци, силно смущава останалите живущи. 

Част от респондентите споделят и за засилващ се проблем с презастрояването, който води със себе си все повече трудности при намирането на свободни паркоместа.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Приоритетите за развитие на района с най-висока степен на важност за анкетираните жители на район “Връбница” са свързани с осигуряването на:

  • Достъпни и привлекателни детски градини и училища
  • Удобен достъп до обществен транспорт
  • Подобряване на водоснабдяването и канализацията
  • Изграждане и поддържане в добро състояние на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа 
  • Подобряване на качеството на въздуха 

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Популярни постове

Направихме анализ на постовете в две Facebook групи с еднакво име – Кв. Обеля (19 000 членове, 105 126 интеракции и 2 062 поста) и Кв. ОБЕЛЯ (6 000 членове, 5 092 интеракции и 1 130 поста).

Един от най-популярните постове е този със снимки, които сравняват 1999 г. с 2022 г., коментирайки колко малко се е променило оттогава. Друг пост, свързан с градската среда, е колаж с макет на автобус Икарус. Много постове показват залезите над Обеля, а друго много коментирано събитие е появата на щъркел в квартала.

Гражданската активност в квартала е предмет на много постове и коментари по тях: градинката около блок 242 в кв. „Обеля 2“градинката пред блок 220почистване около блок 237почистване на междублоково пространство с детска площадка и др.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро