Район „Витоша“

Район “Витоша”, както и името му подсказва, обхваща територията на Природен парк “Витоша”, голяма част от подвитошките квартали – “Симеоново”, “Драгалевци”, “Бояна”, “Павлово – Бъкстон”, “Манастирски ливади – Запад”, “Княжево” и прилежащите на планината западни села – Владая и Мърчаево. Населението на района се увеличава през годините, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в район “Витоша” живеят над 76 хил. души, поставяйки района на 4-то място след големите комплекси ”Люлин” и “Младост” и след район “Красно село”. Район “Витоша” е и един от най-големите по площ, нареждайки се отново на 4-то място след районите “Панчарево”, “Кремиковци” и “Нови Искър”. Районът е на първо място по дял на населението под трудоспособна възраст – деца (18.3% от общия брой жители на района), и на последно по дял на населението над трудоспособна възраст – пенсионери (31.8% от общия брой жители на района).

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Витоша”

На 30 март 2023 г. се срещнахме с жители на район “Витоша”, за да разговаряме за проблемите и потенциала, които те виждат в своите квартали.

Участниците в срещата споделиха, че засиленият строителен интерес на територията на района постепенно обхваща всичките му части (вкл. зелените и спортните зони). Самото строителството се характеризира с високи сгради, голяма плътност на застрояването и липса на дворни площи. Ето защо нуждата от промяната на Общия устройствен план (ОУП) е осезаема. Като цяло няма синхрон с Подробните устройствени планове (ПУП), правят се множество частични изменения, масово не се спазват устройствени показатели в урегулираните поземлени имоти и се наблюдава слаб контрол от страна на отговорните институции. Това са все са сериозни проблеми довели до хаотично и масово застрояване. Жителите отчаяно се надяват на решения за някакво подобрение на териториите, които вече са изцяло застроени, уплътнени и с напълно нарушен баланс. Предвидената като смесена многофункционална зона с високи показатели покрай пътя, свързващ София и Перник през Княжево и Владая, е предпоставка за още по-засилено и натоварващо района застрояване.

Друг много сериозен проблем е недостигът на детски градини и училища. Очакването на жителите на район “Витоша” към Столична община е да продължи придобиването на терени и изграждането на детски градини. Тяхната липса понякога налага дори смяна на адресната регистрация на семействата с малки деца. Въвеждането на публичен транспорт не би било удачно решение в случая поради крехката възраст на децата, а отглеждането и възпитанието им в помещения без дворно място прави грижата за тях непълноценна. Лицензираните частни детски градини от своя страна са твърде малко, а повечето от новите общински не разполагат с достатъчно персонал. Преди да бъдат построени допълнителни детски градини са необходими временни мерки като: създаване на стимули за кооперативи, използване на филиали на съществуващите детски градини и свързване с детските площадки.

По отношение на чистота в района, беше споделено следното: забелязва се неравномерно разпределение и недостатъчен брой на контейнерите за битови отпадъци, какато и нередовно и некачествено сметосъбиране и сметоизвозване. Осезаема е и необходимостта да се подготви и разпространи информация относно изхвърлянето на битовите отпадъци, като например: къде се предават опасни такива, какво представлява рециклирането, как точно се изхвърля разделно, как се подава сигнал за сметище в частен имот и т.н. 

В някои части на района отоплението се осъществява на дърва, което се отразява значително на качеството на въздуха, а в други части се наблюдават проблеми със стабилността на подаването на електричество. Налице е потенциал за геотермално отопление, както и висок интерес от страна на гражданите към програмите за подмяна на вида отопление.

Жителите на квартал “Княжево” пък изразиха категорична позиция против обновяването на железопътната линия София – Перник. Притесненията им са, че тя ще е международна, скоростна, с изисквания за високи стени, които ще разделят територията и ще представляват физическа преграда. Осъзнават, че линията е възможно решение за справяне с автомобилния трафик, но смятат, че трябва да бъде проектирана като градска железница с удобни спирки, без товарно движение, с удвоено трасе от село Владая до град София и повече места за пресичане в посока квартал “Горна баня” и Люлин планина. 

Гражданите очакват нови автобуси за линиите до квартал “Княжево”, селата Владая и Мърчаево. 

Живеещи в квартал “Манастирски ливади-Запад” също се оплакаха от множество проблеми. Те страдат главно от сериозен недостиг на възможности за паркиране, слаб контрол и неефективна работа на Столичния инспекторат. На много места не е приложена регулацията, което закономерно води до неуредена градска среда – улици и транспортна инфраструктура, които не отговарят на обема на строителството и броя на жителите. Необходимо е да се предвидят места за квартални паркинги, да се разшири мрежата на градския транспорт и да се планират по-удобни маршрути до спирките. Положителна намеса би било построяването на главни улици за градския транспорт, тротоари за пешеходното и велоалеи за велосипедното движение.

В село Владая хората имат друг проблем. Те страдат на моменти от влошено качество на водата. Живеещите там се оплакаха и от неработещата Княжевска минерална баня. Положителен тласък за нейното възраждане би дала връзка на минералната баня със ски зоната. 

Посочените акценти от срещата с жители на район “Витоша” ще послужат за основа на последващ разговор относно формулирането на конкретни предложения за решения на обсъдените проблеми. Целта е заедно да изготвим “Насоки за управлението” на района, които да бъдат полезни както на районната администрация, така и на жителите на района. 

Факти за район “Витоша”

В повечето си части район “Витоша” се характеризира с ниска гъстота на застрояване и обитаване, характерна за периферните части на града. Изключение правят само кварталите “Манастирски ливади – Запад и “Павлово-Бъкстон”.

Квартал “Павлово-Бъкстон” и особено новият “Манастирски ливади – Запад” са с доста по-различна структура спрямо останалите населени места, доближаваща се повече до тези в компактния град, отколкото тези в покрайнините. Това се вижда, както при гъстотата на застрояване, така и при демографските данни показващи структурата на населението. 

Районът обхваща част от Столична община, в която месечните доходи на жителите са с около 10-20% по-високи от средните за общината. В тази статистика се откроява кварталите “Манастирски ливади – Запад” и “Павлово-Бъкстон”, при които са отчетени малко по-високи стойности в сравнение с останалите части на района. 

Районът се характеризира с ниска гъстота на застрояване, а ​​средната етажност до 3 етажа. От друга страна кварталите “Павлово-Бъкстон” и “Манастирски ливади – Запад” са гъсто застроени и там преобладават сгради с по около 6 етажа. Район “Витоша” заедно с район “Панчарево” са районите с най-много издадени разрешителни за строеж след 2010 г. Най-много са те в квартал “Манастирски ливади – Запад”, последван от “Бояна”, “Драгалевци” и “Симеоново”.

Районът е предимно жилищен и липсват много други функции. Това се дължи на предимно ниското, разстлано застрояване с къщи, както и на големия брой инвестиции в строителството на жилища. За сметка на това значително изостава изграждането на социална и културна инфраструктура. В района няма нито един изпълнен проект от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Поради своята локация на северния склон на Витоша планина, степента на ослънчаване в района е една от най-ниските.

Районът има добро покритие от водопроводна инфраструктура, но е един от районите с най-голям дял на водопроводи преминаващи през частни имоти. А това е проблем, тъй като е пречка пред обслужването и поддръжката на тази инфраструктура – при авария или планов ремонт се налага частният собственик да позволи достъп, което от своя страна затруднява и дори поставя под риск ремонта.

За разлика от доброто покритие на водопроводната мрежа, канализационната е силно фрагментирана или напълно отсъстваща особено в кварталите и селата в подножието на Витоша. До 2017 г. не е изпълнен почти нито един проект за канализация. 

На територията на района, с изключение на части от квартал “Павлово-Бъкстон”, няма централно отопление. От друга страна район “Витоша” е териотирия, която е почти изцяло газифицирана с изключение на селата Владая и Мърчаево. Мрежата обхваща много голям дял от жилищата на територията, като има немалко работни проекти за разширяването ѝ. Въпреки това територията се характеризира и с високи нива на използвано твърдо гориво като начин за отопление, което зимно време влияе негативно на качеството на въздух в района. Дори само няколко печки са достатъчни, за да замърсят въздуха в даден квартал.

От транспортна гледна точка районът е силно изолиран, основно заради голямата пътна бариера – Околовръстен път. Обслужеността с градски транпсорт не е добра поради малкия брой линии, големите интервали на преминаване и труднодостъпните спирки. От гледна точка на организацията на градския транспорт кварталите на юг от Околовръстното продължават да бъдат третирани като крайградски. От друга страна кварталите, разположени на север от него – “Павлово-Бъкстон” и “Манастирски ливади – Запад” – са обградени от немалко линии на градския транспорт, но такъв не влиза в самите квартали. А поради лошата пешеходна мрежа в тях, достъпът до спирките, които се намират на обграждащите ги булеварди е труден. Така дори високо-капацитетни методи за транспорт, като трамвайните линии с номера 5 и 7, остават слабо използвани от жителите на тези квартали.

Пешеходната мрежа е фрагментирана, а Околовръстното представлява стена за всеки пешеходец. На територията има една единствена приемлива велоалея е по протежението на бул. “България”. 

Всичко това прави повечето квартали некомуникативни, без адекватни алтернативни опции за придвижване, което води до силна зависимост от автомобил на живущите и следоващтелно сериозен трафик. Донякъде изключение прави единствено кв. “Павлово-Бъкстон”.

Районът, намирайки се на границата на общината, обхваща една от основните входно-изходни точки към града – пътя от Перник покрай с. Владая и кв. “Княжево”. Той е силно натоварен особено в пиковите сутрешни часове, като само за този период преминават над 1000 автомобила в посока към София. Решение на този проблем ще бъде реализацията на два ключови проекта – завършването на южната дъга на Околовръстен път и разширяването и обновяването на жп. линията. Работата по тях обаче е все още на ниво проектиране.

В район “Витоша” са разположени въжените транспортни съоръжения за достъп до планината Витоша. Повечето от тях вече не работят (Княжевски лифт и Драгалевски), като единственото работещо съоръжение е Симеоновски лифт. За повече информация по темата, вижте статията ни Витоша и софиянци.

Социалната и здравна инфраструктура са също проблемни на територията на район “Витоша”. Наличните общински или държавни обекти в тази сфера са или много малко, или липсват, или са силно разпръснати на територията. Общинските детски градини са много малко и не могат да отговорят на строителната динамика и увеличаването на населението в района. В новоизградените квартали като “Манастирски ливади – Запад” при население от около 15 000 човека, детските градини напълно липсват. Същото е положението и със здравните обекти, като този дефицит до голяма степен е компенсиран от множеството частни клиники.

Наблюдава се и силен недостиг на културни обекти. За момента мрежата от читалища, дори и в малките населени места, успява да задоволи до известна степен тази нужда с активна библиотечна дейност, танцови школи, езикови школи, кръжоци и школи по изкуства и др. Особено активно е читалището на Фолклорен Танцов Ансамбъл “София-6”

Интересно за района е, че въпреки своята периферна локация се наблюдава концентрация на археологически културни ценности, паметници и монументи. Причината е наличието на стари населени места с историческа стойност. По-изявено струпване има в кварталите “Павлово-Бъкстон”, отчасти “Княжево” и “Бояна”.

Разположението на района в подножието на Природен парк “Витоша” предполага наличието на един от най-свежия и чист въздух. До известна степен това важи за териториите близо до границите на парка. Но всички зони, които са в близост до Околовръстния път или други натоварени пътни артерии като бул. “Цар Борис” и бул. “България” важи точно обратното – повишени стойности на ФПЧ. Това в особено валидно за квартал “Манастирски ливади – Запад”. Въздухът в района допълнително е влошен, както от високата динамика на строителство и липсата на изградена улична мрежа в някои части, така и поради наличието на домакинства отопляващи се на твърдо гориво през зимните месеци. 

През територията на район “Витоша” преминават повечето реки, извиращи от Витоша планина. Това огромно богатство за града е съпроводено от редица екологични и устройствени проблеми. Основна причина за това са незаконните зауствания на канализация на къщи, а понякога дори блокове, директно в реките. Бетонирането на речните корита влошава още повече екологичните качества на реките – губи се връзката с околните почви, губи се биоразнообразието, скоростта на водата се увеличава и в крайна сметка получаваме канали, вместо реки. Не на последно място за много висок дял от реките е установен устройствен или имотен проблем. 

Благодарение на Природен парк “Витоша” на територията на района има много богато биоразнообразие и горски масиви. Има редица защитени зони и резервати. Въпреки това, квартал  “Манастирски ливади – Запад” отново контрастира силно на останалите. В него наблюдаваме  много висок дял на запечатани почви, който се равнява на този в центъра на града. Основните причини са силното застрояване, липсата на паркове и градини в квартала и неспазването или заобикалянето на необходимия минимален задължителен дял озеленяване в единичен имот. 

Нещо повече, започвайки от Природен парк “Витоша” през район “Витоша” преминават голяма част от т.н. зелени клинове, една от целите на които е да провеждат свеж въздух от планината до сърцето на града, осигуряващи една естествена циркулация на въздушните маси. Масовото строителство, особено на по-високи от позволеното сгради, изсичането на високите дървета, както и прокарването на големи пътни артерии като Околовръстен път, са сериозна пречка на нормалното функциониране на клиновете по начина, по който са били планирани. 

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване за нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на Facebook страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г.в проучването взеха участие 2566 граждани. 356 от тях са посочили, че живеят в район “Витоша”. 

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

Жените са около два пъти повече от мъжете – 63,5% спрямо 36% мъже. Обхванати са мненията на хора от всички възрасти, но преобладават между 36-45-годишни (35,9%) и 26-35-годишни (32,8%). Повечето попълнили анкетата имат висше образование (85%). В най-честите случаи доходите на анкетираните попадат в интервалите между 1001-1500 лв. (16%) и 2001-2500 лв. (12,9%).

Гражданите, живеещи в своя квартал от по-малко от 5 години (31,5%), имат най-голям дял от изследваните мнения за район “Витоша”. Тази тенденция е характерна за повечето квартали в района, с изключение на с. Владая, кв. “Княжево” и кв. “Павлово”, където преобладават респонденти, които са живели през целия си живот или от повече от 20 години в квартала/населеното място.

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Повече от половината анкетирани граждани от район “Витоша” (58%) споделят мнението, че кварталът им става по-лошо място за живеене през последните 5 години. Жителите на кв. “Бояна”, кв. “Павлово” и кв. “Драгалевци” са най-категорични в мнението си. 

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Респондентите от район “Витоша” най-често оприличават кварталите си на повечето квартали в града (41%)  или ги определят на “по-лоши от средното за града” (39%). Живеещите в кв. “Княжево”, кв. “Карпузица” и вилните зони от района в по-голяма степен определят квартала си като “по-лош от средното за града”, докато жителите на кв. “Павлово” и кв. “Бъкстон” са по-склонни да определят квартала си като “по-добър от средното за града”.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

Какви са предимствата на района

Най-голямото предимство на район “Витоша” е близостта му до планината, която дава възможности за разходка сред природата и подобрява качеството на въздуха. Локацията е удобна, заради преминаващите важни пътни артерии, които свързват кварталите с останалите части на града, а също и довеждат бързо до изходите на София.

По-периферното разположение и близостта до планината носят тишина, спокойствие и прохлада. Много от кварталите все още са запазили ниското си строителство и дават възможност за живеене в еднофамилна къща с дворно пространство в столицата. Жителите на кв. “Манастирски ливади – Запад” и кв. “Бъкстон” посочват като предимство и добрата транспортна свързаност с централните градски части. Отново същите квартали се радват на добра обезпеченост от гледна точка на достъп до магазини и други услуги. 

Анкетираните граждани, живеещи в кв. “Манастирски ливади – Запад” високо ценят профила на живеещите в квартала си – основно млади хора и семейства с деца. Жителите на кв. “Княжево” се гордеят с минералните извори в района, но подчертават, че ресурсът им не се използва към момента, а старата минерална баня се руши.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Лошото състояние и на места липсващата пътна инфраструктура са повсеместен проблем за кварталите от район “Витоша”. Нарастващото застрояване също е сред основните проблеми на района. В най-висока степен жителите на кв. “Манастирски ливади – Запад”, кв. “Бояна” и кв. “Павлово” се оплакват от прекомерно застрояване на територията.

В кварталите “Бъкстон” и “Манастирски ливади – Запад” живущите срещат сериозни затруднения с намирането на паркоместа, като в “Манастирски ливади – Запад” респондентите споделят за липса на контрол над често срещаните нерегламентирани паркирания.

В района има недостиг на места в детските градини и училищата. Този проблем е най-осезаем от отговорите на жителите на кв. “Манастирски ливади – Запад”.

Въпреки близостта до планината, жителите на район “Витоша” споделят, че липсват достатъчно места за разходки и отдих в квартала им. В най-висока степен жителите на кв. “Бояна”, кв. “Симеоново” и кв. “Манастирски ливади – Запад” посочват липсата на паркове и зелени площи, като основен проблем за квартала си.

Жителите на кварталите “Бояна”, “Карпузица” и “Княжево” споделят, че наличният градски транспорт към момента е нередовен и неудобен. Ремонтът на трасето на трамвай 5 се проточва твърде дълго във времето и създава неудобства за живущите в кв. “Княжево”.

Сред основните проблеми на кварталите “Симеоново”, “Драгалевци”, “Бояна”, “Княжево”, “Карпузица”, с. Владая, вилните зони и местности от района е липсата на канализация. Сред най-често посочваните проблеми на район “Витоша” е и недостатъчната поддръжка и чистота. Жителите на кв. “Бъкстон” най-често отбелязват този недостатък. Сметосъбирането и сметоизвозването представляват проблем в кварталите “Бъкстон”, “Манастирски ливади – Запад” и “Симеоново”. 

Интензивният автомобилен трафик е сред проблемите, които посочват жителите на с. Владая, кв. “Карпузица”, кв. “Княжево”, кв. “Бояна” и кв. “Симеоново”. Респондентите, живеещи в кв. “Княжево” и кв. “Симеоново”, имат най-високи дялове на посочилите автомобилния трафик сред основните проблеми на квартала си. Проблемът в кв. “Княжево” е свързан със засиления транзитен трафик, който преминава през квартала от и към Перник и Западна България като цяло. В кв. “Симеоново” проблемът е свързан със задръстванията, които ежедневно се случват в единствената входно-изходна точка за квартала.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

При планирането на развитието на район “Витоша” е необходимо да се насочи внимание най-напред върху следните аспекти:

  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Обновяване и поддържане на пътната инфраструктура (настилка, отводнителни съоръжения, маркировка, пътна сигнализация)
  • Изграждане и поддържане в добро състояние на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа
  • Сигурност и безопасност в квартала
  • Ефективно управление на сметосъбирането
  • Видими, достъпни и проследим процеси по управление на квартала
  • Достъпни и привлекателни детски градини и училища
  • Ограничаване на презастрояването
  • Удобен достъп до обществен транспорт
  • Регулация и разрешаване на проблемите с паркирането

Необходимо е също да се помисли и за регулации по отношение на замърсяването на въздуха през отоплителния период, поради ползването от някои домакинства на твърди горива, а също и за осигуряване на достъп и качествена база в здравеопазването. 

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Направихме и машинен анализ на това какво се споделя и харесва в няколко страници и групи, фокусирани върху район “Витоша” – Заедно за Манастирски ливади-Запад, квартал Княжево, кв. Княжево – Карпузица, гр. София, ДРАГАЛЕВЦИ, Бъкстон и приятели, Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово и приятели в район Витоша, квартал Симеоново, Забелязано в Бистрица и Владая. Анализът покрива периода от края на март 2022 г. до март 2023 г.

Има голямо разнообразие в често използваните думи и изрази за една година назад – детските колички, паркиралите върху тротоар коли, зелени площи, кални точки и граждански организации.

Тези думи описват повечето от проблемите, които бяха посочени в проведената анкета сред граждани на район „Витоша“, а именно: лошата инфраструктура – дупките, калните петна, разбитите тротоари; паркиралите навсякъде коли; липсващитете санкции от страна на отговорните органи; множеството сигнали без решения, подадени от гражданите към управата на района и т.н.

Анализът на постовете в социалните мрежи показва многообразие на най-популярните теми. Те се различават спрямо различните квартали. Най-харесваният и коментиран пост в групата “Заедно за Манастирски ливади–Запад” е този за агресивен съсед, страдащ от шизофрения. Качеството на градската среда е тема на други два популярни поста: неправилното паркиране в “Манастирски ливади–Запад” и нова чешма пред кметството на село ВладаяБоянската река и патиците в нея са повод за коментари и споделяния на пост в Бъкстон и приятели Buxton and friends. Успехите на деца от Владая са предизвикали интереса към следните постове: за златен и сребърен медал в Олимпиади KINGS и за състезание по музика. Случаите на изгубени и бездомни животни също привличат много внимание: Сара – #кашонното куче от магазина и изгубено куче на ул. „Доброволец“ и ул. „Лазарополе“.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Искър

Очаквай скоро

Красна Поляна

Очаквай скоро