Район „Студентски“

Район “Студентски” се нарежда на 16-о място по големина и на 5-о място по брой население в Столична община, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят близо 75 хил. души. Районът обхваща кварталите – “Студентски град”, “Дървеница“, “Мусагеница“ и “Малинова долина“. За разлика от другите райони, за този район е характерно, че броят на обитателите по настоящ адрес е много по-голям от тези по постоянен адрес.  

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Студентски”

На 19 май 2023 г. се срещнахме с жителите на район “Студентски”, за да чуем и обсъдим какво те разпознават като проблеми и потенциал на своя район. 

Гражданите забелязват, че инфраструктурата изостава значително от жилищата, не се строят достатъчно публични сгради, улици и отворени пространства. Честа практика е спорни имоти да се изваждат от обхвата на квартални подробни устройствени планове и впоследствие да се правят отделно, с ограничени заинтересовани страни и съответно ограничена възможност за обжалване. Положителен ефект би имала промяна в устройствените зони в новия Общ устройствен план, за да се ограничи възможната територия за застрояване, както и разработването на програма с бюджет за реализиране на публичните предвиждания. Гражданите биха искали процент от събраните данъци от района да остават за местни дейности, да се приоритизират благоустройствените мерки и изпълнението им да започне от най-съществените. Освен към управляващите, хората са критични и към своето участие – смятат, че трябва да изразяват мнението си по-категорично и да използват подходящи инструменти за това.

Налице е недостиг на ясли и детски градини, който често кара родителите да се насочат към място с по-висок шанс за прием на децата отколкото да направят избор според качеството на услугата. В някои квартали има по-спешна необходимост от допълнителни места, но при планирането им трябва да се вземе предвид необходимата инфраструктура за достъпването им и увеличаването на трафика към тези части. Забелязва се положително отношение към филиалите на детските градини, а те биха могли да се комбинират с родителски кооперативи. В квартал “Мусагеница” проблемът с недостига на места продължава и в следващия образователен етап – двете училища далеч не са достатъчни за всички деца. Жителите на район “Студентски” очакват повече и по-добре поддържани детски площадки за деца на различна възраст, мултифункционални игрища и отворени дворове на градини и училища, които да се ползват от всички. 

Гражданите споделят за липса на нови зелени и публични пространства, неравно разпределение на зелените площи в района и силно замърсени реки. Забелязват обаче и потенциал за развитието на градско земеделие благодарение на вече успешно работещата инициатива, както и възможност пустеещи части в района да се превърнат в паркове. Участниците предлагат парк “Въртопо” да се обяви за резерват, да се въведат “зелени патрули” за регулиране на чистота и състоянието на градската мебел, да се дигитализират зелените площи и да се предоставена публично тяхна карта. Проблемът със собствеността на земята се определя от хората като основен за бъдещето на междублоковите и зелените площи. Те предпочитат да се променят изискванията за озеленяване към сградите така че да има повече градини за публично ползване.

Участниците коментират специфични за района проблеми като паркирането около болниците и Националната спортна академия при провеждането на събития. Споменават и необходимостта от облагородяване на паркоместата. Липсва добра транспортна връзка между кварталите в района, както и такава с метрото. В района има части, които не са добре осветени, на някои места няма тротоари и пътеки между блоковете, а по много улици – и отводняване. Възниква предложение за изготвянето на Закон за София, който да регулира транспорта и инфраструктурата.

Акцентите от срещата ни с жителите на район “Студентски” ще са основа за последващ разговор относно формулирането на Насоки за управление с конкретни стъпки за реализирането на предначертани общи цели, които гражданите и администрацията заедно да предприемат.

Факти за район “Студентски”

Сравнен с всички други райони в общината, “Студентски” е районът с най-малък дял деца (10,1% от общия брой жители на района), но и най-малък дял на пенсионери (18,8% от общия брой жители на района). Така най-голям дял на жителите в трудоспособна възраст – 71,1% от общия брой жители на района.

Районът се характеризира с високо строителство (над 5 етажа) – блокове панелно и ново строителство. Най-високата гъстота на населението е в квартал “Студентски град” (50-100 жители на хектар.) 

Издадените разрешителни за строеж след 2010 г. в района са в рамките на средните стойности за СО. В новоразвиващите се южни квартали, като “Малинова долина”, потенциалът осигурен с параметрите на ОУП за ново строителство и респективно допълнителни жители, е много висок.

Районът, типично за повечето южни територии, се характеризира с доста добро икономическо развитие.Доходите на населението са над средните. Отчитат се повече инвестиции в сравнение с други територии на общината.

Публичните инвестиции в района са свързани основно с уличната мрежа – реконструкция по съществуващо положение или рехабилитация. В района има и няколко реализирани проекта по Общинската програма за развитие (ОПР), но няма нито един проект по Интегриран план за възстановяване и развитие от 2014 г.

От гледна точка на инженерната инфраструктура, в района се наблюдава сериозен контраст между “старата” – северна част и “новата” – южна част. На север има изградена гъста водопроводна и канализационна мрежа. Не така е на юг, където типично за новите квартали, инфраструктурата изостава от частните инвестиции в предимно жилищни сгради. В новоразвиващите се квартали като “Малинова долина” все още има сериозен дял територии без покритие от канализация. Там степента на изграденост на канализационни мрежи е от 0 до 25%. 

Район “Студентски” е разположен между главните пътни артерии Околовръстен път, бул. “Г. М. Димитров”, “Цариградско шосе” и “Симеоновско шосе”. Теоретично това би осигурило добър автомобилен достъп, но имайки предвид броя автомобили в София, задръстванията по повечето от тези булеварди са по-скоро нормалност. Много важно за района е да бъде завършена връзката от вътрешния ринг между бул. “Тодор Каблешков”, през “Филип Кутев” до бул. “Г .М. Димитров”. Това ще даде много по-добра обвързаност на района с другите южни квартали на запад от “Студентски”. 

Северната част от район “Студентски” е покрита с мрежата на градския транспорт, като отново проблемни са южните територии. Покритието с наземен градски транспорт в жилищните комплекси на север е добро – няколко автобусни линии, които свързват квартала с други близко разположени квартали и централните части на града, както и други важни точки на мобилност, като метростанции. Въпреки това на територията на района няма нито едно обособено трасе за градския транспорт. Пешеходната мрежа е гъста и е с много добра вътрешна свързаност и интегрираност в близост до инфраструктурни делители, като и тук Околовръстния път е сериозна физическа бариера особено за пешеходците. Закритата трамвайна линия по бул. “Климет Охридски” продължава да предоставя неизползван транспортен потенциал.

Велосипедното трасе в района е късо с конфликтни точки и не свързва “Студентски град” с останалата част на града. Много е важно да бъдат реализирани планираните  приоритетни разширения, чрез които “Студентски” да бъде свързан с районите “Младост” и “Изгрев”.

Концентрацията на здравната инфраструктура не е добре развита в района. Има наличие на здравни обекти в северните части на района– поликлиника и аптеки, само една от които е денонощна,  докато в южните части няма наличие на здравни обекти. Същото се отнася и за образователната инфраструктура – по-развита е в северните части, като там има наличие на гимназии, университети, детски градини, частни детски градини и ясли, като общият им брой надминава 20 обекта.

Концентрацията на класическия тип културна инфраструктура е сравнително ниска. На територията на района има само няколко библиотеки, няма музеи, кина, изложбени зали и галерии, театри и зали. За разлика от другите райони, “Студентски” е беден и на читалища, които са само в северната част на района – кв. “Мусагеница” и кв. “Дървеница”. Разбира се, “Студентски” е известен със своя нощен живот и забавления, които са вид съвременна култура.

От екологична гледна точка, на територията на район “Студентски”, не се наблюдават сериозни превишения на азотен диоксид и фини прахови частици. Завишени стойности има в северната част на района, около кръстовището на бул. “Г. М. Димитров” и ул. “Никола Габровски”. Описаната до момента концентрация на обекти и услуги на север, води и до концентрация на автомобили, а това от своя страна до по-високи стойности на азотен диоксид и ФПЧ спрямо южните части.

 На територията на район “Студентски” има само един реализиран градски парк за широко обществено ползване – парк “Студентски” и няколко по-големи междублокови пространства. В същото време районът се намира между два от планираните големи градски парка “Въртопо” и продължението на “Ловен парк”, които са и част от т.н. Зелени клинове. Зелените клинове са планирани по протежението на реките, извиращи от Витоша планина и са замислени като коридори на свеж въздух от планината до вътрешността на компактния град. Именно поради тези екологична и социална причини е много важно двата парка да бъдат реализирани. Основното предизвикателство за тяхната реализация е собствеността на земята. Вече близо 15 години след приемането на Общия устройствен план, общината не е отделила средства за тяхното отчуждаване, нито е намерила алтернативни механизми, с които да компенсира собствениците на имотите. Като допълнение, много често и реките, по чието поречие са замислени Зелените клинове, са с установени устройствени и имотни проблеми. В момента по-голямата част от течението на реките на територията на двата бъдещи парка преминава през частни земи, което е незаконно.

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места, е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на Facebook страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2566 граждани. 97 от тях са посочили, че живеят в район “Студентски”. 

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

Жените, взели участие в изследването (63,9%), са около два пъти повече от мъжете (34,0%). Най-голям дял имат респондентите на възраст 26-35 години (31,6%) и 36-45-годишните (27,4%). Мнозинството, включили се в анкетата за район “Студентски”, са висшисти (88,5%). Преобладават анкетираните с доходи в интервала около средната работна заплата за София (2 692 лв бруто за декември 2022 г.) – 19,6%, но също така е висок и делът на респондентите с по-висок доход – над 3000 лв. (15,5%). 

Със сходни дялове са представени както наскоро заселилите се в квартала, живеещи в него от под 5 години (28,1%), така и живущите между 6 и 10 години (22,9%), между 11 и 19 години (18,8%), от 20 и повече години (11,5%), както и живелите в района през целия си живот (18,8%). 

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

41,2% от жителите на район “Студентски” определят квартала сикато “по-добър от средното за града” () или поне на ниво “като повечето квартали в града” (39,2%). Докато жителите на кв. “Мусагеница” и ж.к. “Дървеница” са по-склонни да определят квартала си като “по-добър от средното за града”, то жителите на ж.к. “Студентски град” считат квартала си за равен на повечето квартали в града, а жителите на кв. “Малинова долина” – за дори “по-лош от средното за града”.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

През последните 5 години общото усещане на жителите на район “Студентски” е, че районът се развива “към по-лошо – става по-лошо място за живеене” (63,2%). 

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района

Районът е южен, комуникативен, с добри пътни връзки и удобна локация. Много от жителите му са млади хора. Градският транспорт до района е на сравнително добро ниво, като жителите на кв. “Мусагеница“ разполагат с удобен достъп и до метростанция. 

“Дървеница“ и “Мусагеница“ все още са определяни от живущите в тях като “по-зелени” квартали, с повече зелени площи, като в сравнителна близост се намира и незавършеният парк “Въртопо“. Големият и добре поддържан парк “Студентски“ е на разположение на ж.к. “Студентски град“ и ж.к. “Дървеница“, а жителите на ж.к. “Студентски град“ имат достъп допълнително на зелените пространства на НСА, “Ловен парк“ и относителната близост до планината Витоша. Близостта до Витоша е основно предимство, посочено и от отговорилите от кв. “Малинова долина“. 

Мрежата от услуги – магазини, хипермаркети, аптеки и т.н., е добре развита в района, като в най-висока степен това важи за ж.к. “Студентски град“, където в допълнение живущите имат достъп и до голямо разнообразие от ресторанти и нощни заведения. И докато ж.к. “Студентски град“ предлага повече забавления и социален живот, то жителите на ж.к. “Дървеница“ са удовлетворени от тишината и спокойствието на квартала си.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Тенденцията за ново строителство и презастрояване на района е проблемът, който тревожи най-много жители на район “Студентски”. Презастрояването води до пренаселване и невъзможност инфраструктурата на района да посрещне нуждите на всички живущи. Паркоместата са недостатъчни. Поддръжката не може да отговори на обема замърсяване и чистотата на района не е на добро ниво. Поддръжката на парковете и зелените пространства също е лоша и местата за отдих са недостатъчно за нуждите на всички живущи. 


Пътната инфраструктура в района е в компрометирано състояние, а на места наличният градския транспорт не е достатъчен и удобен.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Основните приоритети за развитие на район “Студентски”, на които трябва да бъде обърнато внимание са подсигуряването на социална и пътна инфраструктура, която да посрещне нуждите на всички жители, прозрачно управление на района и сигурна и поддържана среда за живот:

  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Видими, достъпни и проследими процеси по управление на квартала
  • Изграждане и поддържане на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа
  • Обновяване и поддържане на пътната инфраструктура (настилка, отводнителни принадлежности, ограничителните системи, маркировка, пътна сигнализация)
  • Ефективно управление на сметосъбирането
  • Регулация и разрешаване на проблемите с паркирането
  • Достъпни и привлекателни детски градини и училища
  • Ограничаване на презастрояването
  • Сигурност и безопасност в квартала

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Име ГрупаИнтеракцииПостове
Мусагеница442951169
Забелязано в Студентски град35892988
Студентски град – София140601112
Малинова долина9535456
Да забраним строежите и разрушаването на квартал Мусагеница3513177
ж. к. МУСАГЕНИЦА1543409
жк.Малинова Долина5871069

Топ Постове

Направихме  машинен анализ на това какво се споделя и харесва във Facebook групи и страници в района в рамките на последната година. Двата най-популярни поста са в групата Забелязано в Студентски град – “направи си сам улица” на Десита Първанова и черен хумор от Светослав Димитров.

Протестите от последните месеци в група “Мусагеница” водят и до популярността на постове, които ги отразяват – съответно на Татяна Ралчев и на Rally Waitforit. И все пак има и похвали за общината за ремонта на люлка на детска площадка.

Третата група популярни постове показват красотата на живота – дъга в Малинова долина, Heavy metal Мусагеница, видяно в Мусагеница и украса за Баба Марта, отново в същия квартал.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Триадица

Искър

Очаквай скоро

Красна Поляна

Очаквай скоро