Район „Панчарево“

Район “Панчарево” е най-големият по площ район в Столичната община. В същото време той се нарежда на едно от последните (19-то) места по брой население, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят малко над 30 хил. души. Районът се състои от общо десет на брой села – с. Панчарево, с. Бистрица, с. Лозен, с. Казичене, с. Кривина, с. Герман, с. Долни Пасарел, с. Кокаляне, с. Железница, с. Плана. Всички тези населени места са малки, тоест в много случаи хората се познават много от съседите си. 

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Панчарево”

На 11 май 2023 г. се срещнахме с жителите на район “Панчарево”, за да чуем и обсъдим какво те разпознават като трудности и потенциал на своя район.

Ключов проблем е липсата на канализация, за чието изграждане е необходима по-значима инвестиционна програма. Утежняващ фактор е, че нуждата от канализация се определя от броя регистрирани жители, а много хора живеят на адрес, различен от този, на който са регистрирани. Жителите споделят и за наболели проблеми като присъединяване към водопроводи с неясен статут, непостоянно електричество, изливане на води в Панчаревското езеро, както и предвидената в ОУП, но все още неизградена директна връзка между ул. “Манастирска воденица” и Околовръстния път, което води до риск ото задръствания при запълване на строящите се затворени комплекси в тази местност.

В района се забелязват строежи в непосредствена близост до водни обекти, нарушаване на минималния процент озеленяване, както и реализирани проекти в жилищна устройствена зона, които имат различна функция. Местните хора настояват новото строителство предварително да има подсигурена инфраструктура и да е съобразено визуално и обемно със съществуващите сгради.

Жителите на район “Панчарево” се оплакват от препълнени контейнери и недостатъчно такива за разделно събиране на отпадъка и изразяват желание за компостери и площадки за растителни отпадъци. Налице са незаконни сметища около река Искър и в горите, където се изхвърлят предимно гуми, строителни и опасни отпадъци. Местните хора виждат решение на проблема в прилагането на строг контрол и в подобряване на системата за извозването им, например с въвеждането на безплатно обслужване до определено количество и по предварителен график.

Гражданите коментират неудобствата от претоварените основни пътни артерии и значителния тежкотоварен трафик в района. Според тях градският транспорт се движи бавно, задържа трафика и не спира в джобове там, където ги има. Наблюдава се лоша, неизградена и опасна пътна инфраструктура – на места липсват тротоари по обслужващите пътища и велоалеи, както и безопасни съоръжения за пресичане. Процесът по отчуждаване и изграждане на улиците е изключително бавен и с малък ресурс за текуща поддръжка заради методиката на разпределение. Общността не забелязва реални действия за изграждане на предвидения крайречен булевард покрай река Искър, който да осигури алтернатива за придвижване. Сегашният градски транспорт осигурява базова връзка на селата с града, но липсва добра свързаност между самите села в района, а отсъствието на излетна линия до езерото “Панчарево” води до огромно натоварване с автомобили в почивни дни. Има потенциал и желание за развитие и на велосипедна мрежа между населените места в района.

Въпреки, че общината разполага с терени, а дори и със сгради за детски градини се отчита липсата на достатъчно места в градините за децата от района. Опитът на родителите да се организират в родителски кооперативи помага само частично за решаването на проблема. Има нужда и от допълнително училища или ремонт на съществуващите. Жителите на район „Панчарево“ предпочитат градските училища заради разбирането, че там се прилагат по-съвременни подходи, както и поради споделеното притеснение на една част от тях, че децата им ще учат в един клас с деца от ромския етнос. Участниците в срещата споделят, че биха искали да видят училището като общностен център.

Посочените акценти от район “Панчарево” са основа за последващ разговор относно решенията, за да формулираме заедно районен план за действие, който да насочи усилията на граждани и администрация към общи цели.

Факти за район “Панчарево”

От демографска гледна точка район “Панчарево” се характеризира със средни стойности спрямо другите райони, относно  дял на населението под трудоспособна възраст – деца (16.2% от общия брой жители на района), и дял на населението над трудоспособна възраст – пенсионери (22.4% от общия брой жители на района).

Поради своята селищна структура, изградена от села, районът се характеризира с ниско строителство (до 3 етажа) от преобладаващи еднофамилни къщи, ниска плътност на застрояване, и много ниска гъстота на населението. 

Районът заедно със съседния “Витоша” е първенец по издадени разрешителни за строеж след 2010 г. Нещо повече, в “Панчарево” попадат голям част от т.н. далекоперспективни жилищни зони заложени в Общия устройствен план (ОУП), които имат потенциала при определени условия да бъдат “отключени”. Едно от тези условия е преминаването след 2025 г. – срок заложен в ОУП. Това значи още повече разрешения за строеж и то на зелено. 

В район “Панчарево”, като типичен периферен район с малобройно население, публичните инвестиции не са никак много. Наблюдават се единични проекти, свързани с уличната мрежа, няколко проекта по Общински план за развитие и нито един проект по Интегриран план за възстановяване и развитие от 2014 г.

През преминават главни магистрални водопроводи, които доставят вода от язовирите Искър и Бели Искър до София. Почти всички населени места е района за водоснабдени, като впечатление прави високия дял на стара водопроводна мрежа, изградена от етернит. Прави впечатление, че голяма част от водопроводната мрежа, включително магистрални водопроводи, преминава през частни имоти. Това е сериозен проблем, тъй като е пречка пред обслужването и поддръжката на тази инфраструктура – при авария или планов ремонт се налага частният собственик да позволи достъп, което от своя страна затруднява и дори поставя под риск ремонта.

Много от населените места в района нямат истинска канализация. Обитателите използват септични ями, но често и сами поставят канали, които отвеждат водата в дерета. Това е незаконно.

Жителите на “Панчарево” се отопляват предимно на твърдо гориво. Централно отопление няма в никоя част на района. Постепенно северните части на района се газифицират, с планове за допълнително разширяване и уплътняване на мрежата. 

През района преминава част от републиканската пътна мрежа – Околовръстен път и магистрала Тракия. Тези пътни артерии от една страна спомагат за по-добрата транспортна комуникативност на района, но от друга са сериозни физически бариери за пресичане. Пример за това е новото трасе на южната дъга на Околовръстен път, което отделя компактния град от периферните квартали, правейки почти невъзможно пешеходното предвижване. Пътния възел на Околовръстен път с магистрала Тракия, е един от най-натоварените възли в Столицата.

През “Панчарево” преминават различни линии на градския транспорт, но те не са със задоволителна скорост и честота на придвижване, поради което автомобилът в района е предпочитаното средство за придвижване. На територията няма нито едно обособено трасе на градския транспорт. В северната част на района преминава жп линията София-Пловдив. Обвързването на градския транспорт с железницата би подобрило значително достъпността в района, особено в частите около с. Казичене. 

В района има една единствена изградена велоалея – тази около езерото Панчарево. Нейната основна функция е отдих, а не мобилност. В момента приключва изграждането на велоалея в съседно Горубляне, но не е ясно дали и как тя може да бъде продължена до Панчаревското езеро. Такава връзка би направила възможно придвижването с велосипед от и към София за поне няколко от населените места в района.

Поради своята периферна локация и специфична удребнена селищна структура, концентрацията на различни услуги в сферата на здравеопазването, социалната инфраструктура и образованието е значително по-ниска в сравнение с компактния град.  

Сходна е ситуацията в културната сфера. В район “Панчарево”, както и в други периферни райони, мрежата от читалища компенсира до известна степен отдалечеността на центъра на София, където са съсредоточени почти всички обекти на културата. На територията на район “Панчарево” има 10 читалища с разнообразни активности като библиотечна дейност, танцови школи, езикови школи, кръжоци и школи по изкуства и др.

На територията на района попадат немалко обекти и зони, свързани с културното наследство. Такива са защитените зони по Натура 2000 и културните коридори и маршрути, както и териториите с характерна селищна структура и културни пейзажи. 

В “Панчарево” проблеми като мръсен въздух, запрашаване и други са слабо изразени и се свързват почти винаги в конкретни домакинства, които се отопляват на твърдо гориво. Сравнен с останалата част на Столичната община, това е един от районите с най-чист въздух. Единствените фактори, оказващи негативно влияние  върху качеството на въздуха, са по-големите пътни артерии в северната част на района.

Повърхностите води са част от идентичността на “Панчарево”. През района преминават множество малки реки, както и река Искър. Тук се намира и язовир Искър, поради което и множество инфраструктурни обекти свързани с обработката и мониторинга на водата, като пунктове за екологично и химично състояние. 

Големият дял на защитени територии в района е в следствие на наличието на зони с богатото биоразнообразие. “Панчарево” един от районите с най-голямо покритие на територията с висока дървесна растителност. Поради тези свои характеристики, районът е един от най-”зелените” райони в Столична община. 

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места, е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на фейсбук страницата на “Екипът на София” и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 в проучването взеха участие 2566 граждани. 90 от тях са посочили, че живеят в район “Панчарево”. 

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

Жените, взели участие в анкетата (60,0%), са два пъти повече от мъжете (33,3%). Най-голям е делът на респондентите на възраст между 36-45 години (31,8%), следван от този на 26-35-годишните (27,3%) и 46-55-годишните (23,9%). Над половината от участвалите в анкетата жители на района са хора с придобито висше образование (64,0%). Доходите, които са посочили респондентите, са предимно под  средната работна заплата за София (2 692 лв бруто за декември 2022 г). Преобладаващата част от включилите се в анкетата са хора, живели в района от детство (49,4%). Приблизително всеки пети пък, е заживял в района в последните 5 години (19,1%). 

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Преобладаващата част от респондентите смятат, че населеното им място е “като повечето квартали в града” (43,8%) или дори “по-добро от средното за града” (31,5%).

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

През последните 5 години обаче около половината от респондентите (48,3%) забелязват негативни тенденции на развитие на района. Жителите на с. Панчарево и с. Герман

са най-категорични, че населеното им място се променя “към по-лошо – става по-лошо място за живеене”. От друга страна, жителите на с. Казичене и с. Кривина оценяват предимно положително развитието на населеното си място. 

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района

Район “Панчарево” е привлекателен със своята локация – едновременно близо до града, но и сред тишината и спокойствието на природата. Планините в близост – Витоша, Плана и Лозенска планина, както и Панчаревското езеро, и язовир „Искър“, дават отлични възможности за разходки и отдих на чист въздух. Строителството в района е нискоетажно – къщи с отделни дворове, които представяват допълнително преимущество за жителите. Населението е по-малобройно и контактите между жителите са по-силни. Към момента районът все още не е презастроен и дава усещане за простор.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Най-големият проблем на район “Панчарево” е свързан с инфраструктурата на района – както пътната, т.е. състоянието на улиците и тротоарите, така и ВиК мрежата. В района липсва изградена канализация и има чести прекъсвания на тока и водата. Поддръжката и чистотата на района също не са на добро ниво, а сметосъбирането е недобре организирано. Жителите споделят, че има недостиг на места в яслите и детските градини в района, както и недостатъчно училища. 

При всички тези липси на поддръжката и организацията на средата и наличната пътна и социална инфраструктура, тенденциите на все по-усилено застрояване на района сериозно безпокоят жителите му.  Друг проблем е свързан с жителите, които са под наем и според респондентите не пазят и не проявяват необходимото отношение към средата в района.

Транспортът в район “Панчарево” също представлява известен проблем. Той е нередовен – има големи интервали между превозните средства, а маршрутите за неудобни, тъй като линиите на градския транспорт обслужват по няколко населени места едновременно. Жителите на район “Панчарево” посочват и някои конкретни проблеми, свързани с планирането на пътната мрежа – напр. липса на “излаз към Околовръстното”, “недостатъчно пътища и превръщането им в междуградски“, „много тесни улици“, „прекъсване на пътя към индустриалната зона“, липса на пешеходни пътеки на места, поставянето на светофари, които утежняват трафика и др.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Петте приоритетни теми за район “Панчарево”, към които следва да бъде подходено с високо внимание към развитието им, са от най-базово ниво – здравеопазване, поддръжка и чистота, вкл. сметосъбиране, водоснабдяване и канализация, сигурност: 

  • Осигуряване на достъп и качествена база в здравеопазването
  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Ефективно управление на сметосъбирането
  • Подобряване на водоснабдяването и канализацията
  • Осигуряване на сигурност и безопасност в квартала

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Топ Постове

Направихме и машинен анализ на това какво се споделя и харесва във Фейсбук групите и страници Панчарево, Кокаляне и Пасарел срещу ЧЕЗ, Промяна за Кокаляне и Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне.

Най-популярните теми за природата (и Панчаревското езеро), празниците, Самоковското шосе и незаконните сметища.

Живеем сред природата и около езерото

Най-често коментирани и харесвани са идеи за това как би било хубаво да изглежда езерото, мнения за това как не използваме достатъчно добре потенциала му, както и прекрасни гледки към него. Популярните красиви гледки включват и Кокалянския манастир, както нивите в района. За немалко хора обаче най-значима е снимката на дивите лисици, които бродят из района.

Празници и традиции

Тазгодишното отбелязване на “Поклади” в Панчарево, както и това на Лазаровден, са сред най-харесваните постове в тази категория.

Пътя към София

Новият (от тази година) светофар на Самоковско шосе, въпросът с подобряването на състоянието на същия път, както легналите “милиционери” пред читалището в Панчарево, отново на Самоковското шосе, са най-споделяните постове в тези групи. 

Изчистване на нерегламентирани сметища

Много подкрепа събират и постът за почистване на незаконно сметище в Кокаляне, но и този за наличието на много отлежаващи със седмици зелени отпадъци.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Искър

Очаквай скоро

Красна Поляна

Очаквай скоро