Район „Овча купел“

Районът се характеризира с разнообразие от квартали и едно село. В рамките на околовръстното шосе се намират квартал “Овча купел” и ж.к. “Овча купел”, а извън него са разположени кв. “Горна баня” и кв. “Суходол”, както и с. Мало Бучино и няколко вилни зони.

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Овча купел”

На 31 юли 2023 г. се срещнахме с жители на район “Овча купел”, за да чуем и обсъдим какво те разпознават като проблеми и потенциал на своя район. 

На срещата получихме от гражданите потвърждение на заключението, че капацитетът на общинските детски градини не отговаря на нарастващото население и потребността от допълнителни места, което принуждава родителите често да се насочват към частни детски градини. Осигурената държавна финансова помощ не е достатъчна, защото покрива само част от разходите и утежнява семейния бюджет. Тя може да послужи само като временно решение. Процедурите по отчуждаване и наличието на малки терени допълнително забавят изграждането или разширяването на детски градини и ясли. 

По отношение на проблемите с транспорта е налице необходимост от нов транспортен модел за цялостно планиране вместо работа на парче, какъвто често е случаят в последните години. Това би спомогнало за изграждането на подходяща улична мрежа и осигуряването на редовен и удобен градски транспорт. Гражданите очакват гласът им да бъде чут при планирането на промени. Те ясно изразиха желанието си за ограничаване на трафика скоростта на автомобилите, както и за улици с по-тесни ленти и по-широки тротоари. Отбелязаха също, че контролът по паркирането трябва да бъде засилен.

Местните жители коментираха, че покрай новите улици и булеварди не се засаждат дървета, а на места дори допускат, че растителността се унищожава умишлено с цел увеличаване петната за застрояване. Допълнително притеснение е засаждането на неподходящи видове растителност – декоративни дървета с ниска екологична стойност. Участниците споделиха, че биха искали техните квартали да предлагат повече паркове и градинки, вкл. такива за разходка на домашни любимци. 

Районът не разполага с достатъчно контейнери за разделно събиране на битови и други отпадъци, а много от наличните са поставени на неподходящи места. Често срещана гледка са разпилян боклук около контейнерите. Липсва информация как и къде да се изхвърлят биоразградимите отпадъци. Справедлива мярка би била въвеждането на принципа “Плащаш колкото изхвърляш”.

Описаните по-горе акценти от срещата ни с жители на район “Овча купел” ще послужат за основа на последващ разговор относно формулирането на “Насоки за управлението” на района. Те ще съдържат конкретни стъпки за реализирането на предначертани общи цели, които гражданите и администрацията заедно да предприемат. 

Факти за район “Овча купел”

Район “Овча купел” се нарежда на седмо място по площ с около 42 кв.км. и на дванадесет място по брой население в Столична община, като по данни от преброяването на НСИ от края на 2021 г. в района живеят близо 57 хил. души.

От демографска гледна точка район “Овча купел” се намира на средна позиция  по отношение на жителите под трудоспособна възраст –  населението не е застаряващо, но и не се подмладява значително, като 16,2% от населението са деца. Най-голям процент на населението под трудоспособна възраст, около 20%, живее в квартала между стария кв. “Овча купел” и жилищния комплекс до ул. “Монтевидео” и Околовръстното шосе, който през последните години се уплътнява с ново строителство. Във всеки квартал населението в трудоспособна възраст е около 70%, с лек превес на кварталите в рамките на Околовръстното шосе, а по-застаряващо е населението в с. Мало Бучино и вилната зона на “Горна баня”. Очаквано, гъстотата на население е най-висока в жилищния комплекс, но е далеч от високите стойности на други комплекси като “Младост” и “Люлин” и по-централни квартали.

Плътността и интензивността на застрояване са също с ниски стойности спрямо други части на града. Интересното е, че кв. “Горна баня” е с по-висока брутна плътност – 13.6%, спрямо  ж.к. “Овча купел”  – 11%. 

Районът включва предимно квартали (някогашни села), при които ниският характер на застрояване се запазва. Единственото изключение е ж.к. “Овча купел”, в който преобладаваща етажност е над 7 етажа, подобно на други столични жилищни комплекси, докато всички останали квартали в района попадат в категорията под 3 етажа. От гледна точка на издадените разрешения за строеж, район “Овча купел” се нарежда сред първенците на Столична община. Районът е 6-и с издадени 211 разрешения след 2010 г. Разглеждайки на ниво квартали – “Овча купел – север”, част от стария квартал, концентрира повечето разрешения за строеж, в които се уплътнява територията. Следват вилната зона и кварталът на “Горна баня”.

Концентрацията на публични инвестиции в район “Овча купел” е една от ниските за Столична община. Основните улици от първостепенната улична мрежа, които се отличават, са “Монтевидео”, ремонтирана в цялата си дължина от Околовръстното шосе до бул. “Линкълн”, както и бул. “Овча купел”. Проектите, свързани с Общинската програма за развитие (ОПР), също са малко на брой. 

Район “Овча купел” е добре обезпечен с инженерна инфраструктура. Налична е гъста и добре свързана водорповодна мрежа, не е силно изявен и проблемът с трасета, преминаващи през частни имоти, характерен за много други райони. Наблюдава се по-висока концентрация на стари етернитови тръби в границите на кв. “Овча купел – север”, “Овча купел – юг” и вилната зона на “Горна баня”. Сериозен дял от собствеността на имотите, през които преминава  водопроводната мрежа в ж.к. “Овча купел”, е частна, което представлява проблем за района.

Що се отнася до канализационната мрежа, проблемът със собствеността на имотите, през които тя преминава, е с по-малки мащаби спрямо този с водопроводната. От гледна точка на изградеността, най-сериозна липса на канализация се наблюдава във вилната зона на “Горна баня”.  Поради вида на тази територия не се и очаква тя да бъде обслужена от централизирана канализация.  

Ж.к. “Овча купел” и частта от “Овча купел – север”, която също е наситена с многофамилни жилищни сгради, са единствените квартали от района, обслужени от централно отопление. По-старата южна част на района и кварталите извън Околовръстния път, състоящи се предимно от нискоетажни сгради, не са обхванати от Топлофикация. За тях не се и предвиждат разширения на мрежата и включването им. Добър знак е, че за тази територия  има развита газопреностна мрежа, която може да замести централното отопление и да се използва за алтернатива на използването на твърди горива. Газопреносната мрежа обхваща дори и в. з. “Горна баня” и части от кв. “Суходол”, но все още не е придобила широка популярност и ползваемост. Липсата на централно отопление обаче е сериозна предпоставка за високия дял на домакинства, отопляващи се на твърдо гориво. Това се наблюдава дори и за кварталите с развита инфраструктура на централно отопление.

Транспортната свързаност на район “Овча купел” не е от най-добрите в столицата. През района преминава Околовръстното шосе, но в този участък то не е изградено в пълен габарит. Неговото разширение е последното останало, за да се завърши изцяло магистралният ринг около столицата. Това трасе е трудно за проектиране и изпълнение, понеже преминава през урбанизираната среда на старите части на “Овча купел” и “Горна баня”, които са съществували като селища преди да станат част от София. 

Бул. “Линкълн” е основната връзка с останалата част от компактния град и концентрира значителен трафик. Чрез него се прави връзка с бул. “Овча купел”, който впоследствие преминава в третия градски ринг – бул.“Тодор Каблешков” към южните квартали на София и бул. “Никола Мушанов” на север към центъра на града. Бул. “Житница” е друга ключова връзка с останалата първостепенна улична мрежа. 

В Общия устройствен план е предвидена връзка между “Овча купел” и “Люлин”. Това е т.нар. “Западна тангента”. Нейната реализация за момента е по-скоро далечна цел, като проектната готовност е по-висока единствено за отсечката, започваща от кръстовището на булевардите “Линкълн” и “Монтевидео” и продължава до ул. “Суходолска”.

Третата линия на метрото позволява бърз достъп до центъра на града и връзка с другите части на града. Последната станция е в “Горна баня” и е създадена интеграция с ЖП гарата за интермодалност с регионалния ЖП транспорт. За съжаление прекачването между влак и метро не е направено по възможно най-лесния начин. Замисленият като скоростен трамвай 5 преминава по границата на района и е друга ключова линия на обществения транспорт, която обслужва района. Релсовият път по това трасе се нуждае от ремонт и това забавя значително скоростта на трамваите – средната им скорост на движение е едва 14 км/ч. Повечето линии на автобусния транспорт преминават предимно по бул. “Линкълн”, което беше причина вътрешната част на района да е сравнително изолирана преди пускането на третата линия на метрото. Автобусна линия 73 е една от наскоро разширените, която осъществява по-директна връзка с близките квартали, но и с Цариградско шосе, свързвайки западната и източната част на южна София.

Относно велосипедното придвижване, най-съществената инфраструктура е велоалеята по бул. “Цар Борис III”. Тя прави директна връзка с центъра и е една от малкото в града, при която са обозначени преминаванията през кръстовищата. Друго трасе е велолентата е тази по бул. “Овча купел” и “Мушанов”, която е изключително опасна за ползване и съответно избягвана от велосипедистите. Причината за това е, че булевардът е един от скоростните, а лентата е разчертана единствено с боя на пътното платно. Липсват мерки за разделение на двата потока и за защита на по-уязвимите участници в движението. По бул. “Монтевидео” също е начертана велолента, но тя отново не е безопасна, както и не е свързана с останалата част велосипедната мрежа.

От гледна точка на пешеходно движение, наличието на големи булеварди със значителни автомобилни потоци и без достатъчен габарит на тротоарите не насърчава ходенето пеша. Уличната мрежа, а с това и пешеходната, е фрагментирана и недобре свързана между ж.к. “Овча купел” и старите квартали на района, което прави неудобно придвижването дори вътре в района. 

Околовръстното шосе представлява сериозен разделител на кварталите намиращи се от двете му страни, като по този начин стимулира използването на автомобили, дори и за кратки разстояния. Друг голям разделител е ЖП линията София – Перник, която откъсва “Овча купел” от “Западен парк” – най-близкия до района от големите паркове.

Различните квартали не се различават значително в концентрацията на услуги в социалната сфера, които са сравнително равномерно разпределени. Концентрацията на обекти на здравната инфраструктура е малко по-висока в ж.к. “Овча купел”, а детските градини и ясли пък са повече в “Овча купел – север”. Дефицитът на места в яслите и детските градини в района продължава да е висок.

Културните обекти са изключително слабо представени в района, където има 4 библиотеки и 1 галерия. На територията на района няма кино, музей или културен център. Налични са 4 читалища, които включват разнообразни школи – езикова, театрална, танцова и други дейности, насочени към местните общности.

Важна характеристика за качеството на живот във всеки район е и качеството на атмосферния въздух. Тъй като основната посока на ветровете в София е от северозапад на югоизток,  районът се намира в сравнително добра позиция – в западния край на града, и съответно през него не преминава замърсената от града въздушна маса. В източните части на района обаче качеството на въздуха се влошава, където се наблюдава по-висока концентрация на азотни оксиди, чийто източник са основно автомобилите. Основната концентрация на този замърсител се забелязва по граничните и намиращи се в близост до района по-големи пътни артерии – бул. “Цар Борис III”, бул. “Гоце Делчев” и бул. “Тодор Каблешков”.

Около кв. “Суходол”, кв. “Овча купел – юг” и цялостно покрай Околовръстното шосе се наблюдават превишения на нормата за фини прахови частици от източници на транспорта и битовото отопление. Това е резултат от комбинацията между тежкия автомобилен трафик и нискоетажния характер на тези квартали, които разчитат предимно на твърдо гориво за отопление.

През района преминава река “Владайска”, която, както в повечето други части на столицата, е превърната в бетонов канал. В този район също се наблюдават значителни устройствени проблеми, свързани основно с вида собственост на част от трасетата на притоците на река “Владайска”, докато трасето, през което преминава основната река е сравнително безпроблемно. София разполага с няколко реки, преминаващи през и свързващи различни квартали, които могат да бъдат превърнати в мрежа от линейни паркове, служейки както за спорт и отдих, така и за бързи пешеходни и велосипедни връзки. Нашите партньори от инициативата “Реките на града” работят по тази кауза вече няколко години.

Зелената система на територията на район “Овча купел” е изключително оскъдна. През района обаче преминава един от замислените зелени клинове от Витоша към София – този покрай река “Владайска”. Това показва, че нейният потенциал като важен елемент от зелената система е припознат, а оползотворяването му – още по-съществено. Освен реката и нейните притоци от значение са и междублоковите пространства, които от места за незаконно паркиране могат да бъдат превърнати в малки локални градини. 

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места, е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на Facebook страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2566 граждани. 63  от тях са посочили, че живеят в район “Овча купел”. Разпространихме допълнително анкетата сред жители на района и към 19.05.2023 г. общият брой на попълнилите анкетата е 76.

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата?

Жените, попълнили анкетата (63,2%) са почти два пъти повече от мъжете (35,5%). Обхванати са всички възрастови групи, като делът на 36-45-годишните е най-голям (33,3%), следван от дела на 46-55-годишните (20%). Преобладаващата част от респондентите са хора с висше образование (73,7%). Доходите на респондентите, на член от домакинството, попадат предимно в дяловете под средната работна заплата за София (2 497 лв бруто за февруари 2023 г.) – между 1001 и 1500 лв. (23,6%), 801 – 1000 лв. (19,4%) и 601 – 800 лв. (13,9%). 

Обхванати са приблизително равни дялове на живущите в района от под 5 години (22,7%), между 6 и 10 години (12%), между 11 и 19 години (20%), от 20 и повече години (20%) и цял живот (25,3%).

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района?

Живущите в район “Овча купел” предимно възприемат квартала, в който живеят като равен на останалите в града (63,2%). 

В същото време жителите на “Горна баня” са по-склонни да определят квартала си като “по-лош от средното за града”. 

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:


Мненията на респондентите в изследването по отношение на развитието на кварталите им през последните 5 години не са еднозначни. Негативна промяна отчитат 39,5%, положителна – 38,2%, а никаква промяна не откриват 22,4%. 

Докато жителите на “Горна баня” отчитат по-скоро негативни промени през последните 5 години, то жителите на ж.к. “Овча купел 2” по-скоро забелязват промяна в квартала си към по-добро. 

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района?

Във връзка най-вече с пускането в експлоатация на новия лъч на метрото, който обслужва  “Овча купел”, респондентите в изследването изтъкват като основно предимство на района именно неговата транспортна свързаност.

Районът предлага чист въздух, тишина, спокойствие, зеленина и удобен достъп до Витоша и Люлин планина.  

Към момента все още районът не е повсеместно презастроен. Преобладава ниското строителство, а мрежата от услуги е сравнително добре развита.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района?

Основните проблеми на район “Овча купел” са свързани с лошото състояние на улиците и тротоарите и започналата тенденция на презастрояване на някои части на кварталите. Тази тенденция води и до все по-трудно намиране на паркоместа.
Според жителите на “Овча купел” поддръжката на парковата мрежа е незадоволителна, въпреки това за едно от предимствата в района е посочена зеленината му. Поддръжката и чистотата на района като цяло  представляват проблем. 

Пътната мрежа, от гледна точка на свързаност и осигурена комуникативност на района, също представлява проблем, както и обезпечеността с удобни транспортни връзки на градския транспорт. Липсват достатъчно места в детските градини.
Сред останалите проблеми, които някои от респондентите посочват, са концентрацията на ромско население в района и проблеми, произтичащи от начина на живот на някои представители на етноса (придвижване с каруци, отопление на твърди горива и др.), както и проблеми по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Сред приоритетните теми за развитие в района респондентите отличават необходимостта от действия за постигането на:

  • Ограничаване на презастрояването
  • Обновяване и поддържане на пътната инфраструктура (настилка, отводнителни принадлежности, ограничителните системи, маркировка, пътна сигнализация)
  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Ефективно управление на сметосъбирането
  • Достъпни и привлекателни детски градини и училища

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Направихме и машинен анализ на това какво се споделя и харесва в групата, фокусирана върху район “Овча купел” – Групата на Овча купел 1,2 и стара част, която има около 29 000 членове. Анализът обхваща периода от началото на месец юли 2022 г. до началото на месец юли 2023 г.

Най-често използваните изрази в групата, за тази една година, са: “Овча купел”, “Столична община”, “Горна баня” и “страта част”. Тези изрази показват активно отношение на хората към случващото се в района им и ролята на Столична община в тази връзка.

Темите, които са вълнували членовете на тази група, са:

В този район на София хората видимо милеят не само за кварталите си, но и за съдбите на съседите си. Те са социално и граждански ангажирани. Едни от най-популярните постове са свързани именно със събития за поддръжка и облагородяване на градската среда, както и за взаимопомощ на съгражданите в случай на затруднено положение. В групата много харесвани са и постовете, свързани с нашите прекрасни традиции и тези, които ни карат да се усмихнем.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро