Район „Оборище“

Район “Оборище” е един от районите, които е разположен почти изцяло в границите на Централна градска част (ЦГЧ). По данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят малко под 30 хил. души. Това го прави пети по най-малко население в Столичната община, след районите “Банкя”, “Кремиковци”, “Средец” и “Нови Искър”.

Насоки за управлението за мандат 2023-2027 г.

Насоките за управление са разработени от Екипът на София в сътрудничество с квартални активисти. В текста са описани едни от най-важните задачи, с които трябва да се занимае управлението на района. Насоките са продукт на сътрудничество и вярваме, че тяхната реализация ще бъде най-ефикасна и устойчива, ако също бъде съвместно действие между районната администрация, местните общности, местния бизнес, експертите и централната община. За много от предложените мерки е необходима децентрализация на права и ресурси от централната администрация към районите.

Среща в район “Оборище”

На 27 април 2023 г. се срещнахме с жителите на район “Оборище”, за да разговаряме за проблемите и възможностите, които те виждат в средата.

Ясно се откроява желанието им общността да бъде двигател на промени и да бъде въвлечена във вземането на решения относно естетиката и характерния облик на квартала, в който хората живеят. Очакват мнението им да бъде взето под внимание при изготвянето на подробни устройствени планове, както и да имат достъп до плановете на общината по актуални въпроси. 

Жителите разпознават места с потенциал за развитието на творчески индустрии и виждат възможности читалищата и училищните дворове да осигурят пространство за квартални дейности.

Местните хора посочват необходимостта от подобряването на вътрешно блоковите дворове като условие децата да има къде да играят в безопасна и удобна среда близо до дома. 

“Оборище” не разполага със свободни терени за осигуряване на паркоместа, но алтернативи могат да се търсят в погранични за района територии, в контакт със съседни райони, както и евентуално при хипремаркети и молове извън работното им време. Успоредно е необходимо да се предприемат и действия за намаляване на нуждата от използване на автомобили. 

Географското разположение на района го правим особено уязвим на задържане на замърсители във въздуха. Автомобилният трафик, прахът от строежите, отровните газове при събиране на листа в парка “Заимов”, отоплението с въглища са все фактори, които следва да се адресират, за да се поддържа чиста средата. 

Хората очакват повече патрулиращи коли, добре осветени улици и надеждна охрана на парк “Заимов”, които да гарантират тяхната безопасност. Споделят, че районът има нужда от допълнително озеленяване и пешеходни пътеки и улици, а осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания и родители с колички на много места все още е предизвикателство.  

По-качествено почистване на улици и отпадък около контейнерите, както и ограничаване на шума от заведения и строежи са стъпки, които следва администрацията също да адресира.

Гражданите имат усещането за неглижиране и забавяне на подадени сигнали, както и за прехвърляне на отговорности между институциите в такива случаи. Остават с впечатление за слаб контрол и самоинициатива от страна на органите на реда. 

Посочените акценти от “Оборище” са основа за последващ разговор относно решенията, за да формулираме заедно районен план за действие, който да насочи усилията на граждани и администрация към общи цели. 

Въведение

От териториална гледна точка, “Оборище” е най-малкият по площ столичен район. В същото време районът е един от най-застаряващите, заемащ второ място след район “Средец” по дял на населението над трудоспособна възраст – пенсионери (26.5% от общия брой жители на района), както и трето място по дял на населението под трудоспособна възраст – деца (13.9% от общия брой жители на района).

Факти за район “Оборище”

Поради централната си локация, район “Оборище” е типичен пример за застрояване, което се характеризира с висока плътност и висок дял на сключено застрояване. Това води до по-висока гъстота на населението и затова най-малкият по площ район в общината не е най-малобройният по обитатели. От друга страна делът на еднофамилните сгради е много нисък, а типологията на едропанелни сгради или ЕПК напълно липсва. Преобладаващата етажност в района е 4-6 етажа, което придава един много човешки мащаб на градската среда в “Оборище”.  Цените за наем и средна годишна цена на имотите са едни от най-високите за цялата община.
Анализ на част от района – квартал “Подуяне-център”, направен през 2021 година, показва, че се правят много частични изменения на Подробния устройствен план (ПУП), че има терени, които биват преотреждани от публична функция (училище, детска градина) за жилищно строителство и като цяло, че действащият Общ устройствен план позволява още много строителство в квартала. Толкова, че хипотетично могат да се построят жилищна площ за още 10 000 души само в “Подуяне-център”.

Сегашно състояние на застрояването – Софияплан и Place.
Възможно максимално застрояване, според Общия устройствен план – Софияплан и Place.Make
Хипотези за сегашния и изчисление на възможния максимален брой жители – Софияплан и Place.Make

Район “Оборище”  е изцяло обезпечен с инженерна инфраструктура – централна канализация, водопровод и централно топлоснабдяване (ТЕЦ). На територията на района не са регистрирани проблематични казуси, свързани със собствеността на земята и трасетата на инженерната инфраструктура, нещо което се забелязва в много други райони. Поради 100% си покритие от ТЕЦ, район “Оборище” не е газифициран. 

Поради своята централна локация, районът е добре транспортно обезпечен, като през територията му минават основните видове обществен градски транспорт – тролейбус, трамвай, автобус, метро. Има немалко обособени трасета за градския транспорт, но има и потенциал техният дял да стане много по-голям с цел повишаване скоростта на градския транспорт в района. Нещо повече, по протежението на северната граница на район “Оборище”, преминава главната жп линия водеща на запад до Централна гара, а на изток към кварталите “Слатина”, “Дружба”, както и Елин Пелин. Част от тази инфраструктура е и жп гара “Подуяне”, която при подходящото интегриране в градска среда и надграждането на градския транспорт с вътрешно-градска железница и регионални връзки, би повишила достъпността на района значително. 

Цялата територия на района е покрита от зони за платено паркиране, което прави районът един от малкото с изцяло регулирано паркиране. В “Оборище” има точно два броя велоалеи (по бул. К.А. Дондуков и бул. Е. Г. Георгиеви), които обаче не са свързани в мрежа – изпълнени са по различни стандарти и са налице много конфликтни точки, което ги прави неефективни.

Сравнено с другите части на общината, “Оборище е един от районите, в който се инвестират най-много публични средства. Например за периода 2010-2017 г. има висока концентрация на инвестиционни проекти за уличната мрежа. Висока е и концентрацията на проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и проекти от Общинския план за развитие.

За разлика от район “Средец” например, който също е с изцяло централна локация, но сравнително ниска концентрация на здравна инфраструктура, район “Оборище” се характеризира с доста висока концентрация на здравни обекти. Сходна е ситуацията и със социалната инфраструктура, наблюдавайки средна до висока концентрация на детски заведения и образователна инфраструктура с много добър пешеходен достъп.

Централната локация на район “Оборище” допринася и за една от най-големите концентрации на обекти за култура в района – библиотеки, музеи, изложбени зали и галерии, кина, културни центрове, театри, читалища и т.н. 

Район “Оборище” е с много голяма концентрация на културно наследство и характерна идентичност свързана с него. На територията има множество паметници и паметни плочи, единични недвижими културни ценности, концентрация на групови недвижими културни ценности, археологически недвижими културни ценности, защитени територии и резервати. 

От гледна точка на зелената система, на територията на района има един по-голям парк “Заимов” и няколко градски градини.  Отскоро към публично достъпните паркове е добавен и парк “ Военна Академия”. В тези територии е и основната концентрация на масиви от дървета в района.

Проблемът с лошото качество на въздуха е важен и за район “Оборище”. Конкретно в този район има по-високо ниво на азотни диоксиди, чийто източник са основно автомобилите. Автомобилите са и едни от основните източници на шум, който в целия софийски център надвишава пределните норми. Запрашаването в “Оборище” е по-малко, отколкото в други части на общината, най-вече поради рядкото ползване на твърдо гориво за отопление, както и малкия брой “кални точки”.

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на фейсбук страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 в проучването взеха участие 2566 граждани. 112 от тях са посочили, че живеят в район “Оборище”. 

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

В анкетата са взели участие приблизително два пъти повече жени (61,6%), отколкото мъже (36,6%). Мнозинството от респондентите попадат във възрастовите групи над 35 години (общо 72,1%). Почти всички респонденти имат придобито висше образование (91,0%). По доход няма ясно изразена тенденция на попълнилите анкетата – обхванати са респонденти с различни доходи. Прави впечатление, че делът на респондентите с доход над 3000 лв. (14,3%) е най-висок редом с респондентите с доход в интервала 1001 – 1500 лв. (14,3%). Общо над половината от респондентите живеят в района от повече от 20 години (18,8%) или през целия си живот (39,3%). 

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

Жителите на район “Оборище” определят квартала си предимно като “по-добър от средното за града” (71,4%) или поне равносилен на останалите квартали (27,7%), но не и като предлагащ по-лоши условия. Жителите на кв. “Подуяне” са по-склонни да се съгласят, че кварталът им е “като повечето квартали в града”, докато живущите в кв. Оборище и централната градска част са категорични, че кварталът им е “по-добър от средното за града”. 

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Въпреки цялостната удовлетвореност от състоянието на района и позиционирането му спрямо други райони в града, около половината от жителите на район “Оборище”, участвали в изследването, споделят, че през последните 5 години кварталът им се променя към “по-лошо – става по-лошо място за живеене” (45,9%). Все пак приблизително всеки четвърти е склонен да потвърди, че кварталът му се развива към “по-добро – става по-добро място за живеене” (26,1%), както и че “няма промяна” (27,9%). 

Какви са предимствата на района

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Едно от основните предимства на района е неговата централна локация – това го прави комуникативен, добре свързан, с достъп до множество услуги и възможности, на пешеходно разстояние от всичко необходимо, включително и до важни административни сгради и институции. Жителите на района се ползват от разнообразен и редовен градски транспорт, в т.ч. и метро. Въпреки добре развитата транспортна мрежа, централната локация дава възможност да бъде сведено до минимум ползването на градски транспорт или личен автомобил за ежедневни нужди. 

В района и в близост до него са някои от най-големите градски паркове и градини. Жителите на района ценят предимствата на ниското, старо строителство и проявяват отношение към естетическия вид на средата и стойността на сградите – архитектурни паметници  на културата. Достъпът до култура (театри, кина, галерии), както и мрежата от услуги и забавления също са високо ценени.

Какви са проблемите в района

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Съществен проблем в район “Оборище” представлява паркирането. Въпреки множеството инвестиционни проекти с публични средства, насочени към уличната мрежа в района, жителите на район “Оборище”, взели участие в проучването, изразяват недоволство към състоянието на пътната инфраструктура и към качеството на състоялите се ремонти. Във висока степен представлява проблем и поддръжката и чистотата на района. Някои от респондентите са обезпокоени от тенденцията към презастрояване. 

Сред останалите проблеми, които по-често биват посочвани от анкетираните жители на район “Оборище”, са състоянието и грижата за сградите (както жилищни, така и паметници на културата), чистотата на въздуха, шумът, недостатъчното озеленяване на района. Жителите на район “Оборище” често се вглеждат в поведението и профила на останалите живущи в квартала си и са склонни да посочват техни негативни характеристики.

Приоритетни теми за развитие

Основните аспекти от градската среда и живота в район “Оборище”, към които следва да бъде насочено внимание, с цел развитието и подобряването им, са: 

  • Обновяване и поддържане на пътната инфраструктура (настилка, отводнителни принадлежности, ограничителните системи, маркировка, пътна сигнализация)
  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Подобряване на качеството на въздуха
  • Видими, достъпни и проследим процеси по управление на квартала
  • Грижа за материалното и нематериално културно наследство
  • Ограничаване на презастрояването

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Направихме и машинен анализ на това какво се споделя и харесва в страницита на Facebook групата “За Оборище” за период от 1 година назад. Анализирахме автоматични 2 126 поста с 99 860 интеракции.

Най-популярните, тоест харесвани, коментирани и споделяни, постове са по няколко теми. На първо място това е Читалището Алеко Константинов 1897. Постът за обновяването на вратата на сградата, както и този за ремонтът на помещения вътре привличат най-много внимание.

Темата за цените на имотите в района е също много коментирана тема – било то чрез реакции на обяви, или чрез иронизиране на лукса.

Друга тема е строителството на нови и поддръжката на стари сгради – възмущение за начина на работа, но и похвали за добре свършена работа.

Историческият облик на района е тема на много от популярните постове. Коментират се различни епохи – парка “Заимов” през 70-те и в друг далечен момент в миналото, “Гъбата” на бул. Дондуков през 60-те, но и през 50-те, както и паметника “Левски. Парка “Заимов” е и най-споменаваното словосъчетание в групата.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро