Район „Нови Искър“

Район „Нови Искър” е третият по площ район в Столичната община (СО) след другите два големи периферни райони – „Панчарево” и „Кремиковци”. В същото време той се нарежда на едно от последните места по брой население (21-во), като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят малко под 30 хил. души. 

Районът се състои от общо тринадесет населени места – един град – Нови Искър с кварталите „Славовци”, „Кумарица”, „Курило”, „Изгрев”, „Гниляне” и дванадесет на брой села – Мировяне, Кътина, Доброславци, Житен, Балша, Подгумер, Войнеговци, Локорско, Кубратово, Световрачене, Негован и Чепинци.

Факти за район “Нови Искър”

От демографска гледна точка район „Нови Искър” се характеризира с нисък дял на населението под трудоспособна възраст – децата са едва 14.4% от общия брой на жителите на района. Поради неговата селищна структура в района преобладава ниско строителство (до 3 етажа) от предимно еднофамилни къщи, ниска плътност на застрояване, и много ниска гъстота на населението. 

В район „Нови Искър”, като типичен периферен район с малобройно население, публичните инвестиции са малко. Наблюдават се единични изолирани проекти, засягащи най-вече уличната мрежа, няколко проекта по Общински план за развитие (ОПР) и нито един проект по Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) от 2014 г. 

Почти всички населени места в района са водоснабдени. Впечатление прави високият дял на стара водопроводна мрежа, изградена от етернит. Част от водопроводната мрежа, особено довеждащите и магистрални водопроводи, преминава през частни имоти. Това е сериозен проблем, тъй като е пречка пред обслужването и поддръжката на тази инфраструктура. При авария или планов ремонт се налага частният собственик да позволи достъп до имота, което от своя страна затруднява и дори поставя под риск ремонта.

Много от населените места в района нямат истинска канализация. Обитателите по принцип използват септични ями, но все по-често и сами изграждат канали, които отвеждат водата в дерета. Разбира се, тази практика със самоизградените канали е незаконна и непрепоръчителна. 

През последните години в района са направени все пак някакви инвестиции в изграждането на канализация. Те обаче са предимно в град Нови Искър.

Централно отопление няма в нито една част от района. Жителите му масово се отопляват на пелети, твърдо гориво и газьол/ пропан бутан, което замърсява въздуха. В района е изградена газопроводна връзка, достигаща град Нови Искър. Създадени са вече работни проекти за разширяване на газопроводната мрежа в района, планиращи тя да обхване целия град Нови Искър плюс село Мировяне. 

През района преминава част от републиканската пътна мрежа – Северната дъга на Софийския околовръстен път (СОП). Тази отсечка, заедно с югозападната част на СОП, са единствените, които все още съществуват като двулентов път. Необходимо е да се оцени дали е нужно завършването на Северната дъга в магистрален габарит, имайки предвид вече изградената Северна скоростна тангента и бързата връзка с главните пътни артерии АМ „Европа” и АМ „Хемус”. Трябва да се отчете и фактът, че разширяването на габарита на СОП ще създаде бариера, разделяща територията на район на две. Северната дъга на СОП е по-разумно да остане трасе, обслужващо локален трафик между населените места. Фокусът на този етап трябва да падне върху изграждането на всички пътни възли, заложени по Северната скоростна тангента, както и завършването и връзката с бул. „Рожен”. 

През район „Нови Искър” преминават различни линии на градския транспорт, но те не са със задоволителна честота на придвижване, с изключение на автобус 117. Почти всички автобусни връзки са между селата и София, а тези между отделните населени места са изключение. Всичко това прави автомобилът предпочитано средство за придвижване в района.

Въпросът за велосипедната инфраструктура не е бил на дневен ред досега. Велосипедна мрежа няма, не на последно място, защото в общинските планове не са предвидени алеи в този район. За да бъде улеснени достъпът до населените места и връзката между тях, както и този до София, е важно е да бъдат изградени велосипедни трасета. Предпоставките са като широките свободни пространства, равнинен терен и ниска гъстота на застрояване са налице. 

През района преминава главната жп линия, която свързва София със северна България, както и нейното разклонение на изток към район „Кремиковци”. Част от тази инфраструктура са и жп гарите „Кумарица” и „Курило” на север и жп гарите „Кубратово”, „Световрачене”, „Негован” и „Чепинци” на изток. 

Транспортното обслужване на района може да се подобри значително, ако мрежата и разписанията на градския транспорт бъдат синхронизирани с тези на влаковете, както и разбира се, ако бъде обновена самата жп инфраструктура. Нещо повече, жп линията, разклоняваща се на изток към район „Кремиковци”, може да се използва за подобряване и засилване на транспортната и икономическа обвързаност между двата северни административни района. 

Поради своята периферна локация и разпръснато население, концентрацията на различни услуги в сферата на здравеопазването, социалната инфраструктура и образованието е значително по-ниска в района в сравнение с тази в един компактен град.  

Сходна е ситуацията и в културната сфера. В район „Нови Искър” мрежата от читалища компенсира до известна степен отдалечеността му от центъра на София, където са съсредоточени почти всички обекти на културата в СО. На територията на района има 16 читалища, 4 в град Нови Искър и по едно във всяко едно друго населено място с разнообразни активности като библиотечна дейност, танцови и езикови школи, кръжоци, школи по изкуства и др.

За разлика от другия голям район – „Панчарево”, и особено в сравнение с южните квартали на столицата, средният доход на жителите на район „Нови Искър” е един от най-ниските в Столична община – около 10% под средния доход за цяла СО. Затова не е учудващо, че във всички населени места, особено в град Нови Искър, има висока концентрация на население над 15 г., което получава помощи от Агенцията за социално подпомагане.

В район „Нови Искър” проблеми като мръсен въздух, запрашаване и подобни са слабо изразени и са свързани почти винаги с конкретни домакинства, отопляващи се на твърдо гориво. Друг фактор, оказващ негативно влияние върху качеството на въздуха, са по-големите пътни артерии в южната част на района. Евентуалното разширение на Северната дъга на СОП би задълбочило проблема, освен ако не се предприемат конкретни мерки за минимизиране на шумовото замърсяване, запрашаването и замърсяването от изгорелите газове. 

Повърхностите води са част от идентичността на район „Нови Искър”. През него преминават множество малки реки, както и река Искър, поради което има много зони в риск от наводнения. Този риск се материализира почти всяка година, напомняйки за важността и качеството на инфраструктурата. 

Район „Нови Искър” е разположен в подножието на „Стара планина”, което го нарежда сред едни от районите с най-голямо покритие на територията с висока дървесна растителност. Въпреки това обществени паркове в района почти липсват. За добрите социални връзки обаче, както и здравословното състояние, е важно и жителите на малките населени места да имат пешеходен достъп до обществени градини и паркове, различни от техните частни дворове.

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е провеждането на анкети. С тази цел извършихме проучване на нагласите на гражданите на София относно потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата не е представителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, а въпросникът е публикуван на Facebook страницата на „Екипът на София” и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2566 граждани. Активността от страна на жителите на район „Нови Искър” беше много ниска, поради което считаме, че дадените отговори не са представителни и те няма да бъдат публикувани.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро