Район „Красна поляна“

Въведение

Район „Красна поляна” се нарежда на 15-то място по площ и на 13-то място по брой население в Столична община (СО), като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят малко над 53 хил. души. 

Територията на района се простира от бул. „Константин Величков” на изток до Софийския околовръстен път на запад и от ж. к. „Овча купел” на север до ж. к. „Люлин” на юг, от който се отделя с поречието на Суходолска река. По-голямата част от урбанизираните зони на района са жилищни. Тук са разположени жилищните комплекси „Разсадника – Коньовица”, „Красна поляна”, „Илинден”, „Западен парк” и кв. „Факултета”. Жилищната среда се състои от редица забележителни квартални структури от 30-те години на 20-ти век до днес, като се открояват разнообразие на морфологията и плътността на застрояване. По-голямата част от територията на някогашните казарми на Главно управление „Строителни войски” (ГУСВ) в местността „Смърдан” е терен за специални нужди, който в момента изглежда изоставен. В източния край на някогашния комплекс се намира ВСУ „Любен Каравелов” (наследник на Висшето военно-инженерно строително училище „Любен Каравелов“), което е обградено от редица стопански дворове и сгради за различни производствени и складови нужди. Значителна част от територията на района е заета от лесопарковата част на „Западен парк” (разширението „Голяма Коньовица”), както и планираното с Общ устройствен плана на СО (ОУП) разширение на парка в местност „Малка Коньовица”, което към момента представлява основно обработваема земеделска земя.

Факти за район „Красна поляна”

Демография

Демографската структура на район „Красна поляна” се характеризира с относително ниска гъстота на населението, което е резултат от спецификата на територията, в която има много зони без жилищно застрояване или с такова с ниска интензивност. Най-голяма е гъстотата на населението в кварталите, намиращи се най-близо до градското ядро – ж. к. „Красна поляна” 1 и 2 (227 жители/ хектар), както и в „Разсадника -Коньовица” и „Илинден” (191 жители/ хектар).

В района силно открояваща се е територията на квартал „Факултета”, където населението между 0 и 14 годишна възраст е цели 24.93%. За всички останали жилищни територии в района тази възрастова група представлява около 13% от населението.

Населението в трудоспособна възраст в жилищните квартали варира между 67.5% в „Разсадника” до 69% във „Факултета”. Висок процент население в трудоспособна възраст се наблюдава в „Западен парк” и зоната на бившите казарми на ГУСВ. Там жилищните сгради са обособени в компактни групи със значително по-малобройно население.

С най-голяма концентрация на население над 65 годишна възраст се отличават ж. к. „Красна поляна” 1 и 2 с 21.4%. За останалите жилищни територии  концентрацията на населението над 65 годишна възраст се движи около 19%.

Демографските прогнози за жилищните територии в района показват плавен ръст на населението в порядъка от около 350 души за ж. к. „Западен парк” до около 2 000 души за „Красна поляна” 1 и 2. 

Морфология, плътност, етажност на застрояването

Жилищните територии в района са с относително ниска плътност на застрояване – 12.4% за ж. к. „Западен парк”, 15.42% за ж. к. „Красна поляна” 1 и 2 и 9.11% за територията на бившите казарми на ГУСВ.

Интензивността, аналогично на плътността не е особено голяма. Най-висока е в ж. к. „Красна поляна” 1 и 2 (0.92), за „Разсадника- Коньовица” и „Красна поляна 3” е около 0.7, 0.44 за ж. к. „Западен парк”, 0.16 за кв. „Факултета” и 0.13 за зоната на казармите.

Реализираните плътност и интензивност в по-голямата част на жилищните квартали в района са теоретична предпоставка за добро качество на жилищната среда. Озеленяването в междублоковите пространства е богато, височините на жилищната застройка относително ниски, а натоварването на територията балансирано. 

Икономическо състояние

Районът е сред тези, в които около 65% от гражданите са по-скоро удовлетворени от своите доходи. Данните посочват, че реалните доходи за 2017 г. на физическите лица са 20% под средните за общината. Редом с районите „Връбница”, „Нови Искър” и „Банкя”, „Красна поляна” е сред районите с най-нисък оборот на компаниите за 2016 г. Предвид наличието на територии за производствени и складови нужди, тези показатели са маркер за ниски нива на добавена стойност на производството. Впечатление прави ниският брой на проекти по оперативна програма (ОП) “Иновации и конкурентоспособност” и ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Липсват проекти в зоната на производствените територии. Най-големия дял имат проектите за преодоляване на последствията от COVID-19. Те са концентрирани основно в най-западните части на района и в сферата на обслужването.

Статистиката за издадени разрешения за строеж след 2010 г. показва изключително ниска активност в района – общо 18, разпределени равномерно в урбанизираните територии. Цените на недвижимите имоти също не са сред високите, въпреки отличния потенциал на жилищната среда. Все пак най-високите за района за покупко-продажба се наблюдават в ж. к. „Западен парк”. За голяма част от територията изобщо не са налични данни, което говори за липса на сделки в сектора на недвижимите имоти.

По отношение на публичните инвестиции, територията е силно неглижирана. Макар голяма част от района да е сред зоните за целеви намеси по „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР), реализираните проекти са изключително малко – налични са данни само за 1 финансиран проект. От проектите по Общински план за развитие (ОПР 2014-2021 г.) е идентифициран само 1, който е получил финансиране – за 3 спортни площадки. Необходимо е целево насочване на средства за подобряване на публичната и техническа инфраструктура в района.

Инженерна инфраструктура

ВиК

Водоснабдителната система на района е относително добре развита. През територията преминават редица довеждащи и магистрални водопроводи. Положително е, че малка част от разпределителната мрежа е изградена от етернитови тръби. Като съществен проблем обаче може да се посочи големия дял на водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти. Това е факт за някои от основните клонове на довеждащите и магистрални водопроводи за района, обслужващи квартал„Красна поляна”, както и районите „Люлин” и „Овча купел”. Няма данни за реализирани водопроводни проекти до 2017 г.

Канализационната система е в по-незадоволително състояние. Степента на изграденост на канализационната мрежа за зоната на бившите казарми на ГУСВ и жилищната зона в местност  „Смърдан” е нулева, а за кв. „Факултета” тя е 54%. Тези ниски нива на изграденост, особено за индустриалните зони, в комбинация с водните течения, протичащи през територията на района, са предпоставка както за понижен комфорт на труд и обитаване, така и за сериозен риск от влошени екологични показатели за чистотата на реките и почвите.

Енергийна мрежа, ВЕИ и енергийна ефективност

С централно топлоснабдяване са по-голяма част от ж. к. „Западен парк”, ж. к. „Красна поляна” 1 и 2 и части от ж. к. „Илинден”. Като перспективна за топлофициране е посочена зоната на кв. „Факултета”, но към момента няма признаци за реализацията му. Немалка част от населението в района се отоплява на електрическа енергия, газ и дори твърдо гориво. За производствено-складовите територии основният топлоизточник е газ. 

Най-високи нива на общо енергопотребление за района имат кв. „Разсадника – Коньовица” и кв. „Факултета”, което е закономерно за жилищни територии с повече еднофамилни сгради и при положение, че голяма част от ж. к. „Разсадника – Коньовица” не е обслужена с централно топлоподаване. 

Добро впечатление прави относително високият дял на потребление на електрическа енергия от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в жилищните сгради в района. Над средното са и нивата на годишните енергийни спестявания в следствие на интегрирането на енергоспестяващи мерки (основно изолации) за жилищните сгради.

Транспортна инфраструктура

Улици и транспортна мрежа

Територията на район „Красна поляна” се ограничава на запад от трасето на планирания, но все още неизграден участък от Софийския околовръстен път между районите „Люлин” и „Овча купел”. На юг силен разделител в територията е жп линията София-Перник. На север е разположен бул. „Тодор Александров”, изключително натоварено градско направление, което свързва целия район „Люлин” с центъра на града, източните, южни и северни квартали. На изток бул. „Вардар” и „Никола Мушанов” затварят ринга от тежка транспортна инфраструктура, която освен да провежда необходимите пътникопотоци и минувачи е важно да осигурява и комфорт и безопасност на движението за всички участници в движението. Наскоро беше ремонтиран тунелът към ж. к. „Люлин” –  единственият реализира от планираните проект. Другите планирани са реконструкция на бул. „Никола Мушанов”, както и изграждането на кръгови кръстовища на бул. „Вардар” и бул. „Царица Йоана” и бул. „Вардар” и бул. „Възкресение”. Съществен елемент от цялостната транспортна мрежа на града, който е предвиден в границите на района, но все още не е изграден, е от участъкът от „Западна тангента” през „Западен парк”. Реализацията му би повлияла положително на свързаността на района с останалата част от София.

Градски транспорт

Територията на целия район е обслужена с автобусни линии на градския транспорт. Трамвайната инфраструктура също е добре развита и линии с номера 10, 8 и 3 могат да се ползват от и за различни части в „Красна поляна”. Метростанциите „Константин Величков” и „Вардар” дават добър пешеходен достъп на голяма част от ж. к. „Западен парк”, ж. к. „Илинден” и ж. к. „Разсадника – Коньовица”. 

Относително близо до района се намира жп гара „Захарна фабрика” –  предпоставка за бъдеща интеграция на железопътния транспорт със системата на публичния градски транспорт. В момента, а още повече след обновяването си, жп линията представлява бариера. Необходимо е да бъдат създадени чести пресичания, на правилните места, за да бъде преодолян този негативен ефект.

Велосипедна мрежа

Велосипедните трасета в района са неудобни и опасни. Единствената реализирана в рамките на района велосипедна „инфраструктура” са изключително тесните и отделени от автомобилния трафик единствено с цветна боя ленти по бул. „Никола Мушанов”. Близо до границата на района, по бул. „Тодор Александров” има аналогични ленти. Така една изключително благоприятна жилищна територия, в непосредствена близост до голям градски парк, остава почти недостъпна с велосипед. Предвижданията за свързване на съществуващото трасе по бул. „Тодор Александров” с район „Люлин” е необходимо да се реализира, следвайки съвременните добри практики, така че то да се възприема като безопасна и качествена възможност за придвижване. Изграждането на напречни връзки, които да свързват не само центъра с периферията, но и съседните жилищни комплекси („Люлин” от север и „Овча купел” от юг) е от голямо значение за създаването на добра велосипедна свързаност за района.

Трасето на т. нар. „Зелен ринг” на София преминава по границата на района със своето пешеходно и велосипедно трасе. Реализацията на този проект е все още в начална фаза, но веднъж завършен, той ще подобри свързаността на район „Красно село” с други части на града значително.

Източник: Софияплан

Пешеходна мрежа

Жилищните територии в района са с добре развита и достатъчно гъста пешеходна мрежа. Проблем за пешеходното придвижване се явява липсата на добра свързаност между отделни части от района и на района със съседни територии. Така бул. „Тодор Александров”, както и булевардите „Вардар” и „Константин Величков” се явяват съществени разделители в територията. 

Зоната на бившите казарми има значително слабо развита пешеходна мрежа. Предвид местоположението си между Софийския околовръстен път и железопътно трасе това е територията с най-големи недостатъци по отношение на пешеходна свързаност. 

Социална и здравна инфраструктура и обслужване

35% от децата до 18 г. в кв. „Факултета” са получават помощи по Закона за социално подпомагане на деца, 28% в ж. к. „Разсадника-Коньовица” и ж. к. „Западен парк”, 20% в ж. к. „Красна поляна” 1, 2, 3. 

Около 10% са лицата с увреждания над 18 г. възраст, като за ж. к. „Разсадника-Коньовица” те са почти 12.5%. 

В района са регистрирани едни от най-големите концентрации на население над 15 г. възраст, получаващо социални помощи – 27.8% в кв. „Факултета”, 17.5% в ж. к. „Разсадника – Коньовица”, 15.2% в ж. к. „Западен парк”, 14 % в ж. к. „Красна поляна 3” и 11 % в ж. к. „Красна поляна” 1 и 2.

Най-голяма концентрация на социални услуги има в кв. „Факултета”, където и обслужваните и подлежащите на социална грижа са най-много. Закономерно, гъстотата на социални услуги е висока и в ж. к. „Разсадника-Коньовица”. 

Значителен проблем в района създават „Виетнамските общежития”. От години битовата среда и жилищни условия там деградират, с което и животът на настанените там. Възможността на общината за устройване на сегашните им обитатели на друго място е ограничена. Едва 3 от 12-те постройки са разрушени с цел изграждане на нови хигиенични и удобни жилища, тъй като няма ресурс за едновременно подслоняване на всички в жилищната група. Освен свързани с битовата среда, от съществено значение са дейностите, свързани с подобряване на културно-просветната и спортна дейност, както и на социалното и здравно обслужване на населението.

Социални услуги

В района няма липса на детски заведения, а пешеходната достъпност от жилища до тях е много добра. 7 детски градини с техните филиали и 2 самостоятелни ясли обслужват нуждите на населението в района. От кандидатствалите около 240 деца без места след първо класиране остават около 70 при последния прием. Квартал „Факултета” е с по-неблагоприятна достъпност до детски заведения. Там населението между 0 и 14 г. е с най-голям дял, което предполага разширяване на мрежата от детски градини и ясли и възможно обхващане и на всички тези деца в перспектива.

Образование

Жилищните територии в района имат добър достъп до училища. 

Специфично за училищата в кварталите „Разсадника-Коньовица” и „Факултета“ е слабото представяне на учениците на изпитите за външно оценяване по български език и литература след 4-ти и 7-ми клас. Това налага целева работа за подобряване качеството на образование в района. Осигуряването на добра и сигурна среда за образование за учениците също е сред мерките за гарантиране на привлекателността на училищата и задържане на учениците в тях. 

Здравеопазване

Около 12% от населението на района е с прекъснати здравноосигурителни права, което е относително висок процент. В целия район е на разположение само един диагностично консултативен център, в ж. к. „Разсадника-Коньовица”, намиращ се близо до границата на района. Тази инфраструктура не е достатъчна и оставя значителен дял от населението без базово здравно обслужване.  

В територията на района са разположени МБАЛ „Надежда”, както и МБАЛ „Света София”. Тъй като това са обекти с надрайонно значение от изключителна важност е достъпът до тях да е бърз и безпрепядствен, а непосредствената среда да е комфортна за пациентите и техните близки.  

Културна инфраструктура, културно наследство и идентичност

В района няма много обекти на културната инфраструктура, което е често наблюдавано в периферни на градския център, предимно жилищни територии. Съществуващите обекти имат значителен потенциал да развиват по-активно своята дейност и да привлекат по-голямо внимание от страна на гражданите. Материалната база на повечето публични обекти не е добра, което също се отразява на привлекателността им.

От 8-те, регистрирани в района читалища, 5 се намират в кв. „Факултета”. Тази концентрация до известна степен компенсира липсата на други обекти за културна и творческа изява. Мрежата от читалища крие и потенциал за партньорство със Столична библиотека за поддържане на атрактивни и живи центрове за литература и четене за малки и големи. 

В района се намира  „Националният селскостопански музей” към Селскостопанската академия. Към момента този обект е по-скоро трудно достъпен, а заобикалящата го среда не съответства на значението на институцията.

По отношение на културното наследство и идентичността районът е многолик. Като недвижими културни ценности тук са регистрирани двете църкви „Св. Св. Петър и Павел“ – в едноименния парк и „Св. Възкресение Христово“ на ул. „Румяна” и бул. „Възкресение”. Потенциал на обект с качествата на недвижима културна ценност от втората половина на 20-ти век крие Първа АГ болница „Св. София”, а уникалният за града квартал от началото на 30-те години между ул. „Найчо Цанов” и бул. „Александър Стамболийски” е отразен в ОУП като територия с характерни селищни структури, респективно белег за идентичност на територията и с потенциал за развитие на културен туризъм. Значителна част от „Западен парк” също е от знаковите обекти за района. Заедно със зелените поречия на протичащите в района реки, паркът повишава качеството на живот в района и може да подпомогне преодоляването на редица социални, културни и екологични неравенства.

В района са разположени както едни от най-добре балансираните като жилищна среда комплекси – ж. к. „Западен парк”, ж. к. „Илинден” и части от ж. к. „Красна поляна”, така и някои от най-концентрираните места на жилищна нищета и лоши условия на живот – кв. „Факултета”, небезисвестните  „Виетнамски общежития”. 

Териториите около Селскостопанската академия, ВСУ „Любен Каравелов” и бившите казарми на ГУСВ също са част от историята на района. Все още в процес на съвременно преосмисляне, тази зона може да се развие, без да загуби ценния баланс между застроена среда и интензивно ползване на територията и богата зеленина..

Въздух

Жилищните квартали в район „Красна поляна” са едни от тези с най-лоши показатели за качество на въздуха. Отново тук, в кв. „Факултета”, са и най-високите показатели за брой домакинства, отопляващи се на твърдо гориво (2 615 бр. към 2011 г., стойности доближени единствено от тези за кв. „Орландовци-Малашевци” (2 200 бр.) в цяла Столична община).

Впечатление прави, че значителната площ на „Западния парк” не успява да неутрализира вредните въздействия, които имат своя пик на кръстовището на булевардите „Александър Стамболийски” и „Тодор Александров” с бул. „Константин Величков”.

Води

Северната граница на района се оформя от протичането на Суходолска река. По-голямата част от поречията на водните тела са открити, което е възможност те да се трансформират в устойчиви и привлекателни екосистеми. Това, че голяма част от поречието на Суходолска река и притоците ѝ минава през територии, предвидени за развитие на зелената система и слабо урбанизирани територии, дава устройствената възможност от най-високо ниво (по ОУП) за развитие на поречието. За част от поречията са установени устройствени и/ или имотни проблеми, като най-голяма концентрация на такива случаи има в територията на „Западен парк”, успоредно на ул. „Западна” в ж. к. „Красна поляна 1”. 

Почви

Единствено от двете страни на бул. „Никола Мушанов” има установени замърсявания на почвите в района. Положителна от своя страна е тяхната ниска степен на запечатаност. Това е най-добре откроимо в зоната на парк „Западен парк” и предвидените му разширения, следва кв. „Западен парк” и останалите жилищни територии. Този баланс предполага добро оттичане на повърхностните води, но и необходимост от повишен контрол на качеството на водите, протичащи през територията, както и на начина на ползването им на терените в производствено-складовите и жилищни зони. 

Зелена система

„Красна поляна” е район с изключителен запас от територия за развитие на зелената система. Зелената ос на парк „Западен парк”, аналогично на зелените клинове, прави връзката на района с крайградските територии и полите на „Люлин планина” и планината „Витоша”. 

В ж. к. „Разсадника-Коньовица” се намира паркът „Петър и Павел”, както и православният храм „Свети апостоли Петър и Павел”. Необходимо е подобряване на пешеходната достъпност от околните булеварди до парка. Част от обектите по периферията му възпрепятстват непосредствения достъп до парковите алеи (като бензиностанцията на ъгъла на бул. „Възкресение” и бул. „Константин Величков”). Друго ключово зелено пространство в района е парк „Лебеда”, който е разположен в сърцето на ж. к. „Западен парк”. Проектираната водна площ за съжаление е суха от години, а известният ресторант “Лебеда”, проектиран заедно с парковата част и водния обект, също не функционира.

Въпреки че по-голямата част от парк „Западен парк” е разположена в района, се забелязва, че той не успява да обслужи дори непосредствено живущите до него. Това е следствие от лошата пешеходна свързаност и неудобните подходи към него, затова на места той се превръща в разделител на територията, вместо в лесно достъпно открито пространство за отдих, спорт и общуване. Голяма част от парка все още не е реализирана, което е валидно и за други обекти на зелената система като парк „Барата”, южно от кв. „Факултета” и територията западно от ВСУ „Любен Каравелов”. Целево паркоустрояване и реализиране на тези обекти би довело до много по-пълноценно функциониране на системата и до благоустрояването на периферните зони.

В района има множество терени за спорт и спортна инфраструктура, които е добре да се свържат с мрежата на зелената система. На места (като стадион  „Септември”) те могат и да компенсират част от липсите по отношение на достъпа на жителите до зеленина.

За района е характерен добрият баланс на застрояване и озеленяване в жилищните комплекси. Така междублоковите пространства се включват пълноценно в системата от зелени обекти на територията. Но отново – за качествено придвижване и осмисляне на тези площи, като част от зеленото богатство на района, те трябва да се поддържат добре и да са удобни за пешеходно придвижване.

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е провеждането на анкети. С тази цел извършихме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата не е представителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на фейсбук страницата на „Екипът на София” и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2 566 граждани. 51 от тях са посочили, че живеят в район „Красна поляна”.

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

В анкетата са взели участие по равно жени (51,0%) и мъже (47,1%). Респондентите предимно са хора с придобито висше образование (77,1%). Обхванати са жители на район  „Красна поляна” на различна възраст, като най-голям е делът на 26-35-годишните (33,3%), следван от 46-55-годишните (19,6%) и 36-45-годишните (17,6%). По доход също са обхванати респонденти с различни профили. Най-голям е делът на респондентите, които разполагат с доход на член на домакинството от около 801-1 000 лв. (14,3%), около 1 001-1 500 лв. (14,3%) и 1 501-2 000 лв. (14,3%). 

Най-много анкетирани посочват, че са живели през целия си съзнателен живот в район „Красна поляна” (29,4%).

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Знаичтелен брой от жителите на район „Красна поляна” възприемат нивото на кварталите си като равносилно на това на повечето квартали в София (48,0%) или по-лошо от средното за града (38,0%).
Живущите в ж. к. „Красна поляна 3” и ж. к. „Факултета”, попадащи в район „Красна поляна”, са най-категорични, че кварталите им са по-лоши от средното за града.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

В последните 5 години около половината респонденти от район „Красна поляна” (46,9%) не забелязват промяна в квартала си. А всеки трети (36,7%) смята, че кварталът, в който живее, се е променил към по-лошо и е станал по-лошо място за живеене.

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района

Основно предимство на район „Красна поляна” е отличната му транспортна обезпеченост. 

Той е разположен на комуникативно място и е добре свързан с останалите части на града. 

Районът се радва на много зеленина и множество зелени площи в междублоковите пространства. 

Според някои респонденти район „Красна поляна” не е пренаселен и презастроен.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Както в много други райони в града, така и за район „Красна поляна”, основен проблем представлява амортизираната пътна инфраструктура. Тротоарите и улиците са в лошо състояние и се нуждаят от реновиране и редовна поддръжка.
Според част от анкетираните районът може да бъде значително по-чист. 

Замърсяването на въздуха също представлява проблем.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Според оценката на респондентите, действията, които следва да бъдат предприети с най-голям приоритет в район „Красна поляна”, са:

  • изграждане и поддържане в добро състояние на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа
  • поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • обновяване и поддържане на пътната инфраструктура (настилка, отводнителни принадлежности, ограничителните системи, маркировка)
  • достъп и качествена база в здравеопазването
  • удобен достъп до обществен транспорт.

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Обикновено правим машинен анализ на това какво се споделя и харесва в различни страници и групи, фокусирани върху района. В район Красна Поляна обаче публично достъпните страници са по-скоро с комерсиална насоченост и това не носи полезно знание. Съществената информация се споделя във Facebook групи, които обаче са затворени. Затова в този случай нямахме възможност да направим този анализ.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро