Район „Изгрев“

Район “Изгрев” се нарежда на 20-о място по площ и на 17-о място по брой население в Столична община, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят малко над 31 хил. души.  

Въведение

Преобладаващо функционално зониране от ОУП

Територията на “Изгрев” е заключена между бул. “Пейо Яворов” на север, бул. “Симеоновско шосе” на запад, бул. “Г.М. Димитров” на юг и “Цариградско шосе” на изток. Откроими са две основни части: значителен дял от Борисовата градина – по цялата северна и източна граница на района, и териториите на комплексно жилищно застрояване в кварталите “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” с характеристиките на част от вътрешния град.

По-детайлен поглед към населената територия показва концентрация на характерно нежилищно застрояване по протежение на бул. “Самоков”. Тук са разположени МБАЛНП “Свети Наум”, сградите на КАТ, бази и офиси на различни фирми, образователни и спортни обекти, сгради на държавни и общински дружества, дирекции, териториални подразделения и пр. Булевардът същевременно се явява граница за кварталите “Изгрев” и “Изток”(изток) от северната му страна и “Дианабад” и участъка с най-висока концентрация на нежилищни функции от юг.

Земно покритие

Неслучайно ОУП определя кв. “Изгрев” и кв. “Изток” северно от бул. “Самоков”, като територия с характерни селищни структури. Кварталите се появяват в съзнанието на мнозина с образа на елитни групи от жилищни сгради в богата на озеленяване среда.

Територии с характерни селищни структури

Факти за район “Изгрев”

Демография

Населението на района е концентрирано в южните части, като най-гъсто населен е ж.к. “Дианабад”, следван от ж.к. “Изток” и “Изгрев”. Демографската структура на района се характеризира с равномерно разпределение на относително висок дял (15-20 %) на най-младото и население (0-14) и по-нисък (10-15%) на най-възрастните (над 65 г.) Населението в трудоспособна възраст (15-65 г.) е до 65% в кв. “Изток” (изток) и кв. “Изгрев” и над 65% в ж.к. “Дианабад”. 

Прогнозите за населението до 2050 показват стабилни нива под 16 800 жители за “Изток” (изток) и “Дианабад”, и под 3 000 за “Изгрев”, като тук дори се очаква леко понижение (от 2 995 по ГРАО за 2020 г. до 2 300 по териториално диференцирани демографски прогнози на Софияплан

Гъстота на населението по ГРАО
0-14
15-65
Над 65

Морфология, плътност, етажност на застрояването

Плътността и интензивността в района са сходни за кварталите “Изток” и “Изгрев” – интензивност под 1.2 и плътност около 20 %. Сградите са предимно свободно разположени в самостоятелни имоти, оформящи уличните фронтове. Преобладаващата етажност е между 4 и 6 етажа. “Дианабад” се откроява с малко по-ниска плътност (17 %) и интензивност (1.05), което отговаря на комплексния характер на квартала с високи (7 до 10 етажа) свободно разположени в големи междублокови пространства жилищни сгради. 

Интензивност
Преобладаваща етажност

Основния обем от ново строителство е концентрирано в участъка южно от бул. “Самоков”, където се изграждат както жилищни така и нежилищни сгради. 

Кварталите в района се отличават с високи нива на полифункционалност на жилищната среда, което е признак за добро качество и удобство.

Степен на полифункционалност на жилищната среда

Икономическо състояние

Районът е сред тези, в които гражданите са по-скоро удовлетворени от своите доходи. Оборотът на компаниите в района също е от високите, а средният месечен доход на жителите на района е над средните за общината. Разпределението на проекти свързани с финансиране за развитието на човешките ресурси, иновации и образование, както и преодоляване на последствията от COVID-19, са равномерно разпределени е територията.

Удовлетвореност от доходи
Среден доход фл, проекти по ОПРЧР, ….
Проекти по ИПГВР
Проекти по ОПР

По отношение на публичните инвестиции, в територията са налице редица точкови и линейни обекти, част от проектите определени като индикативни по предходния Общински план за развитие (ОПР 2014-2021). Броят на жилищните сгради, за които се изпълняват, или вече са изпълнени мерки по енергийна ефективност, е едва 20. Това оставя значително поле за действие до постигането на осезаеми резултати.

Нивата на цените на имотите в района са високи и отговарят на тези в центъра на града. През 2020 г. квадратния метър в квартал “Изток” достига 1850 евро, следван от “Изгрев” с 1570 и “Дианабад” с 1300 евро. Цените продължават да се повишават.

Средна годишна цена на имот на кв. М. – 2020 г.

Инженерна инфраструктура

ВиК

Водоснабдителната система на района е добре развита. Територията е оградена от довеждащи и магистрални водопроводи, като такъв минава и през средата на жилищната територия по бул.” Драган Цанков” и бул. “Жолио Кюри”. Разпределителната мрежа е в голяма степен от стоманени профили. Незначителна част от трасетата на водопроводната система преминават през частни имоти.

Канализационната система също е изградена и с незначителни преминавания през частни имоти. Протичането на река Слатинска през територията и това, че някои от главните канализационни колектори преминават успоредно на речното корито налагат необходимостта от повишено внимание във връзка с качеството и чистотата на речните води. 

Енергийна мрежа, ВЕИ и енергийна ефективност

Топлофикация обслужва почти изцяло територията на района. Не са регистрирани значителни потребители на енергия от твърдо гориво или газ.

Годишно потребление на енергия от централно топлоснабдяване в жилищни сгради 2015-2017 г

Най-високи нива на общо енергопотребление за района има ж.к. “Дианабад”. Същевременно най-високи дялове на енергия от ВЕИ са регистрирани в ж.к. “Изток”.

Годишно потребление на електроенергия общо в жилищни сгради 2015-2017
Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-2017

Транспортна инфраструктура

Улици и транспортна мрежа

На територията на район “Изгрев” не се предвиждат промени в уличната мрежа. Предвиждат се единствено частични реконструкции и рехабилитации на улици. Планира се изграждането на част от Трети градски ринг по границата на района, а именно връзката между ул. “Тодор Каблешков” и ул. “Хенрих Ибсен” към бул. “Г. М. Димитров”. Това би подобрило връзката на района с териториите в западна посока. 

Инвестиционни проекти – улична мрежа, изградени улици от ПУМ

Градски транспорт

Автобусни и тролейбусни трасета
Метро

Районът е добре обслужен от градски транспорт, както посочват и жителите му. През средата на територията, по продължение на на бул. “Драган Цанков”, преминава трасето на линии М1 и М4 на метрото. Автобуси и електробуси се движат по основните булеварди и улици в района – бул. “Яворов”, бул. “Самоковско шосе”, ул. “Никола Габровски” и бул. “Г.М. Димитров”. От изток района граничи с бул. “Цариградско шосе”, по който преминават множество автобуси и тролейбуси, осигуряващи достъп до голяма част от територията на общината.

Велосипедна мрежа

На територията на района няма реализирани велосипедни трасета. Приоритетни според различни общински планове са велосипедни трасета както в направление изток/запад, така и север/юг, които тяхната реализация значително би подобрила велосипедната свързаност на територията, особено предвид възможността за устройване на трасета в богатата зеленина на Борисовата градина. 

Макар да не се счита като част от формалната велосипедна система районът се свързва велосипедно от кв. “Изток” през Борисовата градина по главната алея и подлеза на бул. “Яворов” при къпалнята “Мария Луиза”. Тъй като този подлез е единствена връзка за велосипедисти и пешеходци тази точка има необходимост от повече грижа и внимание. 

Повече информация за качествата и интензивността на ползване на велосипедната инфраструктура е налична на сайта на Софияплан.

Изградена велосипедна мрежа/ Приоритетни разширения

Трасето на т.нар. “Зелен ринг” на София преминава през територията на “Изгрев”. От “Симеоновско шосе” по бул. “Самоков” и поречието на река “Слатинска” в рамките на района този проект ще подпомогне регенерацията на градската тъкан в някогашната индустриална зона, която бързо подменя ниските и широкоплощни стопански сгради с интензивно жилищно строителство. Рингът би подобрил връзката с районите “Слатина” и “Лозенец”. Може да се каже, че реализацията на ринга стартира именно от район “Изгрев” с приетия подробен план за изграждането му в отсечката от ВТУ “Тодор Каблешков” до гара “Пионер”.

Източник: Софияплан

Пешеходна мрежа

Пешеходна мрежа и интегрираност на пешеходната мрежа около инфраструктурни делители

Пешеходната мрежа в района е с добра гъстота, като дори лесопарковите части на Борисовата градина позволяват добро пешеходно придвижване. Проблем обаче се явява свързаността на пешеходната мрежа напречно през бул. “Яворов”, както и през бул. “Цариградско шосе” между бул. “Яворов” и ул. “Незабравка”. 

Социална и здравна инфраструктура и обслужване

Районът не се отличава с наличието на голямо разнообразие от социални услуги. В ж.к. “Изгрев” те са 3, в “Дианабад” – 1, а в квартал “Изгрев” липсват. Положително е, че и нивата на хора с различни социални нужди са относително ниски – под 15 % са подпомаганите деца до 18 г., под 10 % лица с увреждания над 18 г. и около 10 % лица над 15 г., получаващи социални помощи. Тези нива дават възможност за по-прецизно насочване на услугите към нуждаещите се.

Концентрация на социални услуги

Социални услуги

В района има 7 общински детски градини и една ясла. Макар че разпределението им в територията е относително добро, а пешеходния достъп до тях е отличен, те не успяват да обслужат търсенето в района, което се увеличава вследствие строителството на нови жилищни сгради със значителен обем в някои от частите на района. 

Брой детски заведения
Пешеходен достъп до детски заведения

Образование

Схемата на концентрацията на учебни заведения показва добро разпределение в населената част на района. 100 % от населението в кв. “Изток” и “Дианабад” има пешеходен достъп до училище и единствено кв. “Изгрев” отстъпва с 46 %. 

Концентрация на образователна инфраструктура
Пешеходен достъп до училище

Здравеопазване

Интересно за район с високи нива на доходи и удовлетвореност от тях а е относително високия дял на хора с прекъснати здравноосигурителни права – 18 %. Наличието на 2 ДКЦ в района води до значителни проценти на необслуженото население, като показателите за ж.к. “Дианабад” са по-добри (23 до 30 %), заради по-доброто разположение на поликлиниката в територията на квартала, докато за “Изгрев” и “Изток” нивата на необслуженото с лесен пешеходен достъп население са съответно 63 и 78 %. Концентрацията на други обекти на здравната инфраструктура и на обслужващите ги обекти компенсира това и подобрява достъпа до здравна грижа. 

Достъп на населението до ДКЦ
Концентрация на здравна инфраструктура

Културна инфраструктура, културно наследство и идентичност

По отношение на културната инфраструктура районът не се отличава със  задоволително количество обекти като галерии, пространства за култура и събития, независими места и пр., което не е необичайно за жилищни територии. В квартал “Изгрев” няма нито един културен обект, в ж.к. “Дианабад” е един, а малко по-високи са нивата на обслужване с културни обекти в ж.к. “Изток”, като повечето от тях са неформални – т.е. обекти които изпълняват и културни функции, но не са посветени само на култура. В района се намира “Музея за изкуство от периода на социализма” към “Националната художествена галерия”, който обаче не е особено разпознаваем, а достъпа до него – затруднен.

Три са регистрираните в района читалища, като 2 от тях са в ж.к. “Дианабад” и едно в кв. “Изток”. Липсата на подадена информация за развиваната дейност на читалищата в ж.к. “Дианабад” водят до предположението, че реално единственото активно действащо читалище е това в кв. “Изток”.

Места за култура
Читалища

По отношение на културното наследство в района има едва 4 декларирани исторически недвижими културни ценности, както и Дендрариума и частите на Борисовата градина, които се явяват охранителна зона на груповия паметник на градинското и парково изкуство. Къщата на Константин Щъркелов до посолството на Куба не е в добро състояние и минувачите няма как да разпознаят, че това е бил домът на толкова бележит художник. Къща и ателие на художника Ненко Балкански на ул. “Латинка” е маркирана с паметна плоча и към днешна дата за радост е обект на културата, а именно – Къща за литература и превод. Жилищната сграда свързана с живота на Карел Шкорпил, също на ул. “Латинка”, към днешна дата не съществува, макар още да фигурира като културна ценност в картата на НКЦ, поддържана от ГИС София. В квартал “Изгрев” се намира и къщата и ателие свързани с живота на художника Никола Мирчев на едноименната улица. Сградата е в добро състояние, но за минувача не става ясно каква е нейната историческа стойност.

Потенциални обекти за защита и популяризация като културно наследство от периода след Втората световна война – https://sofiaplan.bg/portfolio/nkc/ 

В район “Изгрев” има значителна концентрация на забележителни обекти на следвоенната архитектура, както и обекти и характер, които имат потенциал за представяне качествата му, но и привличане на интереса към опознавателен, културен, архитектурен, а и поклоннически туризъм за софиянци и гости на столицата, вън от центъра на града. 

Изключително качествена и характерна жилищна среда в квартал “Изгрев”, Борисовата градина, архитектурата на множество представителни обекти на различни чуждестранни представителства, градината свързана с делото на Петър Дънов, множество обекти за спорт и отдих и редица други, всички в доста добра връзка с градския център, открояват района като място с ярка идентичност и множество причини за посещение.  

Въздух

Качеството на въздуха в района е относително добро, като повишени концентрации на азотни оксиди има в ж.к. “Дианабад” от двете страни на ул. “Никола Габровски” при връзката с бул. “Г.М. Димитров”.

Разпределение на средногодишните концентрации на азотни оксиди с отчетено средногодишно фоново ниво на NO2 от 3мг/м3 за 2018 г.

Води

През територията на района протича река “Слатинска”, която в голяма част от застроената територия е проведена в бетонно корито. Този природен ресурс може да се интегрира значително по-добре в територията, за която на много места към момента се явява “гръб”, а поречието е оформено като неформални паркинги.

За част от речното течение са отчетени устройствени или имотни проблеми, което затруднява качественото управление на реката. 

Положителна характеристика за района е, че цялата територия е с покритие с услугата пречистване на водите. 

Територии с покритие на услугата “пречистване на води”, реки и участъци от реки с установени проблеми

Почви

Дял на незапечатани почви

Според картата на почвите според степента им на запечатване районът е с добра пропускливост (между 45 и 50 % за урбанизираните територии), а участъците на съществуващите и предвидени зелени площи за широко обществено ползване са предимно незапечатани. Това осигурява добро оттичане на повърхностните води и осигурява по-добри условия по отношение на задържането на топлина. Няма данни за отчетени или потенциални замърсявания на почвите.

Зелена система

“Изгрев” е един от районите с отлично местоположение спрямо територията на Борисовата градина, части от която попадат в границите на района от север и запад.

Районът се отличава и с добро количество на високата дървесна растителност в самите жилищни територии, което освен че дава характерен облик намалява и степента на риск от топлинни вълни. 

Почти всички територии, предвидени за озеленяване в ОУП, са реализирани. Характерни за частите на района с комплексно застрояване са богато озеленените междублокови пространства, които интегрират места за отдих, игра и социализация. Необходими са действия за подобряване на зелената мрежа по продължение на бул. “Г.М. Димитров”, където се забелязва драстична разлика с останалите части на района по отношение на озеленяването. Други мерки, които биха подобрили качеството на зелената система и достъпа до нея освен поддръжката на зелените пространства са предвиждането на качествени и безопасни връзки с територията на Борисовата градина, обмислянето на допълнителни връзки на отделните части на парка (през бул. “Яворов”) и по-добра интеграция на р. “Слатинска” с тъканта района. 

Чувствителността на гражданите в “Изгрев” към запазване на зелени площи в района е висока, като потенциалното им застрояване се посреща със силна съпротива. 

Паркове и градини по ОУП, дървесни масиви, пешеходна достъпност до паркове и градини, сгради без пешеходен достъп до паркове и градини

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на фейсбук страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 в проучването взеха участие 2566 граждани. 63 от тях са посочили, че живеят в район “Изгрев”.

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

В анкетата са взели участие над два пъти повече жени (69,8%) спрямо мъжете (28,6%). Респондентите предимно са хора с придобито висше образование (88,5%). Обхванати са жители на район “Изгрев” на различна възраст, като най-голям е делът на 36-45-годишните (28,3%), следван от 46-55-годишните (25,0%). По доход също са обхванати различни профили респонденти. Най-голям е делът на респондентите, които разполагат с доход на член от домакинството над 3000 лв.  (17,2%).
Най-голям дял  анкетирани посочват, че са живели през целия си живот или от деца  в района (39,7%).

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Двама от всеки трима анкетирани респонденти от район “Изгрев” (68,3%) са готови да заявят, че кварталът им е по-добър от средното за града. Това важи и за трите квартала в рамките на района – ж.к. “Изгрев”, ж.к. “Изток” и ж.к .“Дианабад”.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

Около половината от анкетираните жители на район “Изгрев” (50,8%) обаче смятат, че през последните 5 години районът им се променя “към по-лошо – става по-лошо място за живеене”. Тази тенденция в най-висока степен се наблюдава в отговорите на жителите на ж.к. “Изгрев” и в известна степен в споделените мнения от жители на ж.к. “Изток”.

Останалите мнения на респондентите от района се разпределят между наблюдения за липса на промяна (20,6%) и промяна по-скоро в положителна посока (28,6%). Оценката за развитието на ж.к. „Дианабад“, която дават неговите жители, е разнопосочна.

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района

Район “Изгрев” привлича с много зеленина. В границите на района се намира част от парк „Борисова градина“, както и “Ловният парк”. Според някои от споделените мнения районът предлага тишина и спокойствие на живущите в него.

Градският транспорт е удобен и дава бърз достъп до повечето части от града. През района преминава метро линия, което внася допълнително удобство при придвижване. Като цяло разположението на район “Изгрев” е удобно –  в близост до центъра и комуникативно спрямо останалите части на града. 

Търговската мрежа в района е добре развита и има налични достатъчно хранителни магазини. Според част от отговорите и мрежата от детски градини и училища е добре развита и с добро ниво на предлагано образование.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Основните проблеми в район “Изгрев” са свързани със състоянието на пътната инфраструктура и наличието на достатъчно паркоместа. Съществен проблем представлява също така тенденцията към презастрояване и пренаселване на някои части от района, което се отразява и върху капацитета на училищата и детските градини в него. 

Според отговорите на някои от респондентите чистотата и поддръжката в район “Изгрев” не са на достатъчно добро ниво, междублоковите пространства и зелените площи са занемарени и е необходима повече грижа. 

Част от респондентите се оплакват от поведението на някои живущи, а други – от недостатъчната осветеност на някои части  на района.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Темите, които следва да се вземат под внимание с приоритет, когато се планира развитието на район “Изгрев”, са: 

  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Изграждане и поддържане в добро състояние на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа
  • Ограничаване на презастрояването
  • Сигурност и безопасност в квартала
  • Регулация и разрешаване на проблемите с паркирането

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Направихме и машинен анализ на това, което се споделя и харесва в най-голямата група, фокусирана върху район “Изгрев” – Квартал Дианабад – София. Членовете на тази група наброяват над 10 000 човека.  Анализът обхваща периода от средата на месец август 2022 до средата на месец август 2023 година. 

Сред най-често използваните изрази в групата, за една година назад, са: “студентски град”, “Столична община”, “детска площадка”, “нова кооперация”, “добрите стопани” и “огромни сърца”. Тези изрази показват засилен интерес на членовете към работата на институциите, развитието на градската среда и добрите примери от ежедневния живот в квартала. 

Темите, които предизвикват най-много реакции в групите, са:

Живеещите в район “Изгрев” са хора, които осъзнават предимствата и проблемите на кварталите си. Те оценяват високо усилията и инициативите за поддръжката и разкрасяването на градската среда.  И в тази група темите на фокус са от стандартните, вече срещани при анализите на социалните мрежи на районите, разгледани до момента.

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Илинден

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Искър

Очаквай скоро

Красна Поляна

Очаквай скоро