Район „Илинден“

Районът е разположен в северозападната част на София, в близост до центъра, на площ от 3 310 дка. Район “Илинден” е на 18-то място по население в Столична община – в него живеят 30 336 души. Жилищните квартали, част от района, са “Илинден“, „Захарна фабрика“, „Гевгелийски“ и „Света Троица“, отличаващи се, като едни от по-старите комплекси в Столична община. 

Факти за район “Илинден”

Демография

Голям дял от населението на район “Илинден” е в трудоспособна и подтрудоспособна възраст – над 65 % от жителите попадат в групата 15-65 годишна възраст, а около 14% от населението на района спада в групата 0-14 години, което е по-нисък дял сравнено с южните квартали на града. Впечатление прави демографската структура на ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. Илинден”, където хората над 65 годишна възраст съставляват около 21% от всички жители, което доближава тези квартали до централните градки части, където обикновено наблюдаваме високи процент на жители в пенсионна или предпенсионна възраст.

Морфология, плътност, етажност на застрояването

Въпреки близостта на район “Илинден” до централните градски части, брутната плътност на застрояване се запазва сравнително ниска в жилищните му квартали. С приблизително 15% плътност на застрояване за всички жилищни единици, районът се откроява с една балансирана територия, с добре планирани междублокови пространства и хармонично разпределени функции и зелени площи. Особено открояващи в морфологията си са ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден”, където преобладаващата етажност не надхвърля 3 етажа, запазвайки първоначално планираните си междублокови пространства. Поради начина си на планиране и застрояване жилищните квартали на района устояват на инвестиционния натиск, наблюдаван през последните десетилетия в столицата. Докато неразвитите или слабо застроени райони на София преминават през завидно бързо или дори стихийно развитие, район “Илинден” успява да съхрани историческия си характер и облик, оставяйки малко площи за застрояване и допълнително уплътняване. Поради първоначално добре планираната  и реализирана  територия, ново застрояване наблюдаваме единствено на отделни точки – предимно до големите комуникационни трасета.

Икономическо състояние

Изследванията показват, че сравнително нисък процент (63%) от жителите на района са удовлетворени от своите доходи, особено в сравнение с граничещите квартали от централните градски части, където този показател е приблизително 90% от общото трудоспособно население. Тази статистика се затвърждава с показателите за среден месечен доход, като “Илинден” бележи около 23% по-нисък от средния за общината. В комбинация тези два индикатора обрисуват основните проблеми от гледна точка на платежоспособност и стандарт на живот в района.

Същевременно сравнително малък е броят на въпозлзвалите се от различни програми, свързани с развитието на човешките ресурси, иновации и образование, както и преодоляване на последствията от COVID-19, в сравнение с централните и южни райони на София.

По отношение на публичните инвестиции, територията не се откроява с висока степен на реализация на проектите, определени като индикативни по предходния Общински план за развитие (ОПР 2014-2021), като в жк. “Захарна фабрика” почти липсват такива.  Изключително малък остава броят на сградите, възползвали се от субсидия за саниране на жилищния фонд – само 3 за целия административен район в ж.к. “Гевгелийски”, ж.к. “Илинден” и ж.к. “Света Троица”. Предвид характера и периода на застрояване на кварталите в района, приоритет в инвестициите все повече ще трябва да бъде цялостното подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.

Инженерна инфраструктура

ВиК

Водоснабдителната система на района е относително добре развита. През територията преминават редица довеждащи и магистрални водопроводи, а инфраструктурата е относително равномерно разпределена. Липси във водоснабдяването и гъстотата на мрежата се забелязват единствено в индустриалната зона на “Захарна фабрика”, където към този момент няма активна дейност или живущи. Разпределението на мрежата по материали, от които е изградена, показва, че делът на етернитовите тръби е сравнително малък, с няколко изолирани отсечки в ж.к. “Гевгелийски”, ж.к. “Илинден” и “Света Троица”. Степента на изграденост на канализационната мрежа показва почти пълно покритие на територията, като не се открояват зони или квартали с видими проблеми. 

Енергийна мрежа, ВЕИ и енергийна ефективност

Статистиката за годишно потребление на електроенергия за отопление в жилищни сгради показва много високи показатели в ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден”, поставяйки тези два квартала на челна позиция в София по този индикатор. Тази статистика не е изненадваща и е в пряка корелация с показателите за потребление на енергия от централно топлоснабдяване, каквото в тези два квартала на практика липсва. Много обитатели на района, особено тези в ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден”, се отопляват на твърдо гориво, което освен че замърсява въздуха е и сред по-неефективните начини на отопление. 

В нормите се запазват енергийните показатели на ж.к. “Света Троица” и “Захарна фабрика”, където наличието на топлопреносна мрежа до голяма степен определя енергийното потребление на кварталите. “Света Троица” се откроява с високи за района показатели за годишно потребление на енергия от централно топлоснабдяване, което най-вероятно се дължи на остарелия сграден фонд и ниската му енергийна ефективност.

Транспортна инфраструктура

Улици и транспортна мрежа

По отношение на инвестиционните проекти, засягащи уличната мрежа, район “Илинден” не се откроява с особено значими резултати. Два са основните реализирани проекта в рамките на административния район – ул. “Цар Симеон”, в отсечката от ул. “Опълченска” до ул. “Хайдут Сидер” и част от бул. “Сливница”. Докато това са две важни отсечки за комуникацията на района с центъра на града, не се наблюдават значими инвестиции в вътрешно-кварталните улици.

Градски транспорт

По отношение на градския транспорт район “Илинден” е добре обслужен в основните си направления и разполага с изградена мрежа от целия набор от типове масов градски транспорт. Основни обслужващи спирки за района, макар и позиционирани в неговата периферия са метроспирките “Вардар” и “Константин Величков”. Обособеното трамвайно трасе по бул. “Константин Величков” предоставя ценна връзка на кварталите, както с метростанциите, така и по направлението север-юг и централните столични квартали. Обособената бус лента преминаваща през бул. “Сливница” осигурява бърза връзка по направлението изток-запад. Особено важно за района са трите основни трамвайни трасета по ул. “Цар Симеон”, ул. “Габрово” осигуряващ връзка на ж.к. “Света Троица” и обособеното трамвайно трасе по бул. “Константин Величков”.

Велосипедна мрежа

Изградената велосипедна мрежа, обслужваща район “Илинден” към този момент е крайно недостатъчна и разпокъсана. Две са основните трасета, засягащи района- по бул. “Сливница” в отсечката от бул. “Константин Величков” – Западен парк и по бул. “Тодор Александров”, свързващ кварталите с централните градски части на града. Така оформена велосипедната мрежа не предоставя добра вътрешно-квартална свързаност с пълна липса на довеждащи второстепенни велоленти и трасета. Малогабаритната еднопосочна велолента, преминаваща по бул. “Тодор Александров”, създава впечатлението на опасна, незащитена и поради тази причина, не особено предпочитана алтернативна транспортна връзка. Преброявания на потоците са направени през 2020 и 2021 г. от Софияплан и те показват, че велосипедната инфраструктура в района почти не се използва.

Пешеходна мрежа

Пешеходната мрежа в кварталите, част от район “Илинден”, е с достатъчна гъстота и габарит. Силно впечатление прави пешеходният характер на кварталите поради комбинацията от основните параметри на застрояване – гъстота на застрояване, височина на сградите и наличие на зелени и пешеходни зони. Въпреки това в района се открояват няколко основни проблема от гледна точка на пешеходно придвижване. Основен проблем са пешеходните връзки през най-натоварените улици в района. Това са именно булевардите “Сливница”, “Константин Величков” и “Царица Йоана”. Големият габарит на тези трасета, в комбинация с недостатъчния брой пешеходни пътеки, създават значителни затруднения и забавяне на пешеходното придвижване и връзката с центъра на града. Така обрисуваната картина се подсилва и от наличието на светофари с бутон за пешеходците при основните пресичания, което допълнително ощетява пешеходците. 

Социална и здравна инфраструктура и обслужване

Социални услуги

Анализите показват, че социалните услуги (например детски градини) в район “Илинден” са равномерно разпределени във всички квартали.  Завишената бройка (4 бр.) на обекти на социалните услуги намираме в ж.к. “Захарна фабрика”, което е от изключителна важност предвид концентрацията на социално слаби жители в този квартал.

Образование

Анализът за образователната инфраструктура показва разнопосочни резултати в този ресор. Докато ж.к. “Гевгелийски”, ж.к. “Илинден” и “Света Троица” са напълно обслужени с пешеходен достъп до училища, то показателите са съвсем различни в ж.к. “Захарна фабрика”. Данните сочат, че едва 35% от населението там пешеходен достъп до образователни заведения. Причините за това могат да бъдат както морфологията на квартала, гъстотата на население и планираната инфраструктура, така и историческото развитие на квартала и отпадналата му индустриална функция. Качеството на образованието не е ниво. Резултатите от външното оценяване показват нисък среден резултат за кварталите ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден”, които от своя страна са добре обслужени от учебни заведения.

Здравеопазване

Здравната инфраструктура в район “Илинден”  е разпределена добре териториално. Особена концентрация на здравни обекти наблюдаваме в кварталите ж.к. “Гевгелийски”, ж.к. “Илинден” с близо 30 обслужващи обекти. В противовес на тези данни се оказва достъпът на населението до ДКЦ в тези квартали. Анализите показват, че едва 16% от жителите на двата квартала разполагат с пешеходен достъп до ДКЦ. Докато здравните обекти в останалите квартали в район “Илинден” – ж.к. “Захарна фабрика”, “Света Троица” не са толкова много на брой (общо 18) – тези жилищни единици са почти на 100% обслужени с пешеходен достъп до диагностично-консултативни центрове.

Въздух

Модела за разпределение на средногодишните концентрации на азотни оксиди показва относително завишени стойности по периферията на административния район. Основна концентрация на този замърсител се наблюдава при възловите кръстовища на големите пътни артерии, граничещи с района – бул. “Тодор Александров” и бул. “Александър Стамболийски” при пресичанията им с бул. “Константин Величков”. Преброяване от НСИ за брой домакинства, отопляващи се на твърди горива, не показва повишено потребление по този показател. Въпреки това ясно се откроява ж.к. “Захарна фабрика” с почти 3 пъти повече домакинства, използващи твърдо гориво за битовите си нужди, като има голяма вероятност тези показатели да не отговарят на действителността. Анализът за разпределение на средногодишните концентрации от всички източници на ФПЧ10 показва повишени стойности отново в периферията на административния район, като кварталите ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден” са най-засегнати с показатели, попадащи в горната граница на нормите.

Води

През територията на район “Илинден” не преминават значими речни корита и водоеми. Въпреки това от значение за административния район са граничещите с него Перловска река, преминаваща по периферията на Западен парк и Владайска река, преминаваща през бул. “Сливница” и “Лъвов мост”. Екологичното състояние на тези реки и тяхното микроклиматично въздействие са от особена важност за всички граничещи квартали. Развитието и опазването на тези речни корита като социални и екологични зони би допринесло за цялостното атмосферно, климатично и рекрационно състояние на район “Илинден”.

Почви

Зона с установено замърсяване на почвите в район “Илинден” е ж.к. “Захарна фабрика”. Това се дължи на отпадналия индустриален характер на тази зона, липсата на  рекултивация и план за развитие на изоставените индустриални сгради, обекти на културното наследство. Текущата функция на този квартал като жилищен следва да определи и приоритетни намесите за неговото рекултивиране и овладяване на замърсяванията и рушащия се сграден фонд, което би дало не само възможност за развитие на квартала като културен резерв, но и опазване на здравето на нарастващото му население.

Зелена система

От гледна точка на зелената система, район “Илинден” разполага с изключително разнообразен набор от обекти, обслужващи почти цялото население. От особена важност за района на първо място се явява парк “Света Троица” с характерния си облик на малък градски парк с голямо концентрация на ежедневни посетители. Широките междублокови пространства, характерни за жилищните квартали проектирани и изградени през 70-те и 80-те години на 20 век, все още осигуряват хармонична жизнена среда и площи за отдих на кварталите ж.к. “Гевгелийски”, ж.к. “Илинден” и “Света Троица”. Въпреки, че общото им състояние е по-скоро незадоволително, подари липса на значими ремонтни дейности през последните години, тези пространства притежават собствен облик и характер, обусловен от доброто им териториално разпределение, цялостен баланс на територията и височината на застрояване. Значението на междублоковите пространства са силно подсилени от желанието на жителите със собствени усилия да поддържат и развиват зелените си пространства. Зацветените партери, самоделните пейки и плодните дръвчета са само някои от белезите, показващи привързаността на хората и припознаването на площите като собствени. Най-важна остава близостта на района до Западен парк, част от така наречените зелени клинове на София. Паркът притежава характер на лесопаркова територия с по-близко до естественото природно състояние зелени територии. По този начин жителите на район “Илинден” имат досег до парк с изключително богат природен капитал. За съжаление, основен проблем остава лощоят пешеходен достъп до Западен парк. Жителите на ж.к. “Света Троица” са с изключително затруднен достъп поради големите инфраструктурни делители на бул. “Сливница” и моста, пресичащ прилежащия ж.п. ареал. Самите железопътни линии остават без реално безопасно пешеходно пресичане.

Aнкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на фейсбук страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 в проучването взеха участие 2566 граждани. 38 от тях са посочили, че живеят в район “Илинден”. 

Разпределение на попълнилите анкетата по квартал:

Какъв е профилът на хората участвали в анкетата

В анкетата са взели участие над два пъти повече жени (68,4%) спрямо мъжете (26,3%). Най-висок е делът на респондентите с придобито висше образование (68,4%). Делът на респондентите със средно образование е 26,3%, а на придобилите полувисше образование  – 5,3%.
Обхванати са жители на район “Илинден” на различна възраст, като най-голям е делът на 26-35-годишните (32,4%), следван от 36-45-годишните (20,6%). По доход също са обхванати различни профили респонденти. Най-голям е делът на респондентите, които разполагат с доход на член от домакинството около 1001-1500 лв.  (23,7%).
Най-много анкетирани посочват, че са живели през последните повече от 20 години (28,9%) в район “Илинден” или дори през целия си живот (26,3%). 

Приблизително от колко години живеете в този квартал/това населено място?

Вие сте:

Моля, посочете Вашата възраст:

Коя е най-високата степен на образование, която сте придобили:

Доход:

Каква е нагласата на хората към района

Най-голям дял от респондентите от район “Илинден”, взели участие в анкетата, определя състоянието на квартала си като обичайно за повечето квартали в града (44,7%).
Живущите в ж.к. “Света Троица” и ж.к. “Илинден” по-често са склонни да определят състоянието на кварталите си като по-добро от средното за града. Респондентите от ж.к. “Захарна фабрика” са единодушни, че състоянието на квартала им е по-лошо от средното за града.

Ако трябва да сравните цялостното състояние на Вашия квартал спрямо другите квартали в града, какво бихте казали:

Споделените мнения от анкетираните са разнородни по  отношение на развитието на район “Илинден” в последните 5 години. Живущите в района забелязват предимно негативна промяна  (43,2%) или липса на промяна (37,8%). Приблизително една пета от респондентите отчита развитие в положителна посока (18,9%). 

Според по-голямата част от мненията, споделени от живеещи в ж.к. “Света Троица” и ж.к. “Захарна фабрика”, кварталите се развиват предимно в негативна посока през последните 5 години. Живущите в ж.к. “Гевгелийски” и ж.к. “Илинден” по-скоро не забелязват промяна, като в случаите, в които е отчетена промяна в ж.к. “Илинден”, тя е в положителна посока.

Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете, през последните 5 години?

Какви са предимствата на района

Едно от основните предимства на район “Илинден” е изобилието от зеленина. На територията на района се намира парк “Света Троица”, а в близост е и Западният парк. 

Има множество зелени площи и дървета по улиците.
Градският транспорт в района също е на добро ниво. Има разнообразие от различни видове градски транспорт, включително и метро. Като цяло район “Илинден” е определян като “комуникативен” от живущите в него и добре свързан с останалите части на града. Предимство е и близкото разположение спрямо центъра на града. 

Район “Илинден” е добре обезпечен от страна на магазини и услуги, като на разположение на живущите е и пазарът „Димитър Петков“. Има също така достатъчно училища и детски градини в района. 

Част от респондентите посочват, че районът не е презастроен и пренаселен, от което следва по-лесно намиране на паркоместа, повече тишина и спокойствие.

Кои са най-големите предимства на квартала, в който живеете?

Какви са проблемите в района

Все пак според почти половината от анкетираните паркирането в район “Илинден” става все по-трудно. Състоянието на улиците и тротоарите е лошо, а също и чистотата и поддръжката в района не са на добро ниво. Част от сградите са стари и занемарени и имат нужда от саниране.
Според мненията на някои от анкетираните от район “Илинден” проблем представлява поведението на живущите роми в района, както и на бездомните лица, които биват настанявани в Кризисен център за настаняване на бездомни в ж.к. “Захарна фабрика”. 

Жителите демонстрират недоволство и към управлението на район “Илинден”. Споделени са мнения, че липсват действия и контрол от страна на управата по теми, свързани с презастрояване, коли, извън движение, заемащи паркоместа, поведение на ромското население и на бездомните лица в района и др. Липсва също така добра организация при поддържане на чистотата и хигиената на кварталните зелени площи и паркове.

Кои са най-големите проблеми на квартала, в който живеете?

Приоритетни теми за развитие

Петте приоритетни теми, по които следва да бъдат предприети мерки за развитието на район “Илинден”, са:

  • Сигурност и безопасност в квартала
  • Поддържане на чиста среда, тротоари, градинки, пейки, площадки
  • Изграждане и поддържане в добро състояние на детски площадки, междублокови пространства, спортни игрища и паркова мрежа
  • Достъпни и привлекателни детски градини и училища
  • Достъп и качествена база в здравеопазването

На графиката са представени средните стойности за степента на важност на всеки от приоритетите, оценени от респондентите. Всяка средна стойност е изчислена на база на отговорите по скалата от „1-Изобщо не е важно“ до „5-Изключително важно е“, вкл. отговорите 0 – „Не подкрепям мярката“.

Анализ на социалните мрежи

Направихме и машинен анализ на това какво се споделя и харесва в най-значимата група, фокусирана върху район “Илинден” – ж.к. Света Троица.  Членовете й наброяват около 20 000 човека, което е повече от половината от населението на целия район. Анализът обхваща периода от средата на месец август 2022 до средата на месец август 2023 година. 

Сред най-често използваните изрази в тези групи, за една година назад, са: “Столична община”, “Света Троица”, “движение по пътищата” и  “промяна на закона”. Тези изрази показват засилен интерес към институциите, тяхната работа и случващото се в квартала и района. 

Темите, които вълнуват членовете на тези групи допълват картината на интересите им, са:

Членовете на групата на квартал “Света Троица” се вълнуват от емоционални постове и такива свързани с облагородяването на градската среда. Отново красивите гледки и сътвореното от ръцете на доброволците, подобно на постовете в групите на други квартали, намират одобрение и получават много харесвания. Хората също така съчувстват на човешката трагедия и не остават безучастни, изразявайки гражданската си позиция с мирен протест или с публикуване на мнение. В крайна сметка пост с автомобила на безизвестна “Дулсинея”, отрупан с червени червени рози, е именно постът, предизвикал най-голям интерес в групата. Розите си оставят пътя към много дамски сърца, а милият жест все по-рядък, но и по-ценен в ежедневната въртележка на живота!

Избери район за да научиш повече

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Искър

Красна поляна

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Красна Поляна

Очаквай скоро