Район „Банкя“

Район “Банкя” е на пето място по площ в Столичната община, характеризиращ се с обширна територия, което е типично за периферните райони. В същото време той се нарежда на последно място по брой население, като по данни от националното преброяване от края на 2021 г. в района живеят по-малко от 13 хил. души. 

Факти за район “Банкя”

Районът се състои от общо две на брой села – Иваняне и Клисура, както и един град – Банкя, включващ централната част на града и кварталите “Свети Стефан”, “Изгрев”, “Вердикал”, “Михайлово” и “Градоман”, както и прилежащите към тях вилни зони. Село Банкя е обявено за град през 1969 г. и обособен като административен района към Столична община през 1979 г.

Децата в район “Банкя” съставляват 15.2% от общия брой жители, което е обичайното съотношение и за другите райони в Столична община. От друга страна, районът е на четвърто място по застаряващо население – пенсионерите са 22.4% от общия брой жители на района.

Поради своята селищна структура, районът се характеризира с ниско строителство (до 3 етажа) от основно еднофамилни къщи, ниска плътност на застрояване и много ниска гъстота на населението. 

Район “Банкя”, а в него особено градът и село Иваняне, попадат сред районите с голям брой издадени разрешителни за строеж в периода 2010-2020 г. 

Типично за периферен район с малобройно население в “Банкя” публичните инвестиции са малко. Наблюдават се единични проекти, свързани с уличната мрежа, няколко проекта по Общинския план за развитие и нито един проект по Интегрирания план за възстановяване и развитие от 2014 г.

Въпреки това “Банкя” се нарежда сред районите с най-висок среден месечен доход, заедно с другите, предимно южни административни райони. 

Район “Банкя” е добре обезпечен с инженерна инфраструктура. Налична е гъста и добре свързана водорповодна мрежа. Прави впечатление, че част от нея, предимно магистрални водопроводи, преминава през частни имоти. Това е сериозен проблем, тъй като е пречка пред обслужването и поддръжката на тази инфраструктура – при авария или планов ремонт се налага частният собственик да позволи достъп, което от своя страна затруднява и дори поставя под риск ремонта. Наблюдава се по-висока концентрация на стари етернитови тръби в границите на с. Иваняне. 

Що се отнася до канализационната мрежа, проблемът със собствеността на имотите, през които тя преминава е с по-малки мащаби спрямо този при водопроводната. От гледна точка на изградеността, най-сериозна липса на канализация се наблюдава в двете села и вилните зони. 

Въпреки това в район “Банкя” има най-много изпълнени проекти, както за водопроводната така и канализационната мрежи, спрямо останалите райони в общината. 

Голяма част от жителите на “Банкя” се отопляват на твърдо гориво. Централно отопление няма в нито една част на района. За сметка на това, газопреносната мрежа е силно развита с планове за допълнително разширяване и уплътняването ѝ, като значима част от домакинствата се отопляват на природен газ. 

“Банкя” е близко както до западната дъга на “Околовръстен път”, така и до началото на магистрала “Струма”. В тази връзка “Банкя” има сравнително добре свързан от гледна точка на пътната мрежа, което позволява както по-лесното достигане на различни части на града с автомобил, така и по-бързата и безпрепятствена връзка на района с други части на България. Много е важно завършването на последния участък от южната дъга на Околовръстния път, за да се подобри още повече достъпността до София (предимно южните квартали) или пътя към магистрала “Тракия”. 

До град Банкя достига и железопътна линия, която обслужва и вилна зона Иваняне, минава през Божурище, и се включва към главната жп линия, преминаваща през град София и Централна гара. Тази инфраструктура е с много голям потенциал от гледна точка на мобилност и комуникативност на района, правеща бърза и директна връзка с центъра на град София, но не е използвана напълно. Влаковете са много нарядко и са бавни. Регионалният железопътен транспорт не е интегриран с градския транспорт в столицата, което допълнително усложнява ситуацията. 

Поради тази причина, повечето жители на района, които не използват личен автомобил, пътуват с автобуси. На територията на район “Банкя” оперират няколко автобусни линии от градския транспорт, които обслужват както вътрешността на района между отделните населени места, така и правят ключови връзки като например МС “Сливница”.

На територията на район “Банкя” няма нито една изградена велоалея. От години се обсъжда прокарването на трасе от ж.к. “Люлин”, което да комбинира велоалея, пешеходна алея и земеделски път, преминавайки в по-голямата си част успоредно на р. Какач. Тази идея все още не е реализирана, а би позволила една бърза и директна връзка чрез велосипед до компактния град. 

Въпреки своята периферна локация и специфична дребна селищна структура, концентрацията на различни услуги в сферата на здравеопазването, социалната инфраструктура и образованието е с доста задоволителни показатели, но това важи само и единствено за град Банкя – компактната част на града, без периферните квартали, местности, вилни зони и села. 

Концентрацията на културна инфраструктура, характерна за повечето перфирени райони, е много ниска в район “Банкя”. Нещо повече, за разлика от други райони, където мрежата от читалища е доста добре развита и гъста и може да компенсира до известна степен отдалечеността от културния клъстер в компактния град, на територията на район “Банкя” се намират едва две читалища, които предоставят разнообразни активности като библиотечна дейност, танцови школи, езикови школи, кръжоци и школи по изкуства и др.

На територията на района попадат немалко обекти и зони, свързани с културното наследство. В град Банкя има висока концентрация на единични недвижими културни ценности.

В “Банкя” проблеми като мръсен въздух, запрашаване и други са много слабо изразени. Въздухът е сравнително чист, като не се наблюдават превишения на ФПЧ или азотен диоксид, основно защото на територията няма голям трафик, а значителна част от домакинствата се отопляват на газ. Нещо повече – районът се характеризира с много богата природа което допълнително допринася за качеството на въздуха. Въпреки че в “Банкя” няма планиран зелен клин, може да се каже, че по поречието на реките, спускащи се от прилежащите склонове, се оформят именно такива зелени клинове, които навлизат в град Банкя и позволяват циркулирането и нахлуването на свеж въздух. Както и в район “Панчарево” така и в район “Банкя”, водите са част от идентичността на района. През територията му освен, че минават няколко реки, има немалко минерални извори, което в съчетание с отдалечеността от големия град, близостта до природа и чист въздух оформят “Банкя” като един от основните спа и балнеоложки центрове на България. 

Анкета

Един от начините да разберем какво вълнува жителите на различните квартали и населени места е анкетирането. С тази цел проведохме проучване на нагласите на гражданите на София за потенциала на техния квартал. Извадката на анкетата е непредставителна. Данните са събрани по метода на отзовалите се, като въпросникът е публикуван на Facebook страницата на Екипът на София и споделен от партньорски организации. До 12.03.2023 г. в проучването взеха участие 2566 граждани. Активността от страна на жителите на град Банкя и селата, част от район “Банкя” – с. Иваняне и с. Клисура, беше много ниска. Жителите на град Банкя, които се включиха в анкетата са едва 12, като няма попълнени отговори от жители на с. Иваняне и с. Клисура. Поради ниската активност и събраните едва 12 анкети от район “Банкя”, за целите на настоящия анализ ще представим само резюме на отговорите, без статистика. 

Какви са предимствата, проблемите на района и приоритетите за развитие 

Основно предимство на град Банкя е, че е самостоятелно населено място, извън големия град, но все пак в непосредствена близост до София и възможностите, които тя предлага.  Град Банкя осигурява на своите жители тишина и спокойствие, зеленина и пространство, придаващо уют ниско строителство и чист въздух (с изключение на зимните месеци). На разположение на жителите е наскоро реновираната минерална баня, както и хубав, поддържан парк и “Пътеката на здравето”, които предлагат възможности за разходки, рекреация и спорт. Респондентите отчитат като предимство и факта, че жителите на града често се познават помежду си. Някои от анкетираните виждат възможност гр. Банкя да стане още по-добро място за живеене в бъдеще.

Сред проблемите, които очертават респондентите са тенденции към презастрояване в последно време на някои части от града, замърсяване на въздуха през зимата, поради отопляване на твърди горива, липса на достатъчно добра поддръжка и почистване на публичните пространства, ограничено разнообразие от места за забавления. По отношение на транспорта критиките са, от една страна в посока липса на изградена велоалея до София, а от друга – заради големи интервали, на които има подсигурен транспорт до София (вкл. и влакове).

Някои от респондентите споделят мнение, че работата на Общината е неефективна – администрацията, според тях, работи бавно, неефективно и няма връзка с гражданите. 

Споделени са и мнения за неефективен контрол и ограничаване на скоростта на МПС. В града има натоварени улици, по които често не се спазват правилата за движение и липсват усилия в посока регулиране на движението и наказания за превишаващите допустимата скорост. Изказани са също и критики към състоянието на пътната инфраструктурата и поддръжката ѝ – канализация, тротоари, улици.

Петте приоритета за развитие, на които отдават най-голямо значение анкетираните, са осигуряване на:

  • Удобен достъп до обществен транспорт
  • Ефективно управление на сметосъбирането
  • Сигурност и безопасност в населеното място 
  • Подобряване на водоснабдяването и канализацията
  • Регулация и разрешаване на проблемите с паркирането

Анализ на социалните мрежи

Опитахме се да направим анализ на социалните мрежи на район “Банкя”. Намерихме само една действаща публична група, фокусирана върху района, а именно – “Банкя днес” с около 1 500 членове. За съжаление, хората от тази група не са много активни и липсват данни за популярни постове и за най-често използвани думи в нея. По тази причина не могат да се направят изводи относно активностите и интересите на живеещите в района, подобни на тези, които вече сме направили в статиите за другите райони на София.

Избери район за да научиш повече

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

Искър

Очаквай скоро

Красна Поляна

Очаквай скоро